Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

VU KHUC


VU KHUC.
Bản dch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.
                 VŨ KHÚC thuộc chòm TỬ VI nằm trong nhóm TỬ VŨ LIÊM (Tử Vi Vũ Khúc Liêm Trinh), bên trái luôn có TỬ VI -   nhìn từ bên ngoài lá số vào trong - Bên phải luôn luôn có LIÊM TRINH. Nhị hợp luôn có THÁI ÂM. Hành Kim, dương  tính.  VŨ KHÚC là cánh tay phải của TỬ VI. LIÊM TRINH dò xét, VŨ KHÚC giải quyết. TỬ VI chủ sự suy nghĩ .
VU KHUC belongs to the TU VI constellation and TU VU LIEM group (TU VI – VU KHUC – LIEM TRINH), on the left, it always trines with TU VI – looking from the outside – on the right, it always trines with LIEM TRINH. Its horizontal interaction position always has THAI AM. Its element is Metal, (+Yang). VU KHUC is the hand of TU VI. LIEM TRINH denotes the supervision, VU KHUC denotes resolvement. TU VI denotes thinking.  

Chủ Các Điều Sau Đây: 
  Ngôi sao tài năng.
VŨ KHÚC là ngôi sao tài năng, cao hơn tài năng là đa năng, cao hơn nữa là kỳ tài.Thấp xuống là năng lực, khả năng.Có những việc họ làm được nhưng dù biết, dù học ta vẫn làm không được.Cái đó thuộc về kỹ năng hơn người vượt trội. Từ đó, VŨ KHÚC còn là ngôi sao tài hoa, kỳ lạ, kỳ tài,....Tất cả những cái đó tuỳ thuộc vào Hung, Cát tinh đi kèm với nó đánh giá.Nổi tiếng nhất là cách VŨ KHÚC VĂN KHÚC.Cách Nhị Khúc đa tài, đa năng phương diện nào cũng giỏi.
Cũng như các bạn đang sử dụng các phương tiện lên mạng.Đa phần là lên xem coi, học hỏi.Cũng với các phương tiện như thế, người ta làm được những điều rất kỳ thú, các bạn thì không.VŨ KHÚC tài năng nhờ đứng cạnh ngôi sao TỬ VI giỏi về suy nghĩ.VŨ KHÚC giải quyết vấn đề.Cái tài năng của VŨ KHÚC nhờ đi kèm với TỬ VI.Ngoài bộ Tử Vũ, ta còn có bộ Cơ Lương cũng tài năng không kém.
VU KHUC represents the followings:
v     The star of Talent.
VU KHUC is the star of Talent; above Talent is pluripotential, above that is unusual talent (genius). Looking down the ladder we have potential, ability. There are things that, despite we are aware that others could do and we could learn it, we are unable to do it. That is an example of preponderant skills. From there, we must understand that VU KHUC is the star of talent, unusual talent, genius, etc. All depends on what kind of Fine or Hindrance stars surrounding it. In case of Fine stars, there is the most well-known VU KHUC – VAN KHUC style (called NHI KHUC, meaning “double KHUC”). This NHI KHUC style denotes pluripotential, multi-talent which helps one excel in every field.
Similarly to you using gadgets to go online nowadays, instead of just surfing the net for information, for studying, some others could utilize these gadgets for amazing things while you could not. VU KHUC is talented thanks to the companion with TU VI which is excellent in thinking. VU KHUC shall then resolve any problems. All the talent of VU KHUC was due to the companion with TU VI. Besides the TU VU group, we also have the CO LUONG group with equivalent talent.

            Ngôi sao công lao, công trạng.
Từ tài năng VŨ KHÚC lập nên những công lao, công trạng, thành tích... Có khi trở thành sự tích. Tuỳ theo các sao đi cạnh nó. Có khi là chiến công, phát minh, những công trình xây dựng... Khi nhắc đến 1 vụ việc người ta lại nhắc đến công lao, công sức, công trạng của một người. Tức là nhắc đến ngôi sao VŨ KHÚC làm nên kỳ tích.
v     The star of merit, credit.
Thanks to its talent, VU KHUC could receive great merit, credit, achivements, etc. that could one day become history. That depends on what kind of stars surrounding it. It could be the victory in battle, an invention, constructing marvelous architectural structure. When someone mention a story, they often remind us of the merit, the laboring of one or more men. In this case they are reminding us of the star VU KHUC, the star of unusual achievement.
      
      Tài sản, tiền của.
            Với tài năng, khả năng của họ.VŨ KHÚC tạo ra tiền của, việc đó đâu có gì là khó hiểu.Vậy VŨ KHÚC là tài sản.Nói đến tài sản ta thường nghĩ đến tiền bạc, bất động sản... bỏ quên đi những tác phẩm văn chương nghệ thuật, các công trình kiến trúc.Giá trị tinh thần 1 công dân đáng quí cũng là tài sản của 1 quốc gia.Nếu như không có bức tranh Mona Lisa có lẽ chúng ta không biết Leonardo da Vinci là ai.
            VŨ KHÚC là tài sản vì thế cần đi với ngôi sao LỘC TỒN là cái kho, đi với nhà kho THIÊN PHỦ là hợp cách.Vì thế người ta ca ngợi cách VŨ PHỦ LỘC TỒN.
v     Wealth, assets
It is nothing mysterious that with such talent, VU KHUC could achive great wealth. In this case, VU KHUC denotes the assets. Assets could easily lead us to think of cash, real estates, etc. yet we forgot that it could also means literary work, architectural work. The spiritual value of a noble citizen could also be an asset to a nation. If there is no Mona Lisa, we would not know who is Leonardo da Vinci.

   Giải quyết, quả quyết, cương quyết, quyết đoán đến độc tài.
Sao VŨ KHÚC có tài nên thường đứng ra giải quyết công việc, sao này có tính quả quyết, quyết đoán nhưng không phải VŨ KHÚC nào cũng là có tài, nên võ đoán, độc tài cũng là sao này. Sẽ ít hại khi kẻ độc tài là chủ nhân của 1 gia đình.Cực kỳ có hại khi kẻ độc tài chủ nhân của 1 đất nước.Muốn được như thế cần Quyền tinh cao quí nhất và đi kèm với CÔ QUẢ là cách độc tài.
v     Resolving, assertive, decisive, determined to dictatorial
VU KHUC is talented, therefore, it often stands out to resolve issues. This star is very assertive and decisive yet not all VU KHUC is really talented so they may make false assumptions and become arbitrary. It is less damaging if the dictator here is just the head of a family but it would be very damaging if the dictator is the leader of a country. This case requires the strongest Power star and accompanying CO QUA which denotes dictatorship.
v     Ngôi sao cổ vũ, xúi giục...
            VŨ KHÚC là ngôi sao giỏi ăn nói nhất trong nhóm Tử Vũ Liêm. Nếu được phối hợp với nhóm PHỦ TƯỚNG (Thiên Phủ, Thiên Tướng) giỏi phê phán xem xét.Lại được sự hỗ trợ của các bàng tinh khác.VŨ KHÚC giỏi cổ vũ, cổ động, động viên... nếu những việc làm ấy mang ý xấu người ta gọi là xúi giục.
v     The star of encouraging, provoking, …
VU KHUC is the most charismatic in the TU VU LIEM group. In case it combines with PHU TUONG group (THIEN PHU – THIEN TUONG) which is good at appraising, judging, with the help of other small stars, VU KHUC becomes very good at encouraging, cheering. If the encouragement was meant for bad deeds, it is called instigating.

     Ngôi sao giải trí, vui chơi.
            VŨ KHÚC  luôn luôn có Tử Vi tam hợp. Tử Vi chủ làm việc và Vũ Khúc chủ vui chơi, giải trí. Bao giờ cũng vậy, làm việc cũng có lúc cần nghỉ ngơi giải trí vui chơi.VŨ KHÚC mở ra một ngành nghề giải trí. Ta chỉ đoán VŨ KHÚC thiên về giải trí khi đi với ĐÀO HOA vì sao này chủ sự vui vẻ.
v     The star of entertainment, recreation
VU KHUC always trine with TU VI. While TU VI denotes working, VU KHUC denotes recreation and entertainment. It is understandable that working require certain time for resting and entertainment. VU KHUC could open a company focusing on entertainment. Yet we only predict VU KHUC trend to entertainment if it accompanying DAO HOA because this star denotes merriment.
     
      Giải trừ. Tránh lánh... luồn lách, né tránh.
            Do là sao tài ba nên VŨ KHÚC được đánh giá là sao giỏi lánh, tránh, né..  luồn lách. Tuỳ các trường hợp VŨ KHÚC là người có thể tự mình tránh tai, tránh hoạ, giải trừ tai hoạ vì bản thân nó có tài giải quyết được sự việc. Khi không giải quyết được VŨ KHÚC trổ tài lánh, tránh biến thành  người tị nạn, kẻ lẩn tránh pháp luật khi phạm tội.
            VŨ KHÚC tốt là giải trừ tai hoạ chẳng có bùa phép nào, phù chú nào, thần thánh nào giải trừ cho bạn cả. Nếu như việc ác cứ làm, thấy sai vẫn làm..tất nhiên lãnh lấy hậu quả chứ tìm đâu ra kết quả.
            VŨ KHÚC là sao giỏi giải quyết cần gặp thêm sao thứ 2 là TRIỆT chủ trừ. Sao TRIỆT còn có khả năng chế ngự hung, sát tinh. Hai sao này phối hợp với nhau tạo thành bộ sao giải trừ mạnh mẽ.Cũng cần biết cách tốt có thể bị phá đi. Vì nó bị mất tác dụng trước tam Không (Tuần, Triệt và Thiên Không) vì mang nghĩa không giải trừ được, mất tác dụng trước Kỵ Hình vì mang ý bị loại trừ vì vi phạm pháp luật.
            Thế đấy, lá số Tử Vi chỉ là bản mật mã sắp xếp lộn xộn mà thôi.
v     Evanishing, dodging, sneaking off, avoiding
Because it is a talented star, VU KHUC is considered very good at avoiding, dodging, sneaking out of something.  It all depends on different cases of VU KHUC that it could mean a person who is able to avoid accidents, blow away accidents because the star VU KHUC itself could solve the problem. In case the problem is impossible to solve, VU KHUC shall show off its talent of avoiding, dodging, becoming a refugee, an outlaw (if violating the law).
A good VU KHUC shall make tragedy disappear without any magic, voodoo or god speed. If you persist in doing wrong deeds, making obvious mistakes, the outcome would become a consequence.
VU KHUC is good at solving; it therefore needs another star denoting “cut-off” which is TRIET. TRIET has the power to dominate Death and Hindrance Stars. These two stars combining into a very strongpair in evanishing issues. It is also noted that even good combination could be disrupted. For example, they could be ineffective by TAM KHONG (TUAN, TRIET and THIEN KHONG) because in this case it means “cannot evanish any problems”. It also become ineffective in the present of KY HINH because it means being outcasted because of violating the law.

           Ngôi sao ngắn ngủi.
            VŨ KHÚC chủ sự ngắn ngủi. Chủ 1 khúc thôi, một đoạn thôi, một lúc thôi... Trên mặt tài ba VŨ KHÚC chủ cần 1 khúc thôi là hiểu đầu đuôi câu chuyện.Trên mặt tình cảm cũng thế sao này sao này dễ có cuộc tình ngắn ngủi.Vì thế rất kỵ gặp CÔ QUẢ chủ kết quả ngắn ngủi.Sao này chỉ hợp với những công việc có tính tạm thời, khác hẳn với tính dài lâu của LIÊM TRINH.Khi xấu sao này có tính cách thủ đoạn, vắt chanh bỏ vỏ.Với trường hợp dùng người như thế là thủ đoạn.Cần thì dùng đến không cần cắt bỏ, vì sao này giỏi lẩn tránh như đã biết.Ngôi sao của đoạn tuyệt.
v     The star of shortness
VU KHUC denotes shortness. It means only a short while, a short range, a short moment, etc. When speaking of skill, VU KHUC means only a short piece of information could reveal the whole story. When speaking of lovelife, this star denotes  a short romance. Therefore it is not suitable to go with CO QUA in which they shall mean “a quick result”. This star is only suitable with temporary jobs, it trait is completely opposite with LIEM TRINH. When it is a bad guy, VU KHUC is pretty crafty, exploiting any resources until dry and seek for new resources. In case of human resources, this method is called crafty: cutting of someone when that person is no longer useful since this star is well-known for sneaking away. It is the star of rupture. 

 Chủ sự cắt.
            Cắt là 1 yếu tố quan trọng trong đời sống.Nếu không cắt, tấm vải không thể thành quần áo được. Phải cắt tấm sắt  mới hàn nối thành chiếc xe. Vậy yếu tố “cắt” rất cần thiết đi với yếu tố “nối” mới hay.Đó là cách VŨ TƯỚNG chủ cắt và nối.Cho nên nhóm TỬ VŨ LIÊM hội họp với nhóm PHỦ TƯỚNG là hợp lý.
            Nhưng đi với nhóm SÁT PHÁ THAM tạo ra các cách cắt bỏ (VŨ PHÁ) cắt đứt , cắt mất (VŨ SÁT) là những yếu tố thoạt nghe không hay. Như, cắt bỏ Crimea khỏi Ukraine có thể đau lòng với người này nhưng có thể vui lòng người khác. Cắt bỏ 1 phần cơ thể bị ung thư là việc nên làm. Cắt bỏ có thể tốt hoặc xấu.Cắt bỏ cái gì còn quan trọng hơn nhiều.Cắt bỏ 1 mảnh vườn để bán lấy tiền mua thuốc uống trị bệnh.Cắt bỏ đoạn tuyệt với kẻ xấu là hay, cắt bỏ đoạn tuyệt với kẻ tốt là xấu.Cũng như nối tiêp với kẻ xấu và tiếp tục như vậy vô tình ta bị lạm dụng hoặc tự làm xấu mình đi.
            Cắt nối hay cắt bỏ hay cắt đứt không quan trọng. Nối tốt hay nối xấu, bỏ tốt hay bỏ xấu mới là sự quan trọng. Tất cả những cái đó chỉ có thể tìm thấy trên lá số Tử Vi của chính bạn.
v     The star of the action: cutting
Cutting is an important action in life. By cutting, a piece of cloth becomes a suit. By cutting, a sheet of iron becomes a car. Therefore, the action cutting is essential yet it is even better when accompanying the action “joining”. It is precisely the style VU TUONG (VU KHUC – THIEN TUONG) denotes cutting and joining. In this manner, TU VU LIEM combining with PHU TUONG is utmost reasonable.
On the other hand, when combining with SAT PHA THAM, it creates VU PHA (cut and throw away), VU SAT (cut and losing), these styles do not sound very nice. For instance, cutting off Crimea out of Ukraine may means sadness to some people but joy to others. Cutting of a cancer tumor is an advisable thing to do. The act of cutting may mean good or bad. Yet the more important fact is what do we cut? It could be cutting off a piece of land to sell for money to treat a disease. Cutting off with a bad person  is good but cutting off with a good person is definitely bad. Similarly, joining and continue to join with bad people accidentally makes us being exploited or shame ourselves.

   Từ cắt chuyển qua chặt, chém.
            Cắt bỏ có thể bằng lời nói.Cắt bỏ bằng vật dụng như dao kéo. Cắt bỏ bằng  hung khí, vũ khí. VŨ KHÚC vốn là ngôi sao dùng sức.Dùng sức đây có thể là ý chí. Cho đến dùng sức mạnh tay chân, tất cả tuỳ thuộc vào các sao quanh nó để luận. Khi dùng đến sức mạnh cơ bắp, lúc đó VŨ KHÚC là ngôi sao vũ lực, đã thế lôi kéo theo ngôi TỬ VI vốn là ngôi sao hành động trở thành thô bạo. Cũng chưa nguy hiểm bằng dùng binh lực để giải quyết vần đề đưa đến chiến tranh.
v     From cutting to chopping and slashing.
Cutting off may be done verbally. However, cutting off could also be done by tools such as knife or scissors. Cutting off could also be done by weapons. VU KHUC basically tends to use its physical strength. This strength may means will power or physical strength, it all depends on what kind of stars surrounding it. When utilizing physical strength, VU KHUC becomes the star of violence; it also invokes TU VI – the star of action – into violent actions. Lastly, the most dangerous case is utilizing military power to solve problems in which war would burst out.
Do mang ý cắt, chém. Đó cũng là lý do có câu:
“VŨ KHÚC thủ Thân vi hạ cách” vì thân thể dễ bị cắt, chặt, chém, mổ xẻ tất dễ bị tật nguyền. Nhưng ngày nay y khoa tiến bộ việc mổ xẻ rất cần thiết để kéo dài tuổi thọ.
Because it means cutting, slashing, there is a saying:
“It is the worst style when VU KHUC is the major star of THAN Section” since your body tends to be cut, slashed, chopped, going into surgery which easily lead to being handicap. However, nowadays, thanks to the advancement in medical field, surgery is sometimes necessary to prolong our lives.

 Trên là những nét đặc trưng nổi bật thường thấy của sao này.
            Vậy VŨ KHÚC là người tài hoa, tên tài phiệt, tên quân phiệt, tên độc tài, kẻ vũ phu, kẻ giỏi lẩn tránh, kẻ giết người bằng đâm, chặt, chém... đến kẻ bị chém, tự chém. Tất cả tuỳ thuộc vào các Hung, Sát, Cát tinh xoay quanh nó để quyết đoán.
Above are the outstanding characteristics of this star.

In short, the person of VU KHUC is a talented person, a tycoon, a militarist, a dictator, a brute, a sneaky man, a murderer by stabbing, chopping or slashing, … to a stabbed victim. It all depends on what kind of Death, Hindrance, Fine stars surrounding it for an accurate prediction. 

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Thương Về Cố Đô


Bạn đang nghe bài “Thương về Cố Đô” qua giọng ca Bảo Yến.
ĐÁP ÁN:
Tran Quang Hoan và Ngọc Thuý đồng 9 điểm.
Tom Ryan, Anh Lê, Nam Phương đồng 8 điểm.

CÂU HỎI 1:
Bạn dùng phần mềm an sao Trần Nhật Thành.
Chọn múi giờ + 7 của nước ta an lá số sau đây:
Ngày dương lịch, nữ. 20 tháng 5 năm 1946. Lúc 7 giờ 30. Đặt tên lá số là Nữ  múi 7 dương.
Chọn múi giờ - 7 cũng an lá số như trên. Đây là thực địa nơi người này sinh ra. Đặt tên lá số là Nữ Múi 7 âm.
Lại chọn các yếu tố vừa kể.
Nhưng Múi giờ - 3. Đặt tên lá số là Nữ múi 3 âm.
Bạn nhận xét gì?
(Để an tốt lá số bạn làm như sau:
Mục: Công cụ: Chọn Phi Tinh check ẩn.
Mục: Điều chỉnh, check vào an sao theo TVUD Bửu Đình
Mục: Các tuỳ chỉnh khác, check vào ẩn các mục.  an sao Mệnh chủ, ẩn Bát quái, ẩn vị trí đắc hãm địa. Nhớ nhấn đồng ý).

TRẢ LỜI:
Người trả lời đầy đủ đầu tiên là Tran Quang Hoan.
Nếu trả lời cả 3 lá số giống nhau bạn chỉ có 0,5 điểm. Vì bạn đã “nhận thấy” chứ bạn không “nhận xét”.
Vì nó chẳng hiệu quả gì cả. Nguyên tắc, khi hiệu chỉnh múi, thời gian phải (tự động) thay đổi. Nhưng tại đây chẳng có gì thay đổi. Rốt cuộc cũng phải lấy chính giờ thực tế tại đó để an lá số. Vậy bạn hãy để giờ GMT không cộng trừ thêm giờ nào cả thế là an tâm để chấm.
Câu này nhằm trả lời gián tiếp cho 1 người.

CÂU HỎI 2:
Người đi chốn xa thương về cố đô.
Thương người đi trước xây dựng cơ đồ.
Thường nghe:  Xây dựng cơ đồ có khi cơ đồ là nhà cửa cấp 4. Xây dựng nhà cửa, xây dựng hôn nhân. Xây dựng 1 tổ chức. Xây dựng 1 lý thuyết, học thuyết....
Có người xây dựng học thuyết. Người = Con khỉ + con heo vì phát hiện vĩ đại của họ là con heo không có lông. Con khỉ giống người lại có lông.
Vậy xây dựng là bộ sao gì. Xây dựng 1 học thuyết, lý thuyết là bộ sao gì. Từ cơ sở này bạn tự đoán xây dựng hôn... nhau đến xây dựng nhà cửa là bước đi ngắn.

TRẢ LỜI:
Người trả lời đầy đủ nhất là Trang Quang Hoan
Ta có các học thuyết quân sự, kinh tế, học thuyết Monroe...  học thuyêt quả đất rỗng, học thuyết âm mưu. Tuỳ theo các chính tinh, bàng tinh tụ tập quanh nó sinh ra nội dung của học thuyết. Để trở thành học thuyết phải xây dựng trên lý lẽ của bộ TUẾ HỔ PHÙ. Cần hỗ trợ các sao khéo ăn nói như HOÁ KHOA, XƯƠNG KHÚC. Được sự hỗ trợ ngưỡng mộ của PHƯỢNG CÁC hay xuất sắc của KHÔI VIỆT càng tốt. Và xây là ĐÀ, Dựng là KÌNH, nếu không đi với TUẾ PHƯỢNG cần đi với ĐÀO HỒNG. Nếu thấy Đà tốt thì xây, Kình tốt thì dựng.. Có nhiều cái chỉ nên gọi là lý thuyết mà thôi nhưng thổi phồng học thuyết.
Lý tưởng ta có: Kình Đà + TUẾ HỔ PHÙ + PHƯỢNG CÁC + XƯƠNG KHÚC, HOÁ KHOA, KHÔI VIỆT

CÂU HỎI 3:
Họ xây dựng cơ đồ họ có chí lớn. Tui xây dựng tình ảo kệ tui.
Vậy xây dựng tình ảo là bộ sao gì?
Nếu làm được câu 2 tất câu 3 rất dễ. Dự đoán được 2 mà không được 3 vẫn có người bị.
TRẢ LỜI:
Người đầu tiên trả lời đúng là Hoang le huy
Đó là bộ KÌNH hay Đà đi với THIÊN HƯ TUẾ PHÁ + THIÊN TƯỚNG. Đây là bộ sao lợi cho các văn nghệ sĩ thương vay khóc mướn dàn dựng các tác phẩm.

CÂU HỎI 4:
Nhìn lăng tẩm ôn thế hệ đã qua
Oai hùng trang sử di tích chưa nhòa
.
Sao nào chủ di tích. Di tích chưa nhoà có nghĩa là tồn tại. Vậy “ Di tích chưa nhoà” là bộ sao nào?
TRẢ LỜI:
Người đầu tiên trả lời đúng là Hoang le huy.
Nói đến từ “tích” trừ các từ mang ý tích luỹ, tích trữ. Các từ: Dấu tích, dấu vết (dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo...) tàn tích, phế tích, chứng tích, di tích, sự tích.... là của sao VŨ KHÚC. Anh ấy đã đi khuất rồi nhưng vẫn còn dấu tích (dấu vết) tại đây.
Đó là bộ VŨ KHÚC + LỘC TỒN (trong cách này hình thành bộ trường tồn Liêm TỒN) nếu có thêm LƯU HÀ càng hay. Nếu không được bộ này cần bộ TUẾ PHƯỢNG hoặc bộ Tam Minh. Tối kỵ bộ TANG HƯ KHÁCH. Xem câu 5 tất rõ.

CÂU HỎI 5:
Cái đó là “chứng tích tội ác” vết đạn bắn vào tường. Còn đây là chứng tích của chúng mình em nè. Hồi đó em xô anh đập đầu vào chỗ này./ Như vậy là “chứng tích tình yêu” hả anh?/ Hừ... là tang chứng, tang tích thì có.
Từ tang tích mới trở thành chứng tích tội ác.
Vậy chứng tích tội ác là bộ sao gì.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng nhất là Nam Phương. VŨ TANG PHI ĐỊA KIẾP
Nếu có sao TANG MÔN bạn được ½ điểm..
Đa phần chọn Phi Tang. Đây là bộ sao làm tan tành chứng cứ, không còn tang chứng nào cả, thủ tiêu mọi tang chứng, lấy đâu làm chứng cứ. Chỉ có trời biết, đất biết trong khi toà đòi hỏi phải có bằng chứng, vật chứng, nhân chứng, tang chứng là TANG MÔN đấy. Như thế là không có người bị hại, không có người tố cáo. Tất không có ai khiếu kiện. Chẳng lẽ toà tuyên: Nay có... tin đồn nên đem ra xử. Cho nên có nhiều vụ án không tìm ra thủ phạm là thế.
Giải thích về trường hợp Nam Phương.
Mặc dầu phi tang mọi tang chứng, dấu tích nhưng cách TANG KIẾP chứng tỏ anh đã để lại một tang chứng tai hại. Ví dụ: Anh không biết người này tại sao anh lại dùng điện thoại của họ. Hoặc, anh không biết người này này tại sao dấu tay, dấu vết ADN có khắp xe cộ và nhà cửa của anh. Anh không giết người ư? Tại sao trong vườn nhà anh lại có xương người .... Đó là cách Tang Kiếp. Tang chứng tai hại. Ví dụ 2.
“Tui thấy ông ta rạch bụng cô ta”. Vụ án có thể được khai thông do tên Tang Môn tố cáo có rạch bụng. Vậy tên TANG MÔN đưa ra 1 bằng chứng cực kỳ tai hại là cách Tang Kiếp. Anh rạch bụng người ta làm gì, nói mau. Cho đi tàu bay, tàu lặn bây giờ. (Moa mà làm điều tra viên chỉ 1 vụ thôi người ta vội vàng xếp moa làm việc khác). Chỉ cần 1 đồng bọn hớ hênh là lộ ra. Tang Kiếp là tai hoạ từ phía Tang Môn.

Một khi VŨ KHÚC chỉ sự tích, dấu tích... Nếu tốt là thành tích công trạng của 1 người. Chính nó cũng chỉ tang tích. Tức là chứng cớ bằng chứng tội lỗi của 1 người. Ví dụ: Người ta sai đi mua hàng không mẫu hạm lại mua về cái.... ụ nổi 83M. Không thể chối nhé. Cái này chẳng phải tàu, chẳng phải hàng không mẫu hạm. Tây nó gọi floating dock. Đừng có phỉnh phờ bổn toà cái cần cẩu là dàn phóng hoả tiển. Câu chuyện mua lầm hàng không mẫu hạm thành ụ nổi trở thành sự tích. Ụ nổi là tang tích (VŨ KHÚC TANG MÔN), vật chứng, chứng tích xấu.
Vấn đề còn lại là từ “tội ác”. Đánh đập hành hạ người khác là tội ác, chưa nói đến cướp của giết người.
Nói đến tội ác là nhóm Sát Phá Tham chịu tai tiếng nhiều nhất. Vì THAM LANG chủ tham, PHÁ QUÂN chủ bắt, quậy phá. THẤT SÁT chủ lầm, chủ đoạt, chủ giết.... SÁT PHÁ chủ đánh phá. Vì thế mới gọi nó là hung tinh nhưng không phải bao giờ cũng thế. Vì anh hùng, hùng tinh cũng là đây. Nhờ dám tham gia, dám bắt, dám giết kẻ xấu, kẻ ác, giặc dữ. Bởi thế người ta ca ngợi cách TRIỆT Sát tức trừ sát, diệt ác, diệt trừ cái ác. Dám diệt ác là anh hùng vậy. Phục vụ cho các sao này là tay sai của kẻ ác.
Đáp án là các cách THAM VŨ, VŨ SÁT, VŨ PHÁ đi với TANG MÔN là bằng chứng của tội ác. Kể cả các trường hợp đồng cung với THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, ĐIẾU KHÁCH cũng vậy. Nếu có thêm KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH từ tù đến chết.
Các trường hợp TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM nếu hình thành bộ VŨ TANG là xấu. Đi với KỴ HÌNH KHÔNG KIẾP đều là tang chứng của tội lỗi, tội ác.

Bằng chứng em đập đầu anh vào bức tường đến vỡ tan 1 viên gạch, chứng tích sờ sờ vẫn còn tồn tại dưới Ngọ Môn. Chứng tỏ em dùng THIÊN HÌNH hành hạ anh, dùng ĐỊA KIẾP ức hiếp anh, Tội em nặng lắm em ạ. Nhưng nếu em nói: Em muốn ôm anh, anh sơ ý ngã vào tường đập đầu vào viên gạch đã vỡ sẵn. Tội em nhẹ tênh em ạ./ Chúng mình vui đùa dưới chân Ngọ Môn anh dập đầu vào tường. Ngọ Môn là chứng tích tình yêu của 2 đứa mình phải không anh ạ/ Đúng rồi em ạ./ Có phải anh dùng biểu tượng Ngọ Môn để kỷ niệm tình yêu 2 đứa mình phải không anh?/ Không đâu em à. Đó là chứng tích lịch sử oai hùng của dòng họ anh, em ạ. Chuyện tình yêu dưới chân Ngọ Môn là tình ảo thôi em ạ.

CÂU HỎI 6:
Người đi chốn xa thương về cố đô.
Đi tìm hình bóng một thuở mơ hồ.
Này nụ cười ánh mắt ngây thơ.
Ai đứng chờ Ngọ Môn hằng giờ.
Mà giờ đây không ai đợi chờ.
Câu: Đi tìm hình bóng một thuở mơ hồ. Câu này mô tả bộ sao nào? Hình bóng mơ hồ đoán được, tức “Đi tìm hình bóng mơ hồ quá dễ”  đến “Thời kỳ ấy tôi cứ như người ngủ mê”. Rồi trò chơi “Thả hình bắt bóng” đến “đuổi theo những hình bóng mơ hồ”.
Người viết chỉ hỏi “hình bóng mơ hồ” là bộ sao gì. Nếu bạn cho mình quá giỏi coi chừng sao TRIỆT đấy.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là Hoang le huy
Đa phần trả lời đúng câu này là bộ HÌNH DIÊU Y. Từ đó ta lại có, đuổi hình bắt bóng là thằng PHÁ QUÂN.
Đi tìm hình bóng là THAM LANG. Cho nên có câu:
“Hình ngộ THAM LANG hiệu viết phong lưu thải trương”. Là suốt ngày tìm kiếm 1 bóng hình thế nào cũng bị ăn đòn thôi.
DIÊU Y + THIÊN KHÔNG là cách hoang tưởng đấy. Từ đó đưa đến bệnh lý bệnh hoang tưởng. Rất kỵ gặp các sao HOẢ LINH  THIÊN HƯ TUẾ PHÁ.
PHỦ TƯỚNG đi với HÌNH DIÊU Y là thương nhớ hình bóng cũ mơ hồ nào đó. Từ đó cuộc sống dễ mất hạnh phúc. Anh ở bên tôi mà anh nghĩ đến con nào vậy.

CÂU HỎI 7:
Gió đưa thương nhớ đầy trời.
Tiếng chuông năm cũ tơi bời lòng ta.
Cúi đầu soi bóng xót xa.
Vẫn dòng Hương cũ sao ta thế này.
Tiếng chuông năm cũ : Là bộ sao gì? Hỏi dễ hơn là “âm thanh cũ”. Cái âm thanh ngày xưa ấy ( cũ ấy)  làm lòng tôi rối bời vì thương nhớ.
Bạn được quyền chọn “tiếng chuông năm cũ”. “Âm thanh cũ”.
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng nhất và sớm nhất là Trần Quang Hoan.
Tiếng chuông năm cũ: LINH KHÔI THÁI TUẾ.
Âm thanh cũ: THÁI ÂM THANH LONG  KHÔI.
LINH TINH là tiếng chuông, tiếng khánh... dùng để sai khiến. Ngày nay là cái điện thoại đấy. Từ LINH TINH đoán hồi chuông cảnh tỉnh, chuông gọi hồn ai. Chỉ phù hợp với TỬ VI, THAM LANG mà thôi.
Chỉ KHÔI LINH có thể hiểu lầm là vì sao sáng nhất đấy. Sáng quá rất dễ tắt. Còn mang ý linh hồn người xa xưa. Vong linh người cũ.... Bộ sao này tốt đâu chưa kịp thấy, héo rụng rất dễ.

CÂU HỎI 8:
Chỉ thấy lợi nhỏ mà không thấy hại lớn.
Chỉ thấy lợi nhỏ làm hư việc lớn.
Những câu na ná như thế này rất nhiều.
Thà rằng hư việc nhỏ. Để tốt hơn cho việc lớn.
Bỏ 1 người nhưng giữ được nhiều người
Vậy bạn cho ví dụ cụ thể:
“To tốt nhỏ xấu”. Để tránh các trường hợp làm sai. Bạn tìm trong Mẫu B đầy ra đấy.
Nếu bạn đã hiểu “to tốt nhỏ xấu”. Từ đó suy luận “Nhỏ tốt to xấu”. Đến đây bạn đã thấy TỬ VI đâu phải ai đến với nó cũng được.
TRẢ LỜI:
Người đầu tiên đoán đúng là Hoang le huy.
To tốt nhỏ xấu Đai Thái Tiểu Hư.
Nhỏ tốt to xấu: Tiểu Thái Đại Hư.
Nếu thay Thái bằng Phượng cũng được cho là đúng.
Bộ Thái Hư là bên này tốt bên kia xấu. Bên thành bên bại, Bên nên bên hư. Bên thật bên giả...
Vấn đề còn lại là cộng với bộ to nhỏ. Giúp ta xác định to tốt hoặc to xấu... Nếu to xấu đi với KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH đại thất bại là đây, đại hoạ cũng là đây. Có KHÔI VIỆT hoạ càng bự thêm, có TẢ HỮU bầy bọn càng nhiều... lúc nhúc cả 1 lũ. Bởi thế càng tự mình tìm hiểu trong mẫu B bao nhiêu càng giỏi bấy nhiêu. Quan trọng là dữ liệu người ta cung cấp: Tốt xấu, To nhỏ. Tự mình suy luận ra chứ nói sao cho hết. Đại vô phúc cả gan đoán đại hồng phúc chết vì cười.
To tốt nhỏ xấu. Là Đại đi với TUẾ HỔ PHÙ. TIỂU đi với TANG HƯ KHÁCH. Cụ thể. Mẫu B chọn, nữ/ Quý Tị. Cung Dậu (nói riêng, các cung Tị Dậu cũng hưởng) hưởng cách to tốt. Phía cung Mão bị cách nhỏ xấu, kể cả các cung Hợi Mùi cũng chịu ảnh hưởng vì do ngộ THIÊN HƯ TUẾ PHÁ . Cũng trường hợp này nhấn chữ nam. Ta lại có ngược lại. Đại xấu nhưng tiểu tốt.
Các cách này gặp ở Đinh, Kỷ, Quí, Bính, Mậu Nhâm rất nhiều.
Vì bên sao THÁI chủ thành, chủ tốt còn hỗ trợ cả bộ PHƯỢNG CÁI (nhóm Đinh Kỷ Quí) mang ý mỗi cái mỗi tốt đẹp. Nếu đi với Đại là đại công nghiệp, đại tác phẩm... Nếu đi với Tiểu là tiểu công nghệ, tiểu phẩm...
Cụ thể. Tô bún này chỉ lời khoảng 500 đồng thôi anh ạ. Nhưng tôi bán một ngày năm, bảy ngàn tô đấy./ À tích tiểu thành đại. Lợi ích nhỏ mà thành công.

CÂU HỎI 9:
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn
Thà mất lòng anh đặng bụng chồng”...
Đây là 2 câu trong bài Tôn Phu nhơn qui Thục.
Mệnh có chính nào dễ nói câu này nhất.

TRẢ LỜI:
Không ai đoán đúng câu này.
Chính xác là: Mệnh CỰ MÔN, khi Mệnh có sao này bộ SÁT PHÁ THAM tại Huynh Đệ. Từ đó, tình anh em tốt là được nhau, xấu là mất nhau. Cùng lúc ấy, ÂM LƯƠNG và rất dễ gặp sao THIÊN ĐỒNG chủ tấm lòng hội họp tại Phu. Có thể đưa đến tình huống: Thà mất tình anh em giữ tấm lòng với chồng. Số phận CỰ MÔN là thế, gần bên này dễ xa bên kia. Trong lúc nhóm SÁT PHÁ THAM có tính đàn áp và CỰ MÔN tính hay cãi. Từ đó sinh ra va chạm với Sát Phá Tham. Phía cung Phối có ÂM LƯƠNG, THIÊN ĐỒNG quá dễ thương cái gì nó cũng OK. CỰ MÔN giao du hợp với nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG mà thôi.
Trong lúc. Mệnh nhóm Sát Phá Tham dễ hoà đồng với anh em (thuộc nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG) và thương yêu người phối ngẫu (nhóm Phủ Tướng). Nhưng dễ xa cách phụ mẫu vì luôn luôn có CỰ MÔN hội họp tại đấy. Lý thuyết là thế, thực tế còn cả 1 đống sao phản tác dụng và Kỵ Hình tinh giúp ta quyết đoán.

CÂU HỎI 10:
Bản tin trong ngày hôm nay:
“Trước tòa, bị cáo  thừa nhận hành vi cố ý làm trái nhưng chỉ ở mức độ “ký nháy” vào các văn bản”...  
Nhận xét của người viết: Trên nguyên tắc các trưởng phòng đều có quyền ký nháy tức là đồng ý, các văn bản đó, có thể từ văn phòng mình soạn thảo hoặc nơi khác gởi đến. Nhưng bản thân không đủ thẩm quyền. Xin ý kiến cấp trên.
Người ký cuối cùng là người có trách nhiệm cao hơn hết.
Thừa nhận hành vi cố ý làm trái.
Gồm các yếu tố thừa nhận + hành vi + cố ý + làm trái =
TRẢ LỜI:
Người trả lời đúng đầu tiên là: Hoang le huy
Thừa nhận là Phủ Tướng + Hành vi là Tử Vi (khi sai gọi là hành vi, khi đúng gọi là hành động) + Cố ý là CÔ QUẢ + làm trái là PHI LIÊM.
Thừa nhận hành vi tức là bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM luôn luôn có bộ này trong đó. Cá biệt ta cũng gặp PHỦ TƯỚNG và TỬ VI.
Cố ý làm trái tội chưa lớn. Cố ý làm trái với pháp luật (PHI + KỴ HÌNH) tội mới lớn. Nhưng thừa nhận hành vi là có vấn đề. Cũng cần phân biệt làm trái khác với làm sai. Cố ý là có tội. Vô ý, vô tình là có lỗi (LƯU HÀ). Cố tình treo ngược lá cờ là có tội, vô tình treo ngược lá cờ là có lỗi. Có tội thì phạt, có lỗi thì có thể tha thứ bỏ qua.
Cũng bộ CÔ QUẢ PHI LIÊM này đi với nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG tội nhẹ hơn nhiều. Vì THIÊN ĐỒNG chủ cùng làm chứ đâu phải chỉ huy. Nặng nhất là thông đồng, đồng phạm.
Với CỰ MÔN còn khó bị tù. Vì nó cố ý cãi 1 cách sai trái. Như, một cộng một bằng 1. Giỏi lắm thì xa nhau, chẳng lẽ bắt bỏ tù.
Với SÁT PHÁ THAM có quyền đem THẤT SÁT ra xài: Em lầm... em THẤT học, em quan SÁT không kỹ, em ngỡ bề trái là phía này. Dạ, người ngu, trẻ con và người già phải tha thứ cho họ. Dạ em hiểu rồi vành móng ngựa là con THIÊN MÃ. Đứng tại đây còn có nghĩa kẻ ngã ngựa.
Đến đây mới thấy ngôi sao TỬ VI quan trọng nhé. Trên đời toàn vi sai, vi phạm... Vi Tiểu Bảo thì nhiều.

CÂU HỎI THƯỞNG:
Đó là luận điệu tuyên truyền của.... đich.
Vậy luận điệu là sao gì?
Câu này dự đoán; Rất ít người đoán trúng..
TRẢ LỜI:
Người đoán đúng đầu tiên là: Hoang le huy
Đó là sao THÁI TUẾ sao này chủ lý lẽ. Dù có lý đi mấy nữa nhưng quân địch nói, ta vẫn tìm 1 từ gì đó để phản bác. Hiện giờ Tây Phương với Nga xài toàn luận điệu. Nào là đạo đức giả, lực lượng tự vệ (trang bị còn hơn cả chính quí), giật dây, gây bất ổn...  Cứ như thế, lại thêm 1 mầm mống rồi trở thành nguyên nhân đưa đến đệ tam thế chiến. Cứ để yên cho dân tộc họ giải quyết nhưng rõ ràng không thể.
Ta anh hùng. Địch liều mạng.
Ta chỉ đạo. Địch giật dây..
Ta tham gia. Địch can thiệp còn thêm thô bạo...
Chẳng lẽ ta lại nói. Quân địch vô cùng anh hùng... nói như thế này về nhà đuổi gà cho vợ. Cứ tiếp tục ăn nói như thế là can tội đề cao quân địch.. Cứ thế, từ ngữ càng ngày càng phong phú đa dạng.
HỒNG LOAN trong quân sự, chính trị là tuyên truyền. Có thêm ĐƯỜNG PHÙ thổi phồng lên tận mây. Bộ trưởng tuyên tuyền của Iraq, thời Sadam: Sa mạc là mồ chôn quân đội Mỹ... Sau khi doạ Mỹ xong, lên dây cót tinh thần có lính Iraq, bộ trưởng nhà ta chạy ngay đêm đó.

HỒNG THANH là cách thanh minh. Trước loan báo thế này, nay thanh minh lại.

Cuối cùng là tối mai Người viết sẽ gởi FBD 8 đến các bạn.Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

LUU HA


Bản dich Tran Quang Hoan và Mai Anh
LƯU HÀ an theo hàng Can. Đây là sao có nhiều cách an khác nhau.
Cách an chính xác của TVUD là.
Giáp an tại Dậu. Ất an tại Tuất. Bính an tại Mùi. Đinh an tại Thân. Mậu an tại Tị. Kỷ an tại Ngọ. Canh an tại Mão. Tân an tại Thìn. Nhâm an tại Hợi. Quý an tại Dần.
            LƯU HÀ is arranged by Heavenly Stem. This is a star which have many different arrangements.
The exact arrangement by Tu Vi Ung Dung is:
Giáp: Luu Ha is in Dau, accordingly: Ất – Tuất. Bính - Mùi. Đinh – Thân. Mậu – Tị. Kỷ - Ngọ. Canh – Mão. Tân – Thìn. Nhâm – Hợi. Quý – Dần.
LƯU HÀ kết hợp với các sao hàng Can và cả hàng Chi (đi với nhóm CÔ QUẢ và ĐÀO HỒNG) thành nhiều bộ sao khác nhau.
When LƯU HÀ combines with Heavenly Stem and Ground Stem Stars (accompanying CÔ QUẢ Group and ĐÀO HỒNG) they form various Star Groups.

v        Màu vàng:
            Lá số TỬ VI có đủ 5 màu. Đó là năm màu cơ bản theo quan niệm phương Đông. Màu vàng là LƯU HÀ. Màu xanh là THANH LONG. Màu trắng là BẠCH HỔ. Màu đen là ĐẠI HAO. Màu đỏ là HỒNG LOAN. Cần phân biệt màu và sắc khác nhau.  ĐÀO HOA chủ sắc độ.
Có người thích màu này có người thích màu kia.  Màu sắc có thể  đưa đến sự xung đột mâu thuẫn. Xung đột vì màu cờ sắc áo, xung đột vì màu da.... Có khi giận hờn nhau vì màu sắc. Tại sao chọn màu mày lại không chọn màu khác.
v        The color Yellow:
            There are five (05) colors, which are the fundamental colors according to Eastern belief, contained in the Tu Vi Chart. THANH LONG is the color Blue, BACH HO is the color White, DAI HAO is the color Black, and HONG LOAN is the color Red. Let us not be mistaken between colors and shades. DAO HOA denotes shades.
            Some like this color, some like other colors, the matter of color could lead to conflict. For instance it could be the conflict of national colors, the racial conflict (matter of skin color), etc. Sometimes we quarrel because of colors (Why do you pick this color instead of that one?).

v        Bất Ngờ:
            LƯU HÀ là ngôi sao bất ngờ, là dấu hỏi trên lá số Tử Vi. Vì không biết lưu lạc về đâu? Thay vì muốn đi nó lại bị lưu giữ lại. Thay vì muốn được lưu lại nó lại bị ép buộc đi. Bất ngờ nhận được 1 tin vui, cũng có thể bất ngờ nhận lấy 1 tin buồn hay tai hoạ nào đó.... Tất cả tuỳ thuộc vào Hung, Cát tinh hội họp quanh nó để luận đoán.
            LƯU HÀ thuộc nhóm sao bất ngờ làm mạnh thêm sự bất ngờ của những sao khác. Sau đây là các sao thuộc nhóm bất ngờ.
            THẤT SÁT chủ sự thất kinh.
            CỰ MÔN chủ sự chẳng ngờ.
            LINH TINH chủ rụng rời chân tay đến nhanh mau.
            HOẢ TINH có tính khẩn cấp.
            THIÊN KHÔNG chủ sự không ngờ, không lường trước được.
            PHI LIÊM bất ngờ từ đâu bay đến.
            Các sao kể trên hội họp với nhau tính bất ngờ càng thêm mạnh mẽ. LƯU HÀ đi với nhóm sao vui vẻ. Là điều vui mừng bất ngờ, ngạc nhiên thú vị mà thôi.
 v       A Surprise:
            LƯU HÀ is a star of surprise. It’s a question mark in TỬ VI chart because who knows where it goes and where it comes from? You are yearning to go but instead you are forced to stay. You yearn to stay but instead you are forced to leave. To your surprise, you receive a good news or on the contrary, a tragic news or an accident, etc. All predictions depend on the gathering of Fine and Hindrance Stars around it.
            LUU HA belongs to the “State-of-Amazement” Group, its presence enhances the suddenness of other stars in the same group. Below are the list of SoA Stars:
            THẤT SÁT denotes the appalled.
            CỰ MÔN denotes the unexpectedness.
            LINH TINH denotes from the aghast to the abruptness.           
            HOẢ TINH denotes the urgency.
            THIÊN KHÔNG denotes the unforeseeable.
            PHI LIÊM denotes a rapid surprise coming from out of sight.

v        Con sông.
            LƯU HÀ có nghĩa là con sông nước chảy. Con sông là hình ảnh chúng ta thường thấy. Đa phần cuộc sống của cư dân trên trái đất đều gần sông. Thiên nhiên có mặt trên lá số tử vi còn có núi non, biển lớn, trăng sao.... Đó là điều ngạc nhiên đối với những ai lần đầu tiên biết đến TỬ VI.
            Con sông đem lại sự sống cho cư dân quanh nó. Chính nó cũng giết hại không biết bao nhiêu người do tai nạn sông nước.
v                 The River
LƯU HÀ denotes the river. The river is a common image. Most populations of Earth dominate river deltas. Nature is present in Tu Vi Chart; there are mountains, oceans, stars, moon, etc. This is a surprise for those who just made acquaintance with Tu Vi.
            The river provides life to its residents along it. However, it also takes many lives in drowning accidents.

v       Chuyển động:
            LƯU HÀ là ngôi sao chuyển động không ngừng. Ví như dòng máu lưu chuyển trong thân thể, cũng như dòng sông chảy mãi không ngừng. Thời gian trôi qua và không bao giờ trở lại. Nếu có sự trôi qua của thời gian là sao THÁI TUẾ. Ta lại có sự chuyển động của LƯU HÀ. Đặc biệt hai sao này không giao hội với nhau.
            Nếu thấy LƯU HÀ đi với nhiều Hung, Sát tinh sự di chuyển dễ xảy ra tai nạn. Nếu thấy LƯU HÀ đi với nhóm PHI PHỤC THANH (PHI LIÊM PHỤC BINH THANH LONG) hoặc đi với ĐÀO HOA (ngôi sao tạo ra). Trong trường hợp đó LƯU HÀ có tính chuyển động. Càng chuyển động mạnh hơn khi đi với 2 chính tinh VŨ KHÚC và CỰ MÔN. Nếu nó đồng cung với THAM LANG hay THIÊN ĐỒNG tính chuyển động yếu hơn.
Từ đó, LƯU HÀ còn là sao vượt thoát nằm trong nhóm vượt thoát trốn chạy.
v     Motion:
LƯU HÀ is a star of constant motion, such as the flow of blood in the body, as well as an ever flowing river. Time went by and time never comes back. If Thai Tue is the passing of time, then Luu Ha is the motion. These two stars in particular never Trine each other.
If LƯU HÀ accompanying many Hindrance, Deathly Stars, then the movement could easily lead to accident. If LƯU HÀ accompanying PHI PHỤC THANH group ( PHI LIÊM, PHỤC BINH, THANH LONG) or ĐÀO HOA (a star denotes the cause, realization) LƯU HÀ, in this case, denotes the mobility. This trait is even more powerful accompanying two Major Star: VŨ KHÚC and CỰ MÔN. If it stands together with THAM LANG or THIÊN ĐỒNG, then the trait is weaker.
From that perspective, LƯU HÀ also means escape belongs in the Fleeing Group.

v       Hà hiếp, ức hiếp:
            LƯU HÀ thường kết hợp với KIẾP SÁT thành bộ hà hiếp. Nó là đàn em của nhóm Hung tinh Sát Phá Tham và Sát tinh KHÔNG KIẾP. Nó mang ý hà hiếp trong các trường hợp này.
 v       Harassment, Bullying:
            LƯU HÀ usually combines with KIẾP SÁT, they then become a pair of bullying stars. They are the subordinates of Hindrance Stars SÁT PHÁ THAM and Deathly Stars KHÔNG KIẾP. When accompanying these stars it means bullying.

v        Giết:
            LƯU HÀ còn có mặt trong nhóm sao chủ giết là THẤT SÁT, THIÊN HÌNH, KIẾP SÁT và bộ sao chủ tai hoạ không ngờ là KHÔNG KIẾP. Sao này đi với nhóm Hung, Sát KỴ HÌNH tinh thường đem lại những tai hoạ không ngờ.       
v        Murder:
   LƯU HÀ also appears in the Murder Group which are: THẤT SÁT, THIÊN HÌNH, KIẾP SÁT and a pair of stars which denote unforeseen accidents is KHÔNG KIẾP. When accompanying Hindrance and Deadly Stars (Hoa KY-Thien HINH) this star could bring much unexpected catastrophe.

v        Lưu loát:
Nhưng đi với nhóm Văn tinh, Khoa tinh là sao ăn nói lưu loát.
v        Fluency:
            However, if LUU HA accompanying Literary or Diplomatic Stars, it denotes  fluent speech.

v        Lưu trữ cất giữ:
            Đi với LỘC TỒN sao này chủ lưu trữ cất giữ. Khi chúng ta save as một tài liệu, có nghĩa chúng ta đã LƯU HÀ LỘC TỒN. Bộ sao này đi với ĐÀO HOA được mô tả là hay nhất trong các trường hợp LƯU HÀ. Tồn tại trong tôi một niềm vui.
            Vậy thì, bản thân các sao chưa nói lên điều gì rõ ràng. Tự chúng tìm thấy tiếng nói chung với các sao chung quanh nó. Bởi thế, có người nói: “Hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”.
v        Archiving, conserving:
            When accompanying LỘC TỒN, this star denotes archiving and conserving. When we “Save as” a document, it is the same meaning as “Luu Ha – Loc Ton”.  When this pair accompanying with ĐÀO HOA, then it’s the best position of LƯU HÀ: “There is a JOY remain in me.”
            In conclusion, one single star does not deliver a clear meaning. It shall find the common voice among its fellow stars. Therefore, there is a saying “Tell me who your friends are and I shall tell you who you are”.