Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

CO THÁN QUA TU

Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch Tran Quang Hoan và Mai Anh.
Đây là bộ sao an theo năm sinh. Ba năm thay đổi vị trí một lần. CÔ THẦN luôn luôn ở tại các cung Dần Thân Tị Hợi. QUẢ TÚ luôn luôn đóng tại các cung Thìn Tuất Sửu Mùi.
This is a group that is arranged based on birth year. Their positions move every three years. CO THAN always resides in DAN THAN TI HOI. QUA TU always resides in THIN TUAT SUU MUI.

Tính Chất Cơ Bản Của Sao.
            Do là một bộ sao nên tìm hiểu chung cả 2 sao là cần thiết.
The fundamental traits of these stars
            Since this is one group, it is necessary to understand both stars.

v      Kết Quả, Thành Quả, Hiệu Quả, Hậu Quả, Hệ Quả, Kết Thúc, Kết Cục.
            Bộ sao này chủ một kết cục, đoạn kết, kết thúc một sự việc. Sự việc đó có thể là tốt đẹp ta thường gọi là kết quả, thành quả nếu kém một tí, ta gọi là hiệu quả. Nếu xấu ta gọi là hậu quả, có khi còn kéo theo đằng sau là hậu quả vô cùng tai hại. Nếu sau khi đã kết thúc lại là nguyên nhân để phát sinh ra những sự việc khác. Người ta gọi là hệ quả.
            Bộ CÔ QUẢ chỉ nói lên một sự kết thúc. Bản thân nó không khẳng định điều gì cả. Chính các sao chung quanh nó cho phép chúng ta kết luận là kết quả hoặc hậu quả. Trái ngọt hay quả đắng là do các sao khác nhận xét. Nếu thấy nước mắt, tang tóc tất quả đắng rồi. Nếu thấy tiếng reo vui đích trị là trái ngọt cây lành.
            Do tính chất đặc biệt của sao này, đi với VŨ KHÚC cho ta một kết thúc ngăn ngủi. Nếu có vui chăng nữa, cuộc vui cũng quá ngăn. Nếu là cuộc tình, cuộc tình chớp nhoáng. Nếu là cuộc đời, người ta thường dùng từ bạc mệnh.
v      Result, Achievement, Effect, Consequence, Outcome, The End, End Result
            This group denotes an end result, an ending of an event. If the event ended positively, we call it achievement, result, if a little less than that, we call effect. If it ended badly, we call it consequence, sometimes, the after effect is very grave. If after ended, it is the reason for a chain reaction, we call it an outcome.
            CO QUA group only denotes an ending. They do not assert anything else. It is the stars surrounding them that tell us whether this is an achievement or a consequence. A sweet fruit or a bitter fruit (since QUA also means fruit in Vietnamese) is up to the other stars to decide. If you look around and see only tears and mourning, the fruit is bound to ripe bitter, if you see laughter, it is a sweet delicious fruit.
            Due to their distinct traits, when accompanying VU KHUC, they denotes an abrupt ending. Even if it was a happy ending, the happiness only last brieftly. If it is a love story, this love story passed away so quick. If it is life, usually we call it an unfortunately life.

v      Ngôi Sao Cô Đơn, Cô Độc, Mồ Côi, Cô Thân... Goá Bụa...
            Bộ sao này có tính cô đon. CÔ THẦN có tính mồ côi cha mẹ. QUẢ TÚ có tính goá bụa trong hôn nhân. Và đây chỉ là một yếu tố xấu. TVUD không cho phép bạn căn cứ chỉ một yếu tố rồi kết luận. Phải dựa thêm nhiều yếu tố khác để khẳng định. Ta chỉ khẳng định điều này khi chung quanh nó có các sao cùng nhóm. Đó là các sao.
            VŨ KHÚC có giá trị như sao QUẢ TÚ thứ 2.
            THẤT SÁT chủ mất mát về người, ngôi sao đơn chiếc.
            LINH TINH chủ một mình, lẻ loi.
            TANG MÔN chủ tang tóc.
            THIÊN KHỐC. chủ khóc lóc.
            Các sao Vong Tinh như : TUẦN, TRIỆT, THIÊN KHÔNG cũng chủ mất người.
            Ta chỉ quyết đoán khi các sao này tụ tập với nhau làm nổi bật tính chất cô độc. Ngoài ra còn chú ý đến cung. Một người moog côi, không cha không mẹ. Cần xét đoán phối hợp cung Phụ Mẫu, Không vợ không chông cần xét phối hợp với cung Phu Thê. Không con cái phối hợp với cung Tử Tức...
            Ngoài ra còn có những bộ sao độc đáo rất kỵ đối với phụ nữ.
            Bộ HỒNG LOAN QUẢ TÚ  Bộ sao này có giá trị , khi QUẢ TÚ đóng tại Thìn Tuất Sửu Mùi có HỒNG LOAN đồng cung hay xung chiếu. Mang ý. “Tôi đang cô đơn”
v      The lonesome star, solitary, orphan, single,… widow…
            This group has a lonely trait. CO THAN tends to be orphan. QUA TU tends to be widow in marriage. But this is only a minor negative trait, TVUD does not allow jumping into conclusion based on only one minor detail, but we have to look at other perspective to build up a conclusion. We only conclude the above if it happens to be other star of the same traits surrounding them, such as:
            VU KHUC is the second QUA TU. (their traits are similar)
            THAT SAT denotes losing someone, the star of solitary.
            LINH TINH denotes being alone.
            TANG MON denotes funeral.
            THIEN KHOC denotes crying.
            The death stars such as: TUAN, TRIET, THIEN KHONG also denotes losing someone.
            We can only be assured when these stars gather together to emphasize the loneliness. Besides that, we also have to pay attention to the Sections. Whether or not a person is an orphan, we look at Parents Section. If he or she doesn’t get married, we have to combine apprasing Spouse Section. If he or she doesn’t have children, we have to look at Offspring Section…
            On the other hand, there are peculiar star combination that is not suitable with women.
            The group HONG LOAN, QUA TU is in affect when QUA TU resides in the same place, or opposite with HONG LOAN in THIN, TUAT, SUU, MUI. It carries the meaning “I am lonely.”

v      Chủ Ít, Hiếm, Độc Nhất...
            CÔ QUẢ còn mang ý. Ít không nhiều. Hiếm, hiếm anh em, hiếm con.. Có khi chúng ta gọi là duy nhất, độc nhất, có một không hai. Khi đi với các sao KHÔI VIỆT. Bộ sao này đi với LỘC TỒN mang ý. tồn tại rất ít thường chỉ 1 người.
            Cái gì hiếm nhát, quí nhất là bộ CÔ QUẢ KHÔI VIỆT tất nhiên đi với sao VŨ KHÚC. Vì nó chủ tài sản quí.
            Về mặt tình cảm bộ sao này ít giao du tiếp xúc.
            Bộ sao này đi với cát tinh, quyền tịnh, quí tinh là tiếng khiêm cung tự xưng của vua chúa người xưa. Cô gia, quả nhân có nghĩa trẫm cô độc không có bạn bè.
v      Singular, rare, unique….
            CO QUA also denotes singular,not much. A few brother, a few son…Sometimes we call is “unique”, “sole” when CO QUA accompanies with THIEN KHOI, THIEN VIET. This group when combines with LOC TON, they mean “remain only a few” (usually just one person).
            The rarest thing is CO QUA KHOI VIET, of coures they accompany with VU KHUC. Because it denotes precious assets.
            Speaking of sentiments, this group exchanges little or nothing with others.
            When this group accompaies with Fine Stars, Power Stars, Precious Stars, then it is the kingly voice. In Asia, the kings have specific vocative: “CO GIA”, “QUA NHAN”, implies "I'm lonely, I have no friends"

v      Ngôi Sao Chủ Sự Gìn Giữ.
            CÔ QUẢ là cái kết cục, kết quả... Dù tốt hay xấu nó cũng gìn giữ lấy. Yếu tố này phảng phất sao PHÁ QUÂN nhưng PHÁ QUÂN có thể giữ gìn hay buông thả còn CÔ QUẢ thì không. Dù tốt hay xấu thì CÔ QUẢ vẫn khư khư giữ lấy cái kết quả của mình. Yếu tố này giúp cho CÔ QUẢ gìn giữ được tiền của, nhà cửa... Vì thế, bộ sao này đóng tại các cung Tài, cung Điền có chỗ đắc lực, kẻ giữ của. CÔ QUẢ đóng tại cung Điền đi với cát tinh, giá trị như từ villa, tức là dạng nhà biệt lập, đẹp ta gọi là biệt thự. Nếu đi với các sao Bại tinh lại là nhà cửa tầm thường nằm nơi hoang vắng.
            Về mặt tiêu pha có tính hẹp hòi, hà tiện.
v      A star denotes preservation.
            CO QUA is outcomes, result… No matter it is good or bad, they still hang on to it. This factor bears some resemblance to Pha Quan. But Pha Quan can hold or let go and CO QUA is not. … Whether the result is good or bad, CO QUA is still grip the result of itself. This factor is helping CO QUA to preserve money, estate… So, this group resides in TAI section, DIEN section is effective for people who like to accumulate money, property. CO QUA resides in DIEN section and this group combines with Fine Stars, then it’s villa. It means individual and nice house. So we called villa. If they combine with bad Stars, then it’s trivial house, deserted place.
            Speaking of expenditure, this group have niggardly trait.

v      Cố Ý, Cố Tình... Đến Mua Chuộc.
            Để có một kết quả, một kết cục, một kết thúc là do chúng ta tạo ra. Để gây ra một cuộc chiến cũng do chúng ta tạo ra. Và để chấm dứt nó, cũng do chúng ta tạo ra. Vậy, CÔ QUẢ là cố ý, cố tình...
            Em à, cuộc tình mình chấm dứt ngang đây thôi.. Chấm dứt trong trường hợp này là gì? Là kết quả xấu. Kết thúc tồi tệ. Vậy, một người cố ý kết thúc, một người nhận lấy kết quả buồn do bên ngoài mang lại.
            Điều muốn nói là: CÔ QUẢ là ngôi sao cố ý, cố tình... nhưng không phải mọi sự cố ý, cố tình là xấu. “Anh không yêu em nữa vì anh là....chị Bửu Đình. Đồng giới tính với em đấy mà.”. Vậy thì, sự cố ý đấy là muốn người ta có cuộc đời tốt đẹp. Còn chị Bửu Đình đành làm kẻ cô thân..
            Trong luật pháp, CÔ QUẢ đi với các bộ KỴ HÌNH, PHI LIÊM là cố ý làm sai trái với luật pháp nhà nước. Nếu có ĐÀO HOA là biết sai vẫn cố ý làm trái với pháp luật nhà nước. Vậy CÔ QUẢ là có tội, khi đi với LƯU HÀ có lỗi, PHI LIÊM làm sai, THẤT SÁT lầm lẫn, KỴ HÌNH vi phạm.
            Để có 1 kết quả như ý mình muốn. Bộ sao này còn khéo mua chuộc miễn sao có kết quả như ý muốn của mình mà thôi.
v      Intentional, Deliberately…to bribe
Result or ending is what created by us. We deliberately start a war, and we deliberately end it. So CO QUA is intentional, deliberately…
            “Darling, our love story ends here…!” What’s the final, in this case? It’s a bad result, a worse end. So, a person deliberates end something, and a person has to receive sad result caused by other.
            What I want to convey is: CO QUA is deliberately Stars…but it is not entirely bad. “I stop loving you because you are…Ms Buu Dinh. Your gender is the same to me”. So, this forethought aims at giving the other person a better life. And Ms Buu Dinh has to suffer loneliness.
            In law, CO QUA combines with KỴ HINH (HOA KY, THIEN HINH), PHI LIEM, means a person deliberately violates the law. If there is DAO HOA, it means a person know it is wrong but still commit the crime. So CO QUA is sinful when accompany with LUU HA-denotes fault, PHI LIEM-denotes wrong, THAT SAT-denotes confusion, KỴ HÌNH - law violations.

            In order to have a desired results, this group are ready to bribe as long as they achieve their purpose.


Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Bài Ca Sao
Trước tiên, người viết gởi lời chúc phúc đến gia đình các học viên các khoá TVUD 1,2,3 và 4. Cầu chúc năm mới  quí quyến An Khanh Thịnh Vượng.

Vào những đêm đẹp trời, bằng cặp mắt thông thường người ta có thể nhìn thấy hơn 3000 ngôi sao của nửa bầu trời. Cộng với nửa còn lại, ta có thể thấy khoảng hơn 6 ngàn sao. Ban ngày ta không thể thấy sao vì tán xạ của ánh mặt trời quá mạnh. Bằng kính thiên văn càng hiện đại, người ta có thể thấy hằng hà sa số các vì sao.

Nhiều năm trôi qua, loài người lại tiếp tục phát hiện, thuỷ triều là sức hút của mặt trời, mặt trăng với sức mạnh khủng khiếp hằng tỉ mét khối nước dâng lên, có nghĩa là sức hút hằng tỉ tấn. Không hẹn mà gặp, phương Tây và phương Đông nghĩ rằng; tình cảm, tính cách... con người có liên quan đến các vì sao trên đó. Từ các hiện tượng có thật trong đời sống.

Dù được ăn giống nhau, được giáo dục như nhau. Kẻ vẫn gầy, người quá mập...  Dù được giáo dục tốt như nhau nhưng có kẻ thông minh, người ngu si... có vẻ như là bẩm sinh như thế. Lại nói đến kẻ hiền và người ác.. Từ xa xưa cho đến nay. Từ chế độ quân chủ chuyên chế đến chế độ dân chủ. Từ xã hội lạc hậu đến xã hội văn minh luôn luôn có những con người tính cách hoàn toàn khác nhau. Ngay các đơn vị quân đội được cho là mẫu mực nhất, cũng vẫn thế.


Không lạ gì câu. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Phương Tây hình thành môn Chiêm tinh học. Với nghĩa bói toán từ các vì sao. Phương Đông có Tử Vi đẩu số. Số phận do sao TỬ VI. Số là số phận, đoán số, đẩu là sao.

Đa phần chúng ta nhìn lên trời thấy toàn sao là sao. Chúng ta không phải dân đi biển, đi rừng cần hiểu biết để đoán định vị trí. Nhất là nghệ sĩ lại càng không cần biết để làm gì. Nghệ sĩ thường thoải mái theo trí tưởng tượng của minh. Vì thế nên Phạm Duy viết,
“Sao tua  chín cái ối a nằm kề.
Có lẽ là sao Tua rua, còn gọi là sao Mạ, tức Kim Ngưu theo phương Tây. Mọc khoảng đầu tháng 6 dương lich. Nằm trong chòm Hoàng Đạo, ứng với chòm THÁI TUẾ trong Tử Vi. Tháng giêng Âm lịch luôn luôn là tháng Dần. Nhạc sĩ đa tài đa năng này còn tưởng tượng phong phú.

Ngàn xưa đã có người tài tình, nhìn lên trời không căn cứ vào hình dạng các chòm sao. Căn cứ vào tính chất của sao đặt tên sao. Tạo nên môn Tử Vi đẩu số. Chúng ta thừa hưởng những tinh hoa từ ngàn xưa để lại. Nếu có người được thừa hưởng, tất có người lại không được may mắn như thế. Lại có người phản bội lại nó, biến hoá theo ý của mình. Cũng có thể, họ là những trường phái khác với Tử Vi Đẩu số.

Có nhiều điều muốn nói, muốn viết.... nhưng những điều đó ít quan trọng. Cái quan trọng là các bạn phải đoán đúng và đoán trúng.
Giáp Ất Bính Đinh... đã có từ lâu. Tý Sửu Dần Mão... cũng vậy. Các nhà Hán học đều thừa nhận. Đó là ngôn ngữ của bói toán. Mượn các con chữ Hán tự cải biên để ghi chép. Hoặc có thể có từ lâu lắm rồi, có thể có trước cả Hán tự. Thực chất là kí hiệu, như các kí hiệu toán học, hoá học, chiêm tinh tây phương.

Giáp chẳng phải là áo giáp, là liền kề... là vị trí thứ nhất của hàng Can. Quý chẳng phải là quý hiếm, có chăng là vị trí cuối hàng Can.
Tý  chẳng phải là chuột., Sửu chẳng phải là trâu hay bò....  Vì chuột đã có chữ thử, trâu đã có chữ ngưu... đến Hợi đã có Trư... Bát Giới. Sự thật đây là ký hiệu. Tý là vị trí thứ nhất hàng Chi, đến Tị là vị trí thứ 5.hàng chi. Trùng với vị trí này hàng Can là chữ Kỷ. Vì thế, 2 chữ này viết giống nhau. Rất khó phân biệt khi viết riêng. Vì thế về sau cải tiến thêm 1 nét.

Người Hoa đã đi thụt lùi khi tìm cách giải thích hàng Chi qua câu chuyện cổ. Khi đức Phật Thích Ca thành đạo, các con vật đến nghe thuyết pháp, đầu tiên là con chuột, rồi đến con trâu. Chậm chân nhất là con heo. Lật tìm hoài công trong kho tàng truyện cổ của Phật giáo, được gọi là kinh cũng vô ích thôi. Đức Phật thuyết pháp cho loài vật là chuyện dựng đứng tưởng tượng.
Chắc chắn không có câu chuyện này. Chẳng những thế ngôn ngữ bói toán ra đời còn cả trước đức Phật Thích Ca.

Chưa hết chuyện. Ngày nay, ở Trung Quốc có người muốn thêm 1 con vật là con cá vào thập nhi chi vì thiếu con bơi lội dưới nước. Người Hoa dễ dàng chấp nhận những con vật dễ sợ; con cọp, con rắn làm bổn mạng, trò khỉ như  tuổi Thân.. Họ cũng dễ dàng chấp nhận bà nữ hoàng đế họ Võ ngồi trên đầu trên cổ. Thừa nhận giặc Mông Cổ làm vua cai trị. Đến giặc xâm lăng Mãn Thanh cũng cúc cung tận tuỵ... có vẻ như là sẵn sàng làm thân trâu ngựa... làm trò khỉ. Việc nhận giặc làm vua như thế, còn được, huống gì thừa nhận là chuột  ăn vụng, thân trâu ngựa vất vả....

Cao hơn, cũng có thể giới bói toán mỉa mai các vua chúa của giặc là dữ như cọp, dâm dục như dê... Dù gì đi nữa là bước thụt lùi của giới bói toán người Hoa. Với các bằng chứng thêm thắt các ngôi sao lạ lùng, rồi chỉnh sửa cách an sao theo ý muốn.... Nếu không phải là phản đồ của Trần Đoàn thì cũng là kẻ phá hoại.. Cũng có thể là kẻ hoang tưởng, là kỳ nhân chăng.

Trong quá trình tìm hiểu TỬ VI, có những lá số ghi tuổi Ất Mùi, lại còn ghi cầm tinh con vật gì đó rất dễ sợ. Hoá ra là con quái thú. Gió Đông thổi bạt gió Tây... Tử Vi phương Đông xây dựng trên nguyên Âm Dương, ngũ Hành được các nhà chiêm tinh Tây phương nghiên cứu pha trộn. Ta lại có,. Kỷ Sửu Tích Lich Hoả được người phương Tây dịch là trâu lửa, rồi chuột vàng.... chết vì cười.

Cách đây không lâu, vẫn còn đó. Các sách lịch sử của ta vẫn còn ghi chép. Ất Mùi là Ất Vị. Vị và mùi tất thị là gần gũi với nhau rồi. Cũng như gọi là mẹo chứ không gọi là mão như bây giờ. Dù gọi gì đi nữa cũng không liên quan đến con mèo. Hán tự gọi là miêu. Lại càng xa lạ với con thỏ gọi là thố.

Và lại càng vớ vẩn vô cùng tận vớ vẩn là.
Con chuột xung với con ngựa vì...
Con mèo xung với con gà vì......
Con trâu xung với con dề vì... mầy dê hơn tao. Nghe chừng quá có lý. Con dê xung con trâu vì mày to... hơn tao.
Thật quái đản. Cha là con dê, mẹ là con heo sinh ra con mèo. Có chăng sinh ra phim... sex

Các bạn ôm bụng mà cười nhé.
TVUD không dễ dàng chấp nhận như thế. Trong cơ bản chấp nhận như vậy.sẽ đưa đến sai lầm tai hại về sau. Sẽ có những bài viết  xung khắc là gì. Xung nhau vì lý do gì. Giáp xung Canh có lý của nó. Sửu xung Mùi cũng có lý của nó. Từ đó, ta hiểu xung nhau là thế và tìm cách tránh nó đi.


Cho nên Can Chi Ất Mùi là 1 ký tự. Có nghĩa là thứ 2 hàng Can, thứ 8 hàng Chi. Có thể được viết là 2.8,. hoặc Beta 8 tuỳ thích, thuần tuý là ký tự của các nhà Âm Dương học ngày xưa.. Việc thừa nhân mình là con vật nào đó, dù cáo quý như con rồng cũng chỉ là con vật mà thôi. Đó cũng là lý do nhiều người không thừa nhận học thuyết tiến hoá của Darwin. Làm người không ưa lại ưa làm con cháu con khỉ.

Vấn đề thừa nhận bổn mạng, cầm tinh này vẫn lưu truyền mãi mãi... Vì trên đời luôn luôn có cái đúng và cái sai. Nếu không lên tiếng dễ hiểu lầm là mặc nhiên thừa nhận.

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Trong La có Đô.


Trong La có Đô.

Bạn là người rành nhạc lý. Có lẽ bạn quá biết trong gam La thứ có Đô. Trong La thứ có Mi La Do. Trong La trưởng có Mi La Do thăng.

Và để chuyển gam từ đang La thứ qua Đô trưởng, nếu như phát hiện các nốt nhạc xuất hiện Do, Mi, Sol. Có thể chuyển qua M7 khi thấy xuất hiện Si Mi Sol Re. Nếu thấy Si Mi Sol thăng, Mi trưởng đây rồi... Chuyển đổi qua lại các gam vì trong gam này có chưa nốt nhạc của gam kia. Các nốt nhạc như thế ta tạm gọi là cầu nối.

Nhưng điều này có liên quan gì đến Tử Vi?
Gam La thứ được cấu trúc bởi các nốt. Mi La Do. Nếu gọi La 1, Si 2, Do 3, Re 4, Mi 5. Fa 6, Sol 7.

Khi ta nhấn 2 nốt Mi Do hoà âm của nó chính là La. Ta nhấn thêm La thật nữa. Vô hình chung gam La thứ là 2 âm La. Khi ta tăng nốt thứ 3 lên 1 bán cung ta có La trưởng. Nốt Do bây giờ là Do thăng. La Trưởng là Mi La Do thăng. Át âm của La Trưởng là nhấn thêm nốt số 7. La 7 là Mi La Do thăng + Sol.

Nguyên tắc này có thể áp dụng cho tất cả các gam Do đến Si. Vô cùng dễ nhớ, các gam thông dụng.... còn việc bấm làm sao thuận ngón tay mà thôi. Có khi nào bạn để đàn guitar nằm ngữa ra để chơi không. Đàn Hạ Uy Cầm, y hệt guitar nhưng phím nó lõm xuống để rung.

Đên con người.
Các bạn đến đây chỉ nói chuyện TỬ VI mà thôi. Nhưng gặp người khác các bạn có thể nói chuyện thể thao, ca nhạc, chính trị... tuỳ sở thích của đối tượng. Vậy trong mỗi chúng ta có nhiều sở thích. Với người này ta nói chuyện này, với người kia ta nói chuyện khác..

Đến các  ngôi sao trong TỬ VI.
Nhóm TỬ VŨ LIÊM. Với TỬ VI thủ mệnh gặp LIÊM TRINH thật ngoài đời, hoặc TỬ VI hạn đến LIÊM TRINH. Do TỬ VI có chứa các tính chất Liêm Vũ tại Mệnh. Đây là trường hợp giả định. TỬ VI tốt gặp LIÊM TRINH tốt. Họ sẽ nói chuyện trách nhiệm, dài lâu, đạo đức... Lại tiếp tục giả định. TỬ VI gặp VŨ KHÚC tốt. VŨ KHÚC là ngôi sao giỏi giải quyết bằng sức mạnh của tài năng, tài chính, quân sự... đến cả vũ lực khi cần thiết. Phù hợp với TỬ VI ngôi sao sẵn sàng hành động.... “Và cái này phải hành động kiểu khác, chứ đem bom ném cũng chẳng ích gì”... Và khi nói VŨ KHÚC là vũ lực là cách nói chung chung... giải trừ vũ lực cũng là sao này khi thấy VŨ KHÚC đồng cung với TRIỆT.

Nhóm PHỦ TƯỚNG hỗ trợ cho nhóm TỬ VŨ LIÊM. Vì TỬ VŨ LIÊM ưa sự bí mật, cần THIÊN PHỦ che đậy. TỬ VŨ LIÊM  ham làm, PHỦ TƯỚNG vỗ về khuyến khích, tương trợ...  Nhóm PHỦ TƯỚNG đi với TỬ VŨ LIÊM kết thành bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM phối hợp nhịp nhàng. Nhưng nhóm PHỦ TƯỚNG dè dặt trước nhóm SÁT PHÁ THAM.

Cũng như nhóm TỬ VŨ LIÊM gặp CỰ MÔN dễ gây ra mâu thuẫn. Nhóm TỬ VŨ LIÊM thiên về làm, hành động... CỰ MÔN thì thích nói, phản đối. Từ đấy dễ sinh chuyện. Tốt là TỬ VI vận dụng được CỰ MÔN. Có nghĩa là đến đây tôi không cần hành động tôi nói (phản đối) cũng thắng. Cũng thế, CỰ MÔN gặp TỬ VŨ LIÊM cũng lâm vào hoàn cảnh. Chuyên viên hay nói, giờ bắt chuyên viên này làm. Nếu CỰ MÔN tài ba vận dụng tốt sao TỬ VI vẫn làm được việc thành công. CỰ MÔN cứ phản đối giặc ngoại xâm bằng mồm giặc đâu có sợ. CỰ MÔN dùng binh lực để hành động giặc ngoại xâm mới ngán.

TỬ VI muốn sử dụng CỰ MÔN cũng cần có 1 nhịp cầu.
TỬ VŨ có thể so tài với SÁT PHÁ THAM. Mầy thất phu thì ông là vũ phu đây, nói trước cho mầy biết. Và tất nhiên không phải bao giờ Tử Vũ cũng bạo động, bạo hành... Sát Phá Tham cũng thế không phải là thất phu lỗ mãng, anh hùng cũng là đây. Muốn gọi như thế nào cũng cần có sao “nhịp cầu”

Quay trở lại đầu bài mang tên “Trong La có Do”. Nếu trong La có Sol, tất thị là La7. Đó là tính hợp lý. Trong TỬ VI cũng thế, không phải vô cớ ta gọi TỬ VŨ LIÊM này là thô bạo... Có cái gì đó ta mới gọi là như thế. Tử Vũ Liêm có sao gì đó hợp lý, để người ta gọi là kẻ tử tế lại thêm tài ba.

Bài viết gởi đến các bạn những điều giản dị nhất, nhưng nó là cơ sở để đi sâu hơn. Trong TỬ VI, người ta phân loại các sao Hung tinh, Sát tinh, Bại tinh, Sầu tinh, Trợ tinh,  Hỉ tinh, Cát tinh...  Khi học, bạn phải học đặc tính cơ bản của một sao. Khi đoán phải có cái nhìn tổng hợp.

Vua chúa gì lạ kỳ thế. Chẳng thấy quân lính, ân kiếm, văn thần, võ tướng... Chỉ thấy chung quanh ngài tú lơ khơ, bầy người chủ chứa, chủ sòng, con bạc... Vì, trẫm đây là vua cờ bạc. Thấy quân lính  Sát Phá Tham là trẫm dùng VŨ KHÚC, THIÊN MÃ hay PHI HÀ vach một đường bay.

“Ê vua, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm nghị lên nào...” Vua bị sai khiến. “Phân cảnh 1, bắt đầu”. Do chúng ta thấy ông đạo diễn, nên văn thần, công chúa, binh lính... toàn là dõm. Chỉ có ông đạo diễn là thật.

Bài viết đến đây là hết.

Nhắn tin các học viên đã đăng ký thành công chờ ngày nhận bài.
Người viết đã gởi file thử nghiệm tự chạy đến 3 học viên (gần giống file flash đang chạy ở trên). Chỉ có 1 học viên không gặp trở ngại gì. Có 2 học viên không mở được file.

Điều này không có gì lạ với người viết cả. Vì máy tính của bạn cài Win 7, Win 8 không hỗ trợ xem flash. Trừ Win XP trở lui luôn luôn có sắn. Vì thế bạn cần cài trình flashplayer. Để tạo tiện nghi, người viết tải lên trang mediafire các trình.
flashplayert 16 mới nhất.

Link Flashplayer:

 Sau khi cài chương trình này xong. Bạn mở file Thử nghiệm là nó chạy tốt.\
ThuNghiem exe.

Và 2 trình an sao. Một của nhóm TVUD.
An Sao TVUD
Trình này an ngay trong trình duyệt.

Và trình an sao của Trần Nhật Thành.
Nhưng nói trước.
Trình an sao đổi ngày của Trần Nhật Thành bị sai.
Kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014. Trình đổi ngày của Trần Nhật Thành bị sai. Từ đó đưa đến an sao sai. Thay vì ngày đó là 1 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Trình của Trần Nhật Thành lại là tháng 12.

Nếu bạn dùng ngày âm lịch để an sao không có gì trở ngại cả.
Dùng trình Trần Nhật Thành. Bạn vào menu công cụ thả xuống/ chọn Điều chỉnh// chọn cách An Sao/ đánh dấu chck vào mục An sao theo TVUD có như thế mới giống những gì bạn đã học.

Xem hình. Bạn nhấn vào chỗ màu xanh có chữ download để tải.Cách cài đặt một phần mềm rất dễ.
Check vào dòng “I agree...” là đồng ý tức THIÊN ĐỒNG.
Next là tiếp tục tức THIÊN TƯỚNG.
Cancel là thôi, bỏ là ông PHÁ QUÂN.

Ngày gởi bài, có người la làng “bác ơi! không mở được file”. Cực vô cùng tận. Vì đó không phải là lúc hướng dẫn. Vì có nhiều người chờ bài.

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

LOC TONLỘC TỒN.
Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan và Anh Le
            LỘC TỒN là sao đứng đầu các sao hàng Can, luôn luôn đồng cung với sao BÁC SĨ. Một số tính cách của BÁC SĨ bị ngộ nhận là LỘC TỒN. Thật tế, LỘC TỒN cầm đầu chòm sao gồm KÌNH DƯƠNG, ĐƯỜNG PHÙ, QUỐC ẤN, ĐÀ LA.
            LOC TON is the first among Heavenly Stem Stars, always standing together with BAC SI. Some traits of BAC SI star was misunderstood for that of LOC TON’s. In fact, LOC TON is the first in a constellation which contains KINH DUONG, DUONG PHU, QUOC AN, DA LA.

v      Ngôi Sao Chủ Sự Tồn Tại, Còn Đó. Còn Lại.
Khi ta hỏi. Công ty ấy còn tồn tại không? . Cửa hàng ấy còn ở vị trí đó không? Ông ta còn sống hay đã mất.... Nếu được nghe. Công ty ấy vẫn còn hoạt động. Cửa hàng thay đối vị trí khác rồi anh ạ. Ông chủ cửa hàng không còn, vợ ông ta tiếp tục kinh doanh nên vẫn còn đó. Vẫn còn nghĩa là đang tồn tại và đang sống. Ta dễ có cảm nghĩ tồn tại là tốt đẹp.
Vẫn còn đó nỗi buồn, nỗi khổ. Bệnh tật vẫn còn không hết. Hai đứa vẫn còn xa cách nhau. Còn đó bao nhiêu điều bất mãn. Còn tai, còn hoạ thì sự còn lại để làm gì.
Điều muốn nói là cái còn lại có thể là tốt cũng có thể là xấu. Cái tồn tại chưa hẳn đã hay. Qua biết bao ngàn năm những tệ nạn vẫn còn. Biết bao con người phản đối, biết bao con người đánh phá. Tồn tại vẫn cứ tồn tại, có lúc được thừa nhận, có khi lại được tiếp tay...  Cái tồn tại cần phải tốt đẹp mới là điều đáng quí.
LỘC TỒN vẫn như mọi ngôi sao khác, chịu tác động các ngôi sao, chung quanh nó. Từ đó, có thể thể đưa đến xung đột mâu thuẫn hoặc làm mất tác dụng của sao này. Đó là lý do vì sao LỘC TỒN gặp PHÁ QUÂN hay CỰ MÔN dễ gặp chuyện không hay.
v      Star denotes existence, remnants, remain of something
When we ask: Does that company still exist? Is that store still in the same location? Is he still alive or has passed away?....If we get the reply: The company is still operating. That store was moved to the other position. The store owners has passed away, his wife is still continuing to business. So that store still exists. "Still exist" means existing and living. We shall logically think, still existing is a good thing.
The sorrow, pain is still there. The illness is still not cured. We are still apart and not together. There remains so many discontent. If accident and misfortune is still existing, what good is that?
What I want to convey is: existing, remaining are the good or maybe the bad. In this case, existing and remaining are not good signs. Human has lived through thousands of years but social evils still exist. Countless have opposed, fought back but it still exists. Sometimes social evils are even approved of, supported… what to be exist needs to be good in nature, such existence is truly precious.
LOC TON is still similar to other stars, it is affected by stars surrounding it. From that, it could lead to conflict or lost of affect. That’s why LOC TON combining with PHA QUAN or CU MON often leads to unfavorable things.

v      Thăm Hỏi. Tưởng Nhớ.
LỘC TỒN là ngôi sao có tình cảm tốt và cả xấu. Tưởng nhớ đến những người nó thương yêu và thương yêu nó. Đó là ngôi sao TƯỚNG QUÂN tam hợp với LỘC TỒN. LỘC TỒN cũng không thể nào quên những sỉ nhục trên đường đời. Đó là tình cảm rất tự nhiên của con người, do sao BỆNH PHÙ gây ra. Vậy LỘC TỒN luôn luôn tồn tại sự tưởng nhớ trong lòng đến kẻ tốt và xấu.
v      To visit, to pay tribute
LOC TON is a star which contains both bad and good sentiments. LOC TON misses its beloved and whom loves it. Such is also the trait of star TUONG QUAN who always in trine with LOC TON. On the other hand, LOC TON also can not forget the humiliation it has received in life. It is very natural for human to feel that way, and such is the trait of BENH PHU. Therefore, LOC TON always keeps in his/her heart who is good and who is bad to it.

v      Ngôi Sao Chủ Sự Dành Dụm. Cái Kho.
            Là ngôi sao chủ sự dành dụm, để dành, dồn cất... trái với tính tiêu pha mua sắm của sao HAO, và ngược hẳn với sao PHI LIÊM ưa san sẻ ra mỗi người mỗi phần. Mỗi ngôi sao mang trong mình nó một tính cách. Với tính cách như thế LỘC TỒN biến thành cái kho. Cái kho cần phối hợp với nhà kho là THIÊN PHỦ. Giá trị nhà kho, hay cái kho nằm nơi vật chứa trong ấy. Vì thế người ta ca ngợi bộ PHỦ VŨ LỘC TỒN là thế.
            Từ cái kho người ta có thể đoán ngân khố quốc gia, xuống thấp là kho phế liệu. Thấp tận cùng là cái túi quần bị thủng 1 lỗ to tổ bố.
v      The star denotes saving. Storage
LOC TON denotes saving, accumulating, cumulating…It differs from HAO star which likes to spend and consume, and it is the direct opposite of PHI LIEM which likes to share to everybody. Each star carries within itself a trait. With such trait, LOC TON transforms to storage. The storage should be combined with warehouse - THIEN PHU. The value of warehouse, or the storage is things which contains in that. Therefore, people often praise the combination of VU KHUC, THIEN PHU, LOC TON.
From the storage, we can predict it's the national treasury, lower is scrap warehouse, and lowest is a pants pocket with a big hole.

v      Vật Nuôi...
            Mỗi ngôi sao ngoài tính cách tình cảm, còn có biểu tượng về nhà đất, thân thể và các con vật quanh ta. LỘC TỒN ứng hợp với các vật nuôi như heo, trâu, bò, nai..  Đối với người nuôi, vật nuôi là  tài sản có giá trị.
v      Pets…
Beside denoting characteristics, sentiments, each star is a symbol of estate, body parts, and animals around us. LOC TON corresponds to animals as pigs, cattle, deer .. For farmers, livestock are valuable assets.

v      Kẻ Học Rộng, Bài Xích, Bài Bác..
            Kẻ sĩ, kẻ học rộng, kẻ bài xích, bài bác... thật ra không phải là sao LỘC TỒN. Đó là tính cách của sao BÁC SĨ, do sao này luôn luôn đi chung với LỘC TỒN nên gán ghép cho LỘC TỒN. Sự ngộ nhận này vô hại. Do là kẻ có học, có hiểu biết rộng nên việc bài xích, bài bác những cái u mê là chuyện dễ xảy ra. Ngoài ra do PHI LIÊM hay phỉ báng, sai trái, chia sẻ... đứng tại đối cung. Vì thế LỘC TỒN bắt buộc phải bài xích, bài trừ, bài bác. Sự phối hợp của LỘC TỒN chủ tồn tại và BÁC SĨ chủ bài xích, tao thành cách bảo thủ. Xung đột với các sao mang tính chia rẽ, các sao mang tính thay đổi. Vậy, LỘC TỒN có tính thị phi, cần xa lánh các ngôi sao thị phi khác làm tăng tính thị phi cho nó.
v      Knowledgeable people. Critics. Repellence.
Scholars, knowledgeable people, the repellence… in fact, it isn’t LOC TON. It is BAC SY. Because BAC SY always accompanies together with LOC TON, then people ussually attributes those traits to LOC TON. This mistake is harmless. Because he/she is a knowledgeable people, he/she shall prone to criticize the ignorance, such is also due to PHI LIÊM denotes defaming, false,... standing at the opposite position, LOC TON is forced to criticize, proscribe, refute... The combination of LOC TON – denotes existing and BAC SI – denotes criticizing creates the “conservative style”. It creates conflict with stars which has deviding trait or stars which favor innovation. So LOC TON has the scandalous trait, it shall amplify the affect other scandalous stars.

Phần nhắn tin chung:
Người viết gởi lời chào mừng đến các học viên K4 đang háo hức đợi chờ.
Ngoại trừ các học viên có các địa chỉ hotmai, yahoomail hay gmail. Các địa chỉ khác sẽ được người viết gởi thử nghiệm. Vì hoài nghi các địa chỉ này (cơ quan, công ty...) không cho phép nhận file tự chạy (exe). F4BD là phần mềm tự chạy. Vì thế, các bạn nên có thêm địa chỉ mail thông dụng.