Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

THIEN PHUTHIEN PHU
 Bài viết Bửu Đình. Bản dịch của Trang Quang Hoan và Mai Anh
THIÊN PHỦ và THIÊN TƯỚNG là 1 nhóm sao. Nhóm sao này hỗ trợ, phối hợp với nhóm TỬ VŨ LIÊM thành bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM (5 sao). THIÊN PHỦ luôn luôn xung chiếu có THẤT SÁT, nhị hợp có THÁI DƯƠNG và phía trước luôn có THÁI ÂM. Đó là đặc điểm vị trí đứng của sao THIÊN PHỦ. Thiên Phủ còn cầm đầu chòm 8 sao xoay ngược với chòm Tử Vi. Tạo ra 144 trường hợp chính tinh.
            THIÊN PHỦ and THIÊN TƯỚNG form a group of star. This group supports and combines with TỬ VŨ LIÊM to form TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM (TU VI, THIEN PHU, VU KHUC, LIEM TRINH - 5 stars). THIEN PHU is always in opposition with THAT SAT, in the horizontal interaction position with THAI DUONG, and always preceded by THAI AM. THIEN PHU is also the first in a constellation which contains 8 stars (called the THIEN PHU’s constellation). This constellation revolves in the reverse direction with TU VI’s constellation, to form 144 cases of Major Stars. (144 styles)

v      Ngôi Sao Vỗ Về,. An Ủi...
Xét phương diện tình cảm THIÊN TƯỚNG chủ thương yêu, THIÊN PHỦ chủ sự vỗ về, an ủi. Tạo thành một cụm từ thường nghe, nói “thương yêu và an ủi”. Từ thương yêu chuyển qua nuôi nấng, từ an ủi chuyển qua che chở, chăm sóc, vuốt ve... cũng chỉ 1 nhóm sao này mà thôi. Tất cả còn tuỳ thuộc vào các bàng tinh hỗ trợ, các bàng tinh lay động lòng thương yêu mạnh hay yếu. Đây là nhóm sao tình cảm, từ thương yêu trợ giúp đến yêu đương cũng từ 1 bộ sao này mà ra.
Từ bộ sao này ta có thể đoán, thương yêu che chở kẻ nghèo khó, thương kẻ mạnh, thương kẻ giàu... từ vuốt ve có thể chuyển qua cào cấu. Tất cả quyết đoán do các bàng tinh tụ tập cho ta hướng đoán.
v      The star of consolation, comforting
Sentimentally speaking, THIEN TUONG denotes love and THIEN PHU denotes console and comfort. It forms a common phrase such as “loving and comforting.” From loving to rearing, from comforting to sheltering, caring, soothing, etc. they are all manifestation of this star group. It all depends on the support of surrounding Minor Stars; these Minor Star shall trigger the love from this group ranging from weak to strong. This is a group of sentimental stars, from love to support to romantic love all come from this group.
From this star, we could predict whether it is love and sheltering for the poor, the strong or the rich, etc. Caress could turn to scratch. The prediction direction is determined by the gathering of Minor Stars. 

v      Từ Che Chở Chuyển Qua Che Đậy.
Do tình thương THIÊN PHỦ từ che chở có thể che đậy, bao che. THIÊN PHỦ kết hợp tốt với TỬ VI thành bộ bao che lẫn nhau. Từ tính cách đó, có thể vi phạm pháp luật can tội bao che. Nhưng khi đã thương yêu đùm bọc, người ta không ngại vi phạm pháp luật. Người ta e ngại vi phạm lương tâm nhiều hơn.
Do là sao che đậy, nên THIÊN PHỦ sẽ mất tác dụng trước sao TRIỆT vì nó chủ nửa vời, nửa chừng không che chở nữa. Nó còn chủ sự che đậy bị lộ, một khi đã lộ là hết còn che đậy. THIÊN PHỦ bị phản tác dụng trước sao THIÊN KHÔNG, vì tôi không che chở được ai. Chẳng ai che chở cho tôi. Đi với sao ĐỊA KIẾP còn có nguy cơ do cái nạn che đậy mà sinh ra...
Mỗi chính tinh đều cần đến sao hỗ trợ sức mạnh cho nó. THIÊN PHỦ rất cần bộ TẢ  PHÙ, HỮU BẬT. Một mình tôi xoè tay ra trợ giúp được bao nhiêu người. Nếu có TẢ  PHÙ, HỮU BẬT trở thành tổ chức hùng mạnh bao phủ rất nhiều người. Từ yếu tố che chở, THIÊN PHỦ đi với cát tinh hình thành các tổ chức tương trợ, tương thân tương ái. Đến G7, G8, G+... cũng chẳng qua là bảo vệ quyền lợi lẫn nhau, đây là nhóm các nước nhà giàu hỗ tương lẫn nhau.
            Từ che chở ngôn ngữ biến hoá cho đúng với thực tế. Thực tế này do các bàng tinh quyết định. Ta lại có bảo trợ, bảo hộ, cứu hộ, viện trợ...
v       From sheltering to concealing
Due to love, THIEN PHU could shelter or even conceal, cover. THIEN PHU combines well with TU VI to form a group of covering each other. From that characteristic, they could violate the law because of concealing crime. However, when people love, they do not care about violating the law, they only worry about violating their own conscience.
Because it's a covering star, it loses effectiveness when combining with TRIET which denotes half-heartedly, only covering halfway. This combination also denotes the secret was disclosed (TRIET is a star which tends to disclose, divulge). When everything was disclosed, then we can’t conceal anything. THIEN PHU is counter-productive when combine with THIEN KHONG star because it means that, we can’t cover up anyone or no one can’t cover up for me. When this combination contains DIA KIEP star which denotes accident, then we face with accident because of concealing...
Every Major Star needs support from other stars to strengthen its power. THIEN PHU really needs the support from TA PHU, HUU BAT. Only one person can provide how much support? If THIEN PHU combines with TA PHU, HUU BAT, then it shall transform into a powerful organization which cover up many people. From the covering trait, THIEN PHU accompanies with Fine Stars shall create support organizations, charitable organizations, even including G7, G8, G+... in fact, they protect the benefit of their members. This is the rich group which supporting each other.
From covering, we could flexibly use other related words suitable with the reality. And in fact it depends on the Minor Stars decide. We have “sponsor”, “protect”, “rescue”, “aid”...

v      Phê Phán, Phán Xét, Nhận Xét
Phương diện ăn nói. THIÊN TƯỚNG chủ xem xét, THIÊN PHỦ chủ phán xét, phê phán ... thiên về ủng hộ phe này để phán xét về sao kia. Mỗi chính tinh đều có cái nghiệp của nó. Khi anh ủng hộ phe này vô tình đặt anh vào thế phản đối phe khác. PHỦ TƯỚNG là bộ sao nhận xét. Xem xét là THIÊN TƯỚNG rồi nhận xét là THIÊN PHỦ. Xét về phương diện Tử Vi, bộ sao này rất hợp với môn xem Tử Vi, xem tướng... Nhưng đa phần các PHỦ TƯỚNG xem thấy... bụi tre, phê phán bậy bạ. Vì chỉ xem xét, nhận xét thôi vẫn chưa đủ cần tới trình độ, cần sự định đoán, quyết đoán của Tử Vũ. Chúng ta lại thấy thêm một cái nét hay khác khi phối hợp các bộ sao với nhau.
v      Criticize, Judge, Remark.
Speaking of verbally communication, THIEN TUONG denotes considering, THIEN PHU denotes judging, criticizing... it trends to supporting one side and criticizing the other. Each Major Star also carries its particular Karma. If one supports this side then he/she was accidentally put in the position of opposing other side. PHU TUONG is group which denotes remarking. Considering is THIEN TUONG then remarking is THIEN PHU. Speaking by TU VI perspective, this set of star is suitable when practicing TU VI, Physiognomist... But mostly PHU TUONG sees....a bamboo trees and predict nonsense. Because only considering and judging is not enough. It really needs talent and decisiveness of TU VU. From that on, we could see the good traits when combining different groups of star together.

v      Phủ Tạng Trong Cơ Thể.
Trong cơ thể THIÊN PHỦ chủ phủ tạng. Các phủ tạng này được sao THIÊN CƠ là cơ thể bao bên ngoài. Do là phủ tạng nó được che đậy rất kín đáo. Ta lại biết thêm yếu tố xấu nữa của cách THIÊN PHỦ gặp TRIỆT là phủ tạng bị lòi hở. Vì thế không nên gặp tam Không. Lòi hở phủ tạng (ví dụ, y thuật ruột để ra ngoài), có khi không đáng sợ bằng những chuyện kín đáo che giấu trong tâm can bị lộ. Có thể đưa đến thân bại danh liệt, tù tội... Vậy cái lòi hở nào cũng đáng sợ cả.
v      Viscera in body anatomy
In body anatomy, THIEN PHU denotes viscera. These viscera were covered up by THIEN CO star which denotes body human. Because they are viscera they are covered up very discreetly. Also we know one more reason why THIEN PHU is bad when combining with TRIET, because it denotes the viscera is revealed. So THIEN PHU should not encounter TAM KHONG –“Three Zeroes” (TUAN, TRIET, THIEN KHONG). Sometimes, the revealed viscera (eg: in medicine, the gut is pouring out) is not as scary as the secrets we hide inside being revealed. That could lead to loss of status, imprisonment, etc. So, any kind of revealing is scary.

v      Ngôi Nhà Lớn.
Phương diện nhà đất THIÊN PHỦ có nghĩa là ngôi nhà lớn, cung điện, dinh thự, villa...  Còn là nhà kho để chứa tài sản, so với cái kho là LỘC TỒN. Kết hợp tốt với sao TỬ VI ngôi nhà chính. Sự phối hợp 2 nhóm sao, cộng với sự hỗ trợ của bàng tinh cho ta một ngôi sao THIÊN PHỦ đúng nghĩa nhất. Cho nên, trong đời thường sao này được gọi là phú ông. Vì ông ta có nhà ngang dảy dọc và nhiều tài sản. Nói đến THIÊN PHỦ  là nói đến các từ thuộc số nhiều. Nhiều của cải, nhiều người thương yêu (nhờ vỗ về, ve vuốt) tình cảm dồi dào. Nếu bạn hiểu đa tình cũng không sai mấy vì còn tuỳ thuộc vào các bàng tinh tụ tập tại
v      Grand estate.
Speaking of property, THIEN PHU denotes grand house, palace, mansion, villa... It is also the warehouse which contains fortune, compared with LOC TON – the storage. It is good when combining with TU VI – denotes the main house. The combination between 2 star groups, and more support from Minor Stars shall form the best THIEN PHU. So, in daily life, this star is called rich man because he has many house and fortune. When we mention to THIEN PHU, meaning we mention the plural form: a lot of fortune, a lot of people loving (because of comforting, caress), lots of love. If you understand it as having many lovers, it is still correct, it all depends on the Minor Stars converging to it.

Sao THIÊN PHỦ tốt nhất, thế lực bao trùm cả thế giới. Tình thương trải rộng bao la... Lại có trường hợp là. Ông trùm trong xã hội đen, giỏi biến hoá che đậy... Đến nơi ở, kín cổng cao tường cuộc sống rất cẩn mật, áo quần luôn luôn che kín thân, lời nói thận trọng. Lại có những THIÊN PHỦ đi ăn mày, ngôi nhà to là cái chợ, là siêu thị, là đền chùa... khỏi giải thích, bạn cũng hiểu rằng ngôi nhà to ấy không phải của ông ta. Một THIÊN PHỦ không kín đáo, áo quần te tua không đủ che thân.
      In its best case scenario, THIEN PHU is the force covering the whole globe. It is the love that spread endlessly. There is also the case that it is the mafia Godfather who is very good at disguising, concealing, etc. His place is covered up by high walls, his every day activities remain a secret, his clothes cover up all his body, his words are very discreet. There is also THIEN PHU who is a mere beggar; his grand house is the big street, supermarket, the shrines, etc. You need not clarification to understand that such grand house does not belong to him. A non-discreet THIEN PHU does not have enough garments to cover up his body.

v      Người Già.
Trong Tử Vi có THIÊN LƯƠNG là ngôi sao chủ thọ cao. Ta lại có THIÊN PHỦ là người già. Bàng tinh, ta có THÁI TUẾ là người cao tuổi. Ta đoán theo hướng nào là nhờ sự phối hợp của chính tinh và bàng tinh.
Hình ảnh người già sống trong sung túc cũng có. Đến người già neo đơn không nơi nương tựa cũng đầy trong xã hội. Mái ấm tình thương, viện dưỡng lão... loại nhà ở dành cho những THIÊN PHỦ không may, trời đất bao la không nơi dung thân.
Đâu đó cũng có thể có. Những THIÊN PHỦ than thở: Cả 1 đời thương yêu đùm bọc (tức là Tử Phủ) con cháu đến già lâm cảnh phũ phàng. Cũng là Phủ nhưng phũ phàng lại dấu ngã. Vậy tầm nguyên một từ, như từ “phủi” trong phủi ơn. Cũng từ Thiên Phủ mà ra.
Chỉ cần nhìn thoáng biết ngay. THIÊN PHỦ này là tốt, THIÊN PHỦ này vô ơn với thầy của mình đấy.
v      The elderly.
In TU VI, THIEN LUONG is a star denotes longevity. We also have THIEN PHU which denotes the elderly. Among Minor Stars, we have THAI TUE which also is the elderly. The reading direction is based on the combination between Major and Minor Stars.
It is also the image of an elderly living a prosperous life. But there are a lot of elderlies who are are poor and don’t have a place to refuge. Affection shelters, nursing homes... are places for unlucky THIEN PHU who doesn’t have a place to refuge in this vast world.

Anywhere, there is THIEN PHU who whines that: They spend all their life to love and care (TU PHU) for their offsprings, but when they are elders, they become disrespected and their children treat them cruelly. In Vietnamese, “phủ” is “cover up”, but “phũ” is “cruel”, they only different by question mark (?) and tilde (~). Even “disregard” in the phrase “disregard the favor” is a manifestation of THIEN PHU. With just a glance, we could know this THIEN PHU is good, or this THIEN PHU is ungrateful to his/her teacher. 

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Nắng Chiều


Nắng Chiều.
Thứ tự tham gia trả lời: Anh Le, Tran Quang Hoan, Tran Tien Dung, Nhiep Hai Anh, Tom Ryan, Cốm Ếch. Tấu Hùng. Ng Hữu Thắng. Do Hong Anh. Nam Phương. To Cam Van. Hoang Le Huy.

Các bạn được vinh danh 10 điểm là Tran Quang Hoan, Diệp Hải Anh, Long Nguyễn. Hai bạn được 9 điểm Tom Ryan và Tấu Hùng.

CÂU HỎI 1:
Qua bến nước xưa... Tôi vượt qua con sông đến bến nước ngày xưa. Có lẽ tác giả mô tả như thế. Vậy vượt qua con sông đến bên nước ngày xưa là bộ sao gì? Gồm có 2 sao mới có thể đủ nghĩa..
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là: Anh Le (Việt Hà Khôi Phục).
Ý bộ sao Anh Le là tôi qua sông quay về nơi chốn cũ.
Đó là bộ VIÊT HÀ KHÔI. Các bạn trả lời Việt Hà thiếu Khôi vẫn đúng.
Bộ Việt Hà là bộ sao chủ vượt sông. Vượt thoát, vượt qua. Phát sinh sự bất ngờ, phát sinh sự chuyển động...
Từ bộ Việt Hà có thể gặp thêm ĐÀO HOA, nhóm PHI PHỤC THANH làm tăng thêm tính chuyển động của bộ sao này. Cao hơn một bậc là đi với nhóm chính tinh ưa chuyển động như các bạn đã biết.
Ngày xưa mọi di chuyển thường sử dụng ghe thuyền. Qua sông thường để lại ấn tượng. Ngày nay dùng xe cộ đi qua sông hồi nào chúng ta cũng không biết.

CÂU HỎI 2:
Chạnh nhớ câu thề tim tái tê. Tác giả nhớ đến câu thề nguyền  với người xưa. Giờ đây không trọn vẹn.
Vậy câu thề là bộ sao gì?
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là:Tran Quang Hoan (Tử Tướng) Tien Dung Tran (chính xác Tử Tướng, Đồng Âm)
Có 2 cách: là cách Tử Tướng. TỬ VI định sao thì THIÊN TƯỚNG tương đương như vậy.
Hai là Đồng Âm chủ sự nhất trí, cùng một âm thanh giống nhau. Bác ra bắc chứ? Ừ thì ra bắc.
Sẽ gặp trường hợp. Một hạn tại Tử Tướng và 1 hạn tại Đồng Âm, Tính chất thề thốt ước hẹn càng thêm nổi bật. Đó là lý do vì sao cách Tử Tướng (hoặc 1 trong 2 sao này) gặp TRIỆT là xấu và THÁI ÂM cũng vậy. Vì trong đó có cách không giữ đúng lời hứa.

CÂU HỎI 3:
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy...
Dáng gầy gầy là dáng như thế nào... Phải có tối thiểu 2 sao có thể mô tả được.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là:Tran Quang Hoan
Hình dáng là sao THIÊN HÌNH, so với THIÊN CƠ là cơ thể. Hình dáng đẹp là Hình Đào tạo dáng, người mẫu... Thân Mệnh đều đẹp. Với mệnh họ luôn luôn giữ khái niệm về hình dáng chú trọng đến dáng dấp, gìn giữ ăn uống. Mặc dù cơ thể có chưa dáng dấp trong đó. Cần phân biệt rõ hình dáng, vóc dáng là một là THIÊN HÌNH. Khác với hình bóng là cái bóng (THÁI ÂM). Hình ảnh cũng là sao THIÊN HÌNH. Cơ thể là THIÊN CƠ, thân thể là cung an Thân. Nếu không phân biệt kỹ đoán khó chính xác. Đó là lý do TRIỆT không nên đóng tại Thân, cung như THẤT SÁT lâm Thân là cách xấu.
Người viết dùng kỹ xảo từ THIÊN CƠ chuyển qua HÌNH DIÊU Y. Chỉ nhớ hình dáng mơ hồ mà thôi. Có nhiều người yêu nhau một năm gặp nhau chỉ đôi lần, có nhớ đến cũng chỉ nhớ mơ hồ dáng dấp mà thôi. Đó cũng là lý do THIÊN HÌNH hợp với bộ tưởng nhớ LỘC TỒN TƯỚNG QUÂN. Chủ thương nhớ nghĩ đến hình bóng của 1 người. Ví dụ, bài học ngày xưa có câu.
...“Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời. Lúc người còn sống tôi lên mười. Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội. Áo đỏ người đưa trước giậu phơi. Hình dáng me tôi chửa xoá mờ..”
Dáng gầy gầy là Hình TIỂU HAO.
Phú xưa có câu: “Nhật Nguyệt nhi phùng HÌNH HOẢ  thân thiểu hạc hình”. Đây chỉ e trường hợp cá biệt Thân Mệnh đồng cung nào đó do 4 sao trên cộng lại. Nhưng bộ 4 sao này rõ ràng là người khó tính..

CÂU HỎI 4:
... Chẳng biết bây giờ người em gái, duyên ghé về đâu?
Có thể viết lại là: Chẳng biết bây giờ người em gái, thương gởi về đâu? (Vì tình thương bây giờ không biết gởi về đâu)
Duyên ghé về đâu. Tối thiểu có đến 2 sao để mô tả.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là:Tran Quang Hoan
THIÊN CƠ là cái duyên gặp gỡ. Về đâu là sao LƯU HÀ. Hai sao này cho ta cái duyên gặp gỡ bất ngờ, thường có ĐÀO HOA để cái duyên tình thêm đẹp. Thế rồi duyên ấy về đâu. THIÊN CƠ là cơ duyên. Duyên kiếp là Cơ Kiếp.  Duyên lành là Cơ Lương. Duyên kỳ ngộ là Cơ Lương ngộ Kỵ. Chẳng qua các bạn không thuộcj bài mà thôi.
Không hỏi thương gởi về đâu nhưng Hoang Le Huy có trả lời câu này vẫn đúng. Đó là cách THIÊN TƯỚNG hay TƯỚNG QUÂN đi với LƯU HÀ chủ tình thương lai láng, thương gởi về đâu. Nếu thấy THIÊN VIỆT phát sinh rất mạnh. Thường có thêm QUỐC ẤN . Cụm từ thương quá Việt Nam là THIÊN TƯỚNG TƯỚNG QUÂN QUỐC ẤN LƯU HÀ THIÊN VIỆT. Có nghĩa, trong tôi trỗi dậy lòng yêu nước mãnh liệt = Thương quá Việt nam. Đó là lý do vì sao bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM cần đi với Tồn Tướng. Và tại sao đi với Cự, Phá là Cát xứ tàng hung.

CÂU HỎI 5:
Anh nhớ xót xa dưới tre lá ngà.
Gợn buồn nhìn anh, em nói: "Mến anh!" 
Vậy. Nhìn anh, em nói “mến anh”. Nhìn anh, em nói là các sao gì? Biết đâu có kẻ đang nhìn em, anh nói. Có thế mới hấp dẫn chứ lỵ.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là: Không ai đoán đúng câu này
Đó là sao THIÊN PHỦ, ngôi sao tình cảm nói chuyện mến thương, Vì luôn luôn đi với THIÊN TƯỚNG. Sau khi ngắm nghía thấy thương rồi THIÊN PHỦ bèn nói lời phủ... dụ. Theo nhạc sĩ viết là: Nhìn anh (THIÊN TƯỚNG xem xét, rồi mới cảm thấy có cảm tình)  em nói là THIÊN PHỦ.
Cũng nhìn thôi, cũng nói thôi. Ta có:
THẤT SÁT nhìn, THAM LANG nói.
LIÊM TRINH liếc nhìn VŨ KHÚC nói.
THÁI DƯƠNG trông thấy, THÁI ÂM nói.
THÁI DƯƠNG trông thấy CỰ MÔN nói.
THIÊN TƯỚNG xem xét, THIÊN PHỦ nói.
Bộ Phủ Tướng đem THANH LONG ra nói chết người như chơi.
CỰ MÔN nói chuyện phản đối, THAM LANG can dự vào làm kẻ thứ 3 nói thêm, VŨ KHÚC cũng luồn lách vào nói chuyện. THIÊN CƠ thiên về cật vấn. THIÊN ĐỒNG thiên về phúc đáp, trả lời... Nếu nói “Em cũng thương anh” là THIÊN ĐỒNG. Nếu nói. “Anh ngon như là táo chín” là THAM LANG nói. Nếu nói “Muốn căn anh một cái cho bỏ ghét” là CỰ MÔN nói...
BẠCH HỔ, nhất là đi với TƯỚNG QUÂN, chỉ hợp nói với đồ đệ, binh lính... như sau:
Các bạn, hôm nay, các bạn ăn có đủ no không, áo mặc đủ ấm không, có ai đau yếu cần nghỉ ngơi không... Trước khi làm nhiệm vụ tôi cần biết điều ấy.
Không ai đem điều ấy nói với người yêu cả.

CÂU HỎI 6:
Trong niên can Ất Mùi, bạn đánh giá vị trí nào xấu nhất.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là:Anh Le
Đó là bộ PHI TANG tại cung Dậu. Bộ sao mang nhiều ý cực xấu. Nơi kết hợp 2 đại diện xấu cả Can và Chi. Các cung Tị Sửu cũng xấu theo. Nếu hình thành bộ Phi Hư nơi đó được đánh giá là xấu nhất.

CÂU HỎI 7:
Nguyệt Hạn của nữ Sửu theo TVUD, tháng 8 Tân Dậu, năm Giáp Ngọ đóng tại đâu?
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là: Anh Le
Tại cung Dần. Chỉ có học viên TVUD biết điều này mà thôi.

CÂU HỎI 8:
Cũng trong niên can Ất Mùi. Bạn cho vị trí nào lợi cho di chuyển nhất.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là:Anh Le
Tại hai cung Ngọ và Thìn có bộ Đào Hà. Cung Ngọ mạnh hơn nhờ TRIỆT Lộ, bên ngoài khách quan tạo điều kiện.. Cung Thìn tự tạo chuyển động. Tình tiết này đúng cho cả nam và nữ.
Các bộ Mã Khách thiếu Phượng khó “cất bước”. Cũng vậy bộ PHI PHỤC cũng thiếu Phượng, thiếu LƯU HÀ tức yếu tố chuyển động yếu. Chỉ bàn bạc khó thực hiện.
Vậy lợi cho chuyển động năm Ất Mùi là Mệnh, Thiên Di cung, đại hạn đóng tại Ngọ. Nhì là vị trí cung Thìn.
Cung Dậu chủ bị ly tán, chia lìa, tan tác đi trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.
Cung Hợi lợi cho đi ké, đi nhờ... Có đi không cho đi theo.
Sự khác biệt của ĐÀO HOA xung và toạ như sau:
Rất cụ thể. ĐÀO HOA xung. Ngoài nay anh em tạo điều kiện để bác ra thăm. /Ừ (tức Đồng Âm).
ĐÀO HOA toạ. Tui thích đi Đà lạt là tui đi. Vì nó là sao chủ tạo ra. nâng cấp là có thêm THIÊN VIỆT. Cấp cao hơn là có chính tinh ưa chuyển động.
Càng đi sâu càng sáng tỏ vấn đề.
Chỉ 1 sao LƯU HÀ thôi quá nhiều yếu tố luận đoán. Khi quá nhiều yếu tố buộc lòng phải dè dặt, vì cần những sao khác để quyết đoán. Với Niên Can Ất Mùi nam thiên về vui mừng bất ngờ về giấy tờ, tụ tập nhóm bất ngờ, những bất ngờ trên đường... Với nữ thiên về hỉ sự trùng phùng...

CÂU HỎI 9:
Trong can chi Ất Mùi theo bạn nơi nào thay đổi mạnh nhất. Bạn chỉ rõ Ất Mùi nam, hay nữ. Nếu không, người viết xem như Ất Mùi nam.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là:Tien Dung Tran
Có vẻ như là nhiều học viên hiểu lầm. Khi Phi tinh hiện chữ “nữ” tức là đang xem cho nam. Ví dụ Ất mùi âm nam (màu đỏ) hiện chữ “nữ” (màu xanh) nhấn vào đấy đổi file, qua nữ.
Đó là cung Tý Ngọ. Đối với nam là cung Ngọ, đối với nữ là cung Tý.
Trục thay đổi mạnh là trục Nam, Bắc. Đại Hao ở đâu tính thay đổi mạnh tại đó, có ĐẠI HAO chịu ảnh hưởng bên ngoài. Cung Ngọ có tính bất ngờ. Khi ta thay đổi dễ gặp nhiều chuyện xảy ra bất ngờ. Cung Tý có lợi thế tính phát sinh manh nhờ có KHÔI VIỆT. Đi với chính tinh nào thay đổi mạnh hơn điều này các bạn đã biết. Ngoài ra còn liên quan đến đại hạn có ở trên trục này không.
Bị thay đổi (khác với bị ép buộc thay đổi do KHÔNG KIẾP ) chính là sao PHI LIÊM.
Ví dụ: Hoàn cảnh chấp nhận ly tan (ly tán, chia ly, chia tay...), chứ thật tình không muốn.
Nơi tồn tại là LỘC TỒN, nơi thay đổi là ĐẠI HAO, nơi ly tán là PHI LIÊM... Rõ ràng như thế mà bạn không hiểu do bạn mà thôi. Ngay trong bài tập hôm nay có người không phải là học viên vẫn được điểm 9. Bạn nghĩ sao?
Vấn đề đến tồn mà lại không tồn tại là do phá cách, xung đột về tồn tại do xung, hợp với tồn tại do hợp.

CÂU HỎI 10: + câu thưởng 2 điểm.
Sau đây là lá số của 1 người mắc bẫy tình ái đưa đến hậu quả vô cùng tai hại.
Giáp Thân nam. Ngày 24 tháng 6 giờ Tuất.
Cũng ngày tháng như trên giờ Hợi.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là: Anh Le
Đây là người mắc bẫy ái tình tức bộ Phủ Tướng gặp bộ Đà La Kiếp. Nhưng có chi tiết buồn cười đối tượng là nam giả nữ. Việc mắc bẫy đưa đến cung cấp tin tức mật nên chịu tù tộ, càng ê chề hơn khi biết sự thật người tình nhân là nam, có đứa con dỏm cứ ngỡ là con thật.

Đà La Kiếp là cái bẫy sập xuống. Kình Dương Kiếp là cái bẫy giương lên. Đà La Kiếp còn là dây nhợ ràng buộc gây vướng víu tạo ra tai hoạ (ví dụ, đi ngang vướng sợi dây điện chết luôn... lôi kéo nhau chết chùm). Nếu biết bẫy tình thì đoán bẫy tiền cũng dễ thôi, qua gái bẫy hay trai bẫy... cũng 1 thứ. Người giăng bẫy, tạo bẫy (Đào Kiếp Đà) chính mình lại là người dễ mắc bẫy. 

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

TUVI


TỬ VI.
 Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.
v    TỬ VI Ngôi Sao Định Mệnh.
TỬ VI là ngôi sao quan trọng nhất trên lá số Tử Vi. Người xưa lấy nó làm tên gọi môn bói toán này. Bởi sao này chủ những sự việc quan trọng nhất. Chủ sự sống chết, sự quyết định, định đoạt. Từ đó, chuyển qua hành động là nguồn gốc của các sự việc về sau. Và để công việc thành công tốt đẹp như ý muốn, nó mang tính bí mật... Đóng tại mệnh là người định mệnh đã được an bài. Tất nhiên tốt cũng có và xấu cũng có, số phận trời đã dành cho như thế. Sao này đóng nơi khác, chính nơi ấy quyết định số phận của mình.
v      TU VI – The star of destiny 
TU VI is the most important star in Tu Vi chart. Ancestors took its name to name the Tu Vi faculty because this star denotes “the most important.” It denotes living, death, decision, disposition. Such conditions shall transform into action which shall be the origin of future incidences.
In order for the actions to be successful as intended, it shall be carried out in secret.If it resides in MENH, it means that person’s fate is predetermined. Of course, fate could be good or bad depends on how the god had planned. If this star resides in other sections (not Menh), then that section shall decide our fate. (e.g: TU VI resides in NO BOC (Friends) section, then NO BOC will decide our fate).

v      Ngôi Sao Sự Nghiệp.
TỬ VI đứng đầu chòm TỬ VI gồm 6 ngôi sao. Cầm đầu 1 nhóm sao là Tử Vũ Liêm (Tử Vi, Vũ Khúc và Liêm Trinh). Ba sao này luôn luôn tam hợp với nhau. Nhóm sao này chủ về đem khả năng (Vũ Khúc) ra làm việc (Tử Vi) quá trình đó được theo dõi (Liêm Trinh).
Tử Vi là hình ảnh 1 người làm việc. Người ấy làm nên sự nghiệp lớn hay nhỏ, quan trọng hay là không. Tốt hay xấu, thành hay bại...  do các sao khác quyết định. Có thể nói cách khác trời đã định sẵn phần cho họ. Có nghĩa là địa vị đã có phần sẵn rồi. Có người an vui với địa vị, có kẻ lại ưa tranh giành địa vị, có người sẵn sàng từ bỏ, có người lại ép buộc vào 1 địa vị nào đó.
Từ những ý nghĩa trên. TỬ VI là ngôi sao gánh vác một công việc.
v      The star of Career.
TU VI is the first and leading star TU VI’s constellation which contains 6 stars. It is the leader of TỬ VŨ LIÊM group ( TU VI, VU KHUC, LIEM TRINH). These three stars is always in trine. This group use the ability (VU KHUC) to work (TU VI) and this process  shall be supervised (LIEM TRINH). TU VI is the image of a working person. That person build his/her career big or small, important or unimportant, good or bad, success or failure…all depend on surrounding stars to decide. In other words, his/her fate was predetermined. This means social status was predetermined. There are those who are satisfied with their social status, but there are those who like to scramble for social status; there are those who are ready to relinquish it; there are those who was forced into certain status.
From the meanings above, TU VI is the star shouldering a task.

v      Ngôi Sao Hoạt Động. Ngôi Sao Hành Động. Ngôi Sao Lãnh Đạo.
Trong cơ thể con người TỬ VI là con tim hoạt động, con tim không hoạt động là chết. Đó là lý do Tử Vi sợ tam Không. Tim không hoạt động, Không thở ra hít vào. Cơ thể không phản xạ. Y khoa cho rằng chết lâm sàng. TỬ VI là ngôi sao hoạt động, cũng như công ty đang hoạt động. Có nghĩa mọi sinh hoạt bình thường, vì thế nó thích gặp sao LỘC TỒN. Chủ mọi cái hoạt động và tồn tại bình thương. TỬ VI là ngôi sao hành động, khi cần thiết nó có thể dùng vũ lực từ sao VŨ KHÚC, hoặc sức mạnh của đồng tiền (tài lực), sức mạnh quân sự (quân lực). Tuỳ trường hợp có khi dùng đạo đức của Liêm Trinh. Một ngôi sao TỬ VI tài giỏi biết dùng tài năng với ai và đạo đức với ai. TỬ VI tốt còn biết  giao du lâu dài với ai, ngắn ngủi với ai. Vì thế nó là ngôi sao của lãnh đạo. Để làm được công việc đó nó cần sự trợ giúp của nhóm PHỦ TƯỚNG. Nhóm này chủ, nhiều người thương yêu tương trợ.  Và rất cần thiết có bộ TẢ HỮU,  giúp TỬ VI hoạt động thành công nhất. Nếu không có TẢ HỮU lãnh đạo ai đây.  Thiếu bộ này xem như không đạt chuẩn lãnh đạo. Chỉ là người có tài, có trách nhiệm trong lãnh lực nào đó mà thôi.
v      Active Star. Action star. Leadership Star
In the human anatomy, TU VI is a beating heart, when the heart stop beating, you die. This is the reason why TU VI fears “TAM KHONG”(TAM KHONG = “three NO”) (TUAN KHONG, TRIET KHONG, THIEN KHONG). The heart stops beating, then there is no inhaling, exhaling whatsoever; the body does not react. In Medicine, it's the clinically dead. TU VI is an operative star similar to an operating company. It denotes the fact that everything is functioning normally. That is why it favors LOC TON star a lot, because this star denotes “everything is existing and operating normally.’ TU VI is a star of action, when necessary it could use the force from VU KHUC star, or the power of money (financial resources), the power of military (army). In certain cases it shall use the ethics of LIEM TRINH. A talented TU VI knows who to exert talent, who to exert ethics. A good TU VI even know who to socialize in long- or short- term. That is why it is a star of leadership. In order to complete its tasks, it needs the help from PHU TUONG group. This group denotes being loved and supported by many. And most importantly is the present of TA HUU (TA PHU, HUU BAT) so that TU VI could be most useful. If it doesn’t have TA HUU, who does TU VI lead? In this case, TU VI is just a talend person, or responsibility person.

v      Ngôi Sao Bí Mật.
TỬ VI là ngôi sao bí mật. Việc làm càng quan trọng bao nhiêu lại càng có nhiều bí mật bấy nhiêu. Công việc càng giữ bí mật bao nhiêu, khi hành động càng dễ thành công bấy nhiêu. Và bất cứ ai cũng có những bí mật riêng tư. Có thể là buồn cười với chúng ta nhưng đối với họ lại quan trọng. Bí mật về thân thế, thấn phận. Bí mật về tình cảm, quan hệ. Bí mật về tài chính, quân số... Vì đối thủ có thể biết được thực lực của chúng ta. TỬ VI do đấy cần bao bọc bí mật ấy cho kỹ. Vẫn chưa yên tâm khi chỉ có bao bọc mà thôi. Cần thiết phải che đậy lại. Sao chủ che đậy là sao THIÊN PHỦ.
Sự kết hợp của 2 nhóm sao TỬ VŨ LIÊM và PHỦ TƯỚNG tạo ra nhiều cách hay. Trong đó có sự phối hợp Tử Phủ tạo thành cách bao che. Là ngôi sao bí mật nên TỬ VI là ngôi sao kín đáo không những kín đáo về thân thể, kín đáo nơi ăn ở làm việc, kín đáo trong lời nói. Một Tử Vi tốt như ông vua được bao bọc chung quanh là kình thành, hoàng thành cuối cung là tử cấm thành. Trong cái tử cấm thành đó khó mà biết ông ta ở chỗ nào.
Trong đời thường, ta dễ gặp TỬ VI có cái phòng riêng để làm việc, đến các Tử Vi xấu số ăn ở chung đụng. Thậm chí nữ Tử Vi áo quần không đủ che thân. Tất cả đều là TỬ VI cả.
Và bí mật có khi cực kỳ phức tạp quan trọng, có khi chỉ là giản dị. Trên bài viết có 1 flash. Nếu bạn vô tình quơ chuột dưới chữ TVUD sẽ xuất hiện câu chào mừng. Bạn để yên chuột như thế nó sẽ xuất hiện mãi mãi. Bí mật có khi chỉ có thế thôi, không hại ai cả. Tất cả đều do cái tâm của con người.
v      The secret star.
TU VI is a secret star. The more important an action, the more seccretive it should be. The more secretive a task is, the easier for us to be successful. And anyone has his/her own secrecy. It may be hilarious to us, but it is important to them. The secret of origin, status; the secret of love, relationship; the secret of finance, troop strength (in the army)… because rival could know our real force. So TU VI need to envelop such secret carefully. It is still not enough to put worry to rest, it needs to cover up. The star which denotes “cover up” is THIEN PHU.
The combination between 2 star groups TU VU LIEM and PHU TUONG brings aboutmany good styles. In that, the combination of TU VI and THIEN PHU tocreate “covering” style. Being a secretive star, TU VI is not only discreet in outfit, but also discreet in accommodation and working place, discreet in speech. A good TU VI is similar to a King being wrapped in palace, or forbidden palace. In the Forbidden City, it’s hard to know where the king lived.
In every day life, we easily encounter TU VI who have a private working-room, worse is the unlucky TU VI who has to share a common living place. Even there are some female TU VI with not enough clothes to cover their bodies. All is the manifestation of TU VI.
Secrets can sometimes be very complex, sometimes simple. There is a flash on this entry, if you accidentally drag your pointer under the phrase “Tu Vi Ung Dung”, a greeting shall pop out. If you keep your pointer in that one position, the greeting shall remain there forever. Sometime a secret is only that simple, harmless. It all depends on the goodwill inside each person.

v      Ngôi Sao Suy Nghĩ, Ngôi Sao Dự Đoán.
TỬ VI là ngôi sao suy nghĩ, từ suy nghĩ rồi hành động cũng 1 sao này mà thôi. Từ những suy nghĩ nảy sinh ra những ý định, từ những ý định đó có thể là tốt hoặc xấu. Nếu xấu ta gọi là ý đồ. Tử Vi nghĩ như thế và sẽ làm như thế. Dự đoán trước các tình huống xảy ra để đối phó.
Sẽ có những TỬ VI giỏi dự đoán đúng những trường hợp khó khăn mình gặp phải. Không những thế còn giỏi dự đoán các trường hợp khác. Như dự đoán thời tiết, dự đoán số mệnh...
v      Thoughtful star. Predicting Star
TU VI is a thoughtful star, from thought to action is the nature of this star. From thoughts may arise intention - whether those being good or bad. If it is bad, it is called malevolence. A TU VI does what a TU VI thinks. It is a base to react to circumstances.
There are TU VI who are good at predicting the difficult situations which he/she encounters. It is not only like that, but also in other cases. Such as weather forecast, predict the fate ...

v      Ngôi Sao Vụ Việc.
TỬ VI là ngôi sao của các sự việc, vụ việc, việc làm. Tất nhiên vụ việc, việc làm ấy có thể tốt xấu, thành hay bại đem lại thanh danh hay tai tiếng do các sao khác quyết định. Từ đó hình thành cụm từ có liên quan đến từ “vụ”.
Vụ máy bay rơi. Vụ tấn công công ngày... Trong cuộc khởi nghĩa ấy có nhiều vụ chiến đấu hấp dẫn lắm. Từ đó, tại có sự so sánh của “vụ” và “cuộc” trong khi sử dụng ngôn ngữ. Trên phương diện Tử Vi là sao Tử Vi (vụ) và sao Tuần (cuộc...)
v      Star of affair (situation)
TU VI is a star of affair, case, action. Of coures, such affair or action could be good or bad, successful or failing, famed or notoriety thanks to the surrounding stars. From that, to perform phrase which relate with word “affair.”
Such as: affair of dropping plane, affair of attacking… During the uprising many  “affair of appealing combat”. From that, we understand the distinction between“affair” and “course” in language. From Tu Vi point of view, TU VI star is “affair”, TUAN star is “course.”
Trên là những nét đặc trưng của ngôi sao Tử Vi. Chủ sự sống và cái chết. Chủ suy nghĩ rồi hành động. Chủ sự sinh động của cơ thể đến sự hoạt động của công việc.  Từ đó xây dựng nên sự nghiệp của con người qua các vụ việc người ấy đã làm nên.
Tử Vi còn chủ sự bí mật,đã là bí mật phải bao bọc tốt. Chủ sự vây bọc, như, được vây bọc bởi thương yêu của quần chúng... Tử Vi giỏi còn giỏi bao vây kẻ thù, xấu tức là bị vây không lối thoát. Tử Vi còn giỏi huy động, phát động vì bên cạnh luôn có sao Vũ Khúc giỏi cổ vũ. Tử Vi là ngôi sao suy nghĩ rồi đứng ra gánh vác, hành động. So sánh với những toan tính riêng tư với sao Thiên Cơ.
            Above is the characteristics of TU VI star. Denoting life and death; thinking then action; from the liveliness of the body to operation of tasks. From that, it builds up one’s career based on one’s affairs.
TU VI denotes secret, such secret should have a good cover. It also denotes theenvelopment within the love of the people. A talented TU VI is also good at putting siege upon the rival, on the contrary, a bad TU VI means being surrounded to a dead end. TU VI is also good at mobilizing, launching because beside it always has VU KHUC who is good at encouragement. TU VI is a star of thinking and then shouldering, acting in compared with the personal plotting of THIEN CO.
TỬ VI ngôi sao định mệnh an bài. Xúi giục chúng ta an phận, cũng như xúi giục chúng ta tranh giành. Ngoài kia, có kẻ đang đi tìm 1 địa vị, có thể bỏ cả cuộc đời của họ cũng không tìm ra. Có kẻ bị ép buộc vào 1 địa vị nào đó chính họ cũng không mong muốn. Mọi loay hoay trên cuộc đời đều nằm trong số mệnh đã an bài sẵn. Nếu anh vượt thoát ra ngoài làm sao chúng tôi dự đoán đúng.

TU VI is a star of predetermined fate. It incites us to be serene, as well as it incites us to scramble. Outside, there are those who are working up for social status, they could spend all their lives to struggle but they cannot succeed. There are those who are forced into one position against their wish. Every trouble in life is pre-arranged. If you escape fate, how could we predict correctly.