Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

PHUONG CAC

PHUONG CAC.
Bài viết của Bửu Đình . Bản dich của Tran Quang Hoan và Mai Anh.
Là ngôi sao thuộc hàng Chi. Bắt đầu an từ cung Tuất, tính  theo năm di chuyển theo chiều nghịch. Tam hợp bên trái của PHƯỢNG CÁC có THIÊN KHỐC. Tạo thành bộ PHƯỢNG KHỐC.
Sao này mang nhiều ý hay hỗ trợ cho nhóm TUẾ HỔ PHÙ hoặc nhóm TANG HƯ KHÁCH làm tăng giá trị cho các sao của nhóm này.

It is a ground stem star. Its cycle starts from TUAT, going clockwise how many sections depending on the number of years. on the left side, it is in trine with THIEN KHOC, creating the PHUONG KHOC group.
This star contains many interesting traits supporting the TUE HO PHU group or TANG HU KHACH helps to enhance the values of such groups.

Ngôi Sao Của Ngưỡng Mộ. Ngôi Sao Ngẩng Cao Đầu.
PHƯỢNG CÁC là ngôi sao chủ được sự ngưỡng mộ và tôn sùng. Người có ngôi sao này ngẩng cao đầu không chịu thua kém ai. PHƯỢNG CÁC khi mất được người ta thương tiếc tôn thờ. Hai từ thương tiếc dành cho PHƯỢNG KHỐC. Có kẻ chết đi người khác lại mừng. Nếu có kẻ như thế này, tất nhiên có kẻ như thế kia. Hai đầu cán cân thăng bằng luôn luôn bằng nhau. Kẻ tốt đang sống và kẻ xấu cũng đang sống. Sự thật đang sống và sự giả dối vẫn cứ tồn tại. Gian tà có khi thắng thế. Chính nghĩa có lúc chịu thua. Đó là sự việc đang xảy ra tại Iraq, Syria đấy ạ. Và còn nhiều nơi như thế nữa với nhiều dạng thức khác nhau.  Tên tham nhũng bỏ tù kẻ trong sạch. Kẻ vô đạo hành hạ người chân tình...

The star of Admiration , the star of Pride (holding your head up high)
PHUONG CAC is the star to be admired of and worshipped. Those who have this star always hold their heads high and do not accept defeat. PHUONG CAC when passed away shall be worshiped. The word mourning is distinctive to the PHUONG KHOC group. There are those who people cheer and celebrate when they're dead. Of course there are this than there are that, the two side of the scale somehow has to be balance. The Good exist and so does the Bad. The truth exists and the so does the lie. Sometimes the Bad win the war, and the Righteous has to swallow bitter defeat. Such a situation is happening right now in Syria, Iraq and many other places under different forms and situation. The corrupted imprisons the honest and the immoral torments the good-hearted...

Mỗi Cái Mỗi Hay. Mỗi Cái Mỗi Đẹp.
PHƯỢNG CÁC thường phối hợp với HOA CÁI. Tạo thành bộ PHƯỢNG CÁI. Nếu PHƯỢNG CÁC là ngưỡng mộ, HOA CÁI là số dzách, cái thế hơn người. Sự phối hợp hai sao nâng giá trị của nhau lên làm cho bộ sao này thêm đẹp.

Khi hình thành bộ PHƯỢNG CÁI, cũng hình thành các bộ sao hay khác là bộ LONG PHƯỢNG (LONG TRÌ+ PHƯỢNG CÁC). Một bộ sao dễ kề cận kẻ quý hiển, lợi cho thi cử, lợi cho nhà đất, tính cách tất nhiên tốt đẹp.

Một khi hình thành bộ PHƯỢNG CÁI nằm về một phía với nhau. Xuất hiện bộ tứ Linh Long Phượng Hổ Cái. Các sao này phò trợ cho sao THÁI TUẾ. Ta gọi tắt là bộ TUẾ PHƯỢNG. Từ yếu tố này ta phân biệt được THÁI TUẾ có PHƯỢNG CÁC hỗ trợ và không có PHƯỢNG CÁC. Giá trị khác nhau. Xuống thấp nữa là THÁI TUẾ có ĐÀ LA có LA VÕNG hội họp.

PHƯỢNG CÁC và Nhóm TANG HƯ KHÁCH.
Một khi PHƯỢNG CÁC không hỗ trợ nhóm TUẾ HỔ PHÙ. Sao này quay sang hỗ trợ nhóm sao khách là TANG HƯ KHÁCH. Từ đó, ta lại có trường hợp học trò giỏi, khách khứa đáng ngưỡng mộ hơn là phía chủ. Đặc biệt bộ sao này lợi cho sự chuyển động.

Cũng như mọi ngôi sao khác. PHƯỢNG CÁC tuy đem lại sự ngưỡng mộ, kính trọng cho ngôi THÁI TUẾ, Mang lại mên mộ cho đám TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH. Tất cả cũng chỉ đừng ngang đó. Xứng đáng làm chủ, làm thầy, làm trò, làm khách được sự mến mộ. Do đấy cần nhiều cát tinh hỗ trợ mới thành công lớn. Nếu đi với Hung, Sát tinh KỴ HÌNH tinh tất nhiên cũng mang hoạ vào thân.

Some is Exellent. Some is Beautiful.
PHUONG CAC usually combines with HOA CAI to create the PHUONG CAI group. If PHUONG CAC is admiration, then HOA CAI is “the number one” standing out in the crowd. The combination of the two stars make this group much more beautiful
When the PHUONG CAI group is formed, the LONG PHUONG (LONG TRI + PHUONG CAC) group also follows. This group denotes the tendency to be close to people of high position and social class, it is advantageous for passing exams, owning real estate and good personality.
If PHUONG CAI resides in the same side, it forms the TU LINH group (LONG TRI, PHUONG CAC, BACH HO, HOA CAI). These stars support the star THAI TUE, we call it the TUE PHUONG group in short. From this point we could distinct between THAI TUE with PHUONG CAC and THAI TUE without the support of PHUONG CAC. Such has different characteristic and values. Not as good is THAI TUE with DA LA and has LA VONG (THIEN LA - DIA VONG) converging.

PHUONG CAC and TANG HU KHACH group
Once PHUONG CAC does not support TUE HO PHU group, it shall turn to TANG HU KHACH. From there, we have the case that students or guests are more talented or admirable than the host. This group is particularly advantageous for traveling.
Similar to any other star, PHUONG CAC brings admiration, respect to THAI TUE, envy for TANG MON, DIEU KHACH. But let’s stop the prediction right there because whether or not he/she deserve to be the host, the teacher, the student, the guest who receive respect all depends on the good stars surrounding. If accompanying Death and Hindrance Stars or KY HINH still has to suffer many bad fortune.

Ngôi Sao Dâng Hiến.
PHƯỢNG CÁC là ngôi sao dâng hiến, khác với cho xin là HOA CÁI. Có xin thì mới cho. Sự kết hợp giữa cho và dâng hiến làm đẹp thêm cả hai. Nếu đi với các sao ân tình như ÂN QUANG, phong thưởng như PHONG CÁO ngôi sao dâng hiến càng hoạt động mạnh. Các chính tinh hợp nhất là THIÊN TƯỚNG, THIÊN LƯƠNG. Nguyên tắc của TỬ VI là các sao cùng mang ý nghĩa với nhau hỗ trợ lân nhau làm vai trò của nó nổi bật lên.
A dedicating/offering star
PHUONG CAC is a self-offering star, it’s different from HOA CAI – denotes “asking (begging, panhandle, borrow..) – giving”. An example about HOA CAI: You ask me money, then I give you. So, before I give, of course you have to ask me. The combination between “giving” and “offering” is nice for both. If this combination have AN QUANG-denotes “full of deep affection”, PHONG CAO (THAI PHU, PHONG CAO) – denotes rewarded, then the consecrate star will operate stronger. The  most suitable Major Stars are THIEN TUONG, THIEN LUONG. Following TU VI rules, when the stars containing the same traits combines each other, then they support each other to make outstanding their role.

Ngôi Sao Phung Sự, Phụng Dưỡng.
PHƯỢNG CÁC chủ sự phụng sự cho mục đích của mình. Cái mà ta phụng sự thường cho là lý tưởng. Có người phụng sự cho tổ quốc, có người phung sự cho tôn giáo, hoặc đảng phái. Đó là quan điểm của mỗi người.
Từ phụng sự chuyển sang từ cao hơn là dâng hiến cuộc đời mình cho lý tưởng phục vụ. Từ dâng hiến đến hy sinh cả mạng sống cho mục tiêu của mình. Vậy, dâng hiến đỉnh cao của từ này là hy sinh. Có người hy sinh thân thể mình vì đồng đội. Có người hy sinh cuộc đời mình để tìm hiểu...
Lại có người bị ép buộc phải hy sinh. Ví dụ. Hy sinh 1 tên tham nhũng con để cứu tham nhũng khác bự hơn. Trong quân sự việc hy sinh một đơn vị để cứu các đơn vị khác lớn hơn là chuyện rất bình thường. Hãy ném bom, pháo kích lên đầu tôi. Vì vị trí đã tràn ngập đich. Sau đấy là lời chào vĩnh biệt rất thản nhiên. Những PHƯỢNG CÁC không may trở thành những chiến sĩ vô danh.
PHƯỢNG CÁC còn là ngôi sao phụng dưỡng cho người thân, người già. Khi cao tuổi PHƯỢNG CÁC lại nhận được sự đáp đền, nhờ ngày xưa nó đã ban ra.

A star of serving, taking care of
PHUONG CAC denotes serving a certain purpose. We usually assume that the things which we serve is ideal. Some may serve the country, some serve the religion or political party, depending on each person’s point of view.
From “serve”, it could transform to nobler word: To dedicate his/her life to the ideology that he/she pursues. From “dedicating” to scarifying his/her life for the their purpose. So, the highest level of dedicating is sacrifying. There are people who sacrificed his life for the comrades. There are people who sacrificed their lives to research..
            But there are people who are forced to sacrifice. Example: In order to save the big corrupted person, the smaller are forced to sacrifice. In the military, we are not suprised, when a small unit has to sacrify to save a bigger unit. "Please bomb my position because I’m surrounded by enemies.” After that request follows a calm final salutation to part with life. The unlucky PHUONG CAC became the anonymous martyrs. 
PHUONG CAC also is the star which taking care of loved ones, elderly. When PHUONG CAC became older, he/she received the care that he/she used to bestowed to life.

Lầu Gác.
Biểu tượng ngôi sao này trong nhà đất là lầu hoặc gác. Nếu tốt đẹp là lầu son gác tía. Thường hay kết hợp với LONG TRÌ là ao hồ trong vườn nhà. Nhờ đó bộ sao này góp phần làm cho nhà đất đẹp và rộng rãi.
Tower, tall building
In estate, the icon of PHUONG CAC is the tall building, tower or the upper story. In good case, it’s gilded house. PHUONG CAC often combines with LONG TRI is pond or lake in house. As a result, they contributed to make house nicer and larger.

Sự Nghe. Cái Tai.
Chủ sự nghe, cái nghe đó là nghe những điều tốt đẹp và noi theo. PHƯỢNG CÁC là cái tai trong cơ thể con người.
Đến đây, bạn đã có khái niệm về ngôi sao PHƯỢNG CÁC. Nhờ đó ta đánh giá trị của con người. PHƯỢNG CÁC có thể sánh ngang với KHÔI VIỆT, bộ sao của vượt trội hơn người. Nhưng tính cách của mỗi sao mỗi khác. Cá biệt, ta còn gặp bộ PHƯỢNG KHÔI VIỆT càng xuất chúng. Như bạn đã biết,  TỬ VI vô cùng rạch ròi và tỉ mỉ, nhưng chỉ tìm thấy trong TU VI UNG DUNG mà thôi.

The Listening. Ears.
PHUONG CAC denotes listening, meaning what we hear is good and should be taken example of. In body anatomy, PHUONG CAC is ears.

Now, you have concept about the PHUONG CAC star. Due to these thing above, we could assess the value of a person. PHUONG CAC can be equal to THIEN KHOI, THIEN VIET – a pair of stars denotes superiority. But the trait of each star is different. In particular, we also encounter the combination between PHUONG CAC and KHOI VIET, they become more prominent. As you know, TU VI is very clear and detail, but you only find in TU VI UNG DUNG.

Đăng nhận xét