Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

PHA QUAN


PHA QUAN.
Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan, Mai Anh và  Ourania
PHÁ QUÂN thuộc chòm sao THIÊN PHỦ đứng cách sao này 1 cung. Cầm đầu 1 nhóm sao gọi tắt là SÁT PHÁ THAM (THẤT SÁT PHÁ QUÂN THAM LANG). PHÁ QUÂN luôn luôn có THIÊN TƯỚNG xung. Nhị hợp luôn luôn có THIÊN CƠ.

            PHA QUAN belongs to THIEN PHU constellation, always locates 1 section away from THIEN PHU star. PHA QUAN is the leader of a star group which is called SAT PHA THAM group in short (THAT SAT, PHA QUAN, THAM LANG). PHA QUAN is always in opposition with THIEN TUONG, in horizontal interaction position with THIEN CO.

v                  Ngôi Sao Khám Phá.
PHÁ QUÂN là ngôi sao giỏi về khám phá. Khoa học tiến bộ như ngày hôm nay là nhờ những con người giỏi khám phá, hoặc những con người thông minh, những con người tài ba hạn hành đến ngôi sao ưa khám phá. Phát sinh trong lòng họ những ý thích khám phá.
Từ ngôi sao PHÁ QUÂN có người lại thích khai phá. Người ta cho rằng Columbus là người khám phá ra châu Mỹ. Người khai phá ra châu Mỹ có... trời mới biết được.  PHÁ QUÂN còn là ngôi sao giỏi săn lùng, đánh bắt thú rừng, thuỷ sản...
            Ta lại có những PHÁ QUÂN giỏi đánh phá. Họ là những chiến binh đánh phá quân địch. Có người giỏi phòng thủ, có kẻ lại giỏi tấn công... Họ còn xuất hiện trên đấu trường thể thao...
            Liệu những PHÁ QUÂN trên đời có thật sự giỏi như thế không? Thưa ngay là không ạ. Quân IS đang quậy phá vùng Trung Đông. Trong nhà bạn biết đâu có người thân đang phá phách. Ngoài đường lắm kẻ đang quấy rối cuộc sống bình yên của kẻ khác... Do đâu? Là do PHÁ QUÂN đi với các bàng tinh hội họp với nó.

v                  The exploring star/ The star of discovery
PHA QUAN is excellent in discovery. Nowadays, science is so advanced thanks to the people who are good in discovery; or intelligent people, talented people when they arrive to the Term that contains the exploring star. Due to the stimulation of the term, the need for exploration stems up inside them.
            With the same PHA QUAN star, there are others who like to exploit. It is thought that Columbus was the one who discovered the America Continent. But the first exploder is who maybe only God knows; this star is also excellent in hunting, fishing, fisheries...
            We also have PHA QUAN who is good in raiding. They are the warriors battling with the enemy. Some are good in defense; others are good in onslaught... They also appear in the sports arena...
            But can all PHA QUAN in real life be that excellent? The answer is NO. The IS are ravaging the Middle East. Who knows maybe there are family members of you who is harassing other people? There are so many out there who are who are disrupting the peaceful lives of others. Why is it that way? Because it is a bad case of PHA QUAN surrounding by disadvantageous Minor Stars.

v                  Ép Buộc và Áp Đặt.
Một PHÁ QUÂN giỏi trở thành vô địch, bất khả chiến bại. Để có 1 PHÁ QUÂN giỏi như thế, vô số PHÁ QUÂN khác trở thành kẻ chiến bại.
Một PHÁ QUÂN giỏi có thể ép buộc được tất cả mọi người làm theo ý muốn của mình. Áp đặt được tất cả mọi việc. Tất cả PHÁ QUÂN khác bị lâm vào hoàn cảnh bị ép buộc là PHÁ QUÂN, bị áp đặt là THẤT SÁT. Có nghĩa là đa phần PHÁ QUÂN là kẻ bị ép buộc, kẻ bị đàn áp..
Chúng tôi bị ép buộc (là SÁT PHÁ) làm việc này theo ý muốn (làTHAM LANG) của cấp trên. Chúng tôi cũng là Sát Phá Tham nhưng chỉ là tay sai mà thôi.

v                  To force and to impose.
A good PHA QUAN can become the champion, the invincible. In order for one PHA QUAN to triumph, countless other PHA QUAN became defeaters.
A good PHA QUAN can force everybody to follow his/her will. He/she can put force on everything. All the other PHA QUAN shall be put in situation where they are forced (PHA QUAN) or imposed (THAT SAT). In other words, most PHA QUAN are those who are living under oppression and imposition. 
They are forced (is SAT PHA) to do this according to the wish (is THAM LANG) of their superiors. They are also SAT PHA THAM, but they are just henchmen.


v                  Ngôi Sao Nắm và Thả.
Trong động tác PHÁ QUÂN chủ nắm hay thả. Tìm kiếm là THAM LANG, Quan sát thấy là THẤT SÁT và cầm năm lấy hay buông thả là PHÁ QUÂN. Đó là các thao tác có thể thấy được, lại có những thao tác tình cảm không thể thấy được là.
Anh không thể gắn bó với em được đành buông thả.
PHÁ QUÂN tốt là gìn giữ được bản thân mình, PHÁ QUÂN xấu sống bê tha buông thả.
Trên đời thực. Ta dễ dàng gặp những PHÁ QUÂN bị ruồng bỏ, hoặc tự mình lìa bỏ gia đình xã hội. Đánh mất sự yên vui của mình. Các tin trên báo cho thấy, có hằng vạn người đầu quân cho IS. Có nghĩa tự mình đánh mất mình, tự mình lìa bỏ sự bình yên, tự mình tìm đến phục vụ cho cái ác. Tho mãn bản năng tàn ác. Từ xưa đến nay đã chứng minh được rằng: Càng ác, càng hung bạo bao nhiêu càng mau chóng sụp đổ bấy nhiêu. Từ những sự việc như thế, thế gian lại xuất hiện những PHÁ QUÂN nhận lấy trách nhiệm trừ hung diệt bạo.
Có nghĩa có nhiều dạng PHÁ QUÂN trên đời.

v                  Holding on and letting go
Speaking of action, PHA QUAN denotes “holding on” or “letting go”. Searching is THAM LANG, observation is THAT SÂT and holding (or letting go) is PHA QUAN. These are the actions we can see, but there are behaviors in feelings which we can’t see, such as:
“I cannot be together with you anymore, I am letting go.”
A good PHA QUAN can keep himself together, a bad PHA QUAN indulges in an unprincipled lifestyle.
            In real life, we easily encounter PHA QUAN who is abandoned, or deliberately abandon his/her family, community. They lost their happiness. According to the news, there are dozens of thousands people who have joined the IS party. It means they have forsaken themselves, their peace, and come to serve the evil to satisfy their sadistic instincts. Throughout history it has been proven that: increasing hate and violence only lead to faster destruction. From such incidence, there arises those PHA QUAN who shall shoulder the responsibility to vanquish the evil.
            In short, there are countless types of PHA QUAN living among us.     

v                  Bắt và Thả.
Từ nắm và thả. Chuyển qua bắt và giam giữ. Kẻ có quyền bắt kẻ vi phạm vì can tội quấy rối. Đó là chuyện thường tình trong xã hội. Cũng có nhiều hoàn cảnh éo le. Hôm nay bắt người, ngày sau bị người khác bắt. Ví dụ nhân vật Zhou Yongkang từng bắt biết bao người, hôm nay đang bị bắt. Đó là trường hợp tốt xấu lẫn lộn.

v                  Seize and Relinquish
From “holding on” to “letting go”, it shall transform into “seizing” and “confining”. The authority seizes the offenders based on their harassment crime. Such situation is common in society. There are a lot of intricate circumstances, for instance, one day the capturer shall become the one being captured. E.g: Zhou Yongkang (former Chinese Minister of Police) had seized so many people, but now he is being seized. It’s a mixed case which contains both good and bad stars.

v                  Đóng và Mở.
Tháo ra và lắp ráp vào...
Hằng ngày bạn mở máy vi tính, sau đó lên mạng và đóng máy để nghỉ ngơi. Các thao tác đó là PHÁ QUÂN chủ đóng và mở. Có bạn tìm kiếm những tin tức ưa thích cho kiến thức mình. Những thông tin đó có thể tốt hay xấu là do tính cách của bạn. Tính cách đó do các bàng tinh tụ tập quanh PHÁ QUÂN.
PHÁ QUÂN tạo ra vô số các động tác mà chúng ra làm hằng ngày. Đến các động tác bỏ, hay gắn bó. Như, bỏ việc, bỏ vợ, bị bợ bỏ... đến cả bỏ cả quê hương,  tổ quốc ra đi. Đến động tác ngược là gắn bó với người yêu, gắn bó với gia đình, tổ quốc.
            Vậy PHÁ QUÂN và THẤT SÁT là 2 sao mang 2 tính chất trái ngược nhau trong bản thân. Muốn đoán được điều đó chúng ta phải bước thêm một nấc thang nghiên cứu nữa.

v                  Close and Open
Disassembling and assembling...
Every day you open your computer, then go online and shutdown for the machine to rest. These actions are PHA QUAN – denotes close and open. There are people looking for their favorite news to serve their need of knowledge. Such information may be good or bad due to their characteristic. This characteristic depends on the Minor Stars surrounding PHA QUAN.
PHA QUAN represents a multitude of actions that we have to do every day. Even the actions such as quitting or bonding. Eg: quit a job, abandon his wife or vice versa... even leave homeland, fatherland.
So PHA QUAN and THAT SAT are 2 stars which contain within them 2 opposite traits. In order to predict the trend accurately, we need to research more and more.

v                  Ngôi Sao Công Bằng.
PHÁ QUÂN là ngôi sao đòi hỏi sự công bằng, bên ngoài xung chiếu với nó là THIÊN TƯỚNG cũng đòi hỏi sự tương đương như vậy. Nhưng hãy tin rằng, trên đời không có sự công bằng. Trong vấn đề tình cảm lại càng không công bằng. Và PHÁ QUÂN là ngôi sao thường tạo ra sự rối ren cho chính mình. Nó ưa thay đổi tất cả. Vì luôn luôn tìm thấy những bất công trong xã hội. Xã hội nào cũng có kẻ giàu và người nghèo. Kẻ cai trị và kẻ bị trị... Cho dù có thiên đường đi chăng nữa cũng có người cai trị. Đã chấp nhận sống trong xã hội là phải chấp nhận có người lãnh đạo. Sống trong hoàn cảnh loạn ly mới thấy giá trị của người lãnh đạo. Cái không may người  ta thường gặp là người lãnh đạo không được tài giỏi.
            PHÁ QUÂN thường gây ra sự rối ren, lộn xộn, xáo trộn thêm trong cuộc sống. Lúc thì nắm cái này, gắn bó với người này, đi theo đường lối này... đến lúc lại bỏ cái này, nắm cái khác, bỏ người này theo người khác, bỏ lối đi này tìm lối đi khác... Để có một PHÁ QUÂN ổn định con đường của mình rất khó gặp. Hiếm có PHÁ QUÂN gìn giữ bản lãnh của mình. Vì phải cần biết đâu đúng, đâu sai. Lập trường phải bền vững. Ta dễ gặp một PHÁ QUÂN chán nản dễ bỏ cuộc, thậm chí chán đời từ bỏ cuộc sống... Nói đến PHÁ QUÂN ta dễ gặp các từ “chán quá”, “thôi”, “bỏ cuộc”... chuyển qua quậy phá, phá hoại, đập phá, đánh phá.
            PHÁ QUÂN đóng ở đâu thường là (chứ không phải là hoàn toàn như thế) đem lại sự bất ổn cho nơi đó. Điền cung có PHÁ QUÂN có khi từ nhà to biến hoá thành nhà... nhỏ. Từ nhà nhỏ biến thành kẻ không nhà. Có thế mới xứng danh PHÁ QUÂN. Gìn giữ, gắn bó hay bỏ. Đó là nỗi lòng của sao PHÁ QUÂN. Nếu Tật Ách có sao này, liên quan đến đến bệnh lý là từ “rối loạn...”. Ví dụ, rối loạn thần kinh, mạch máu... tuỳ theo bàng tinh đi kèm...  Về tai ách dễ bị bỏ rơi, dễ bị bắt, bị ép buộc làm những điều không muốn... hướng luận đoán theo ý nào,  tất cả tuỳ thuộc vào bàng tinh đi với PHÁ QUÂN để luận.

v                  An equitable star
PHA QUAN is the star which requires equality, in opposite position is THIEN TUONG also require an equivalence. But you should be aware that, in this world there is no equality. And in sentiment, it is even more unfair. And PHA QUAN is the star which often creates a mess for itself. PHA QUAN often likes to change everything because he always finds society to be unjust. In any society, there are always the rich and the poor. The rulers and the oppressed... Even in heaven, there must be some kind of ruler. Living in a society is a package deal with having a ruler, which you have to accept. Only during time of chaos can one realize the true value of a leader. Unfortunately, what people usually encounter is having an incompetent leader.
PHA QUAN often causes mayhem, chaos, turmoil in his/her life. Now they hold on to this thing, stick with this person, follow this path... over time, they give up their viewpoint, holding on to other things, abandoning the previous person for a new person, following a new path instead of the old path. It is difficult to have a Pha Quan in Menh with star arrangement that helps him remain stable in his chosen path. Rare is PHA QUAN who values his bravery. So PHA QUAN needs to know right from wrong in everything. The standpoint must be sustainable. We easily encounter a PHA QUAN who is depressed, easily giving up, even depressed enough to end his/her life ... When speaking with a PHA QUAN, we often hear him/her uses words such as "boring", "stop", "quit"... it shall transform into disruptive, damaging, destroying, raiding...
When PHA QUAN resides somewhere, usually (but not entirely) it brings disrupt to that section. If section of property has PHA QUAN, the grand house could transform into a small house, from small home to homeless. That is PHA QUAN living up to its name (PHA = destroy, QUAN = the man). Whether to conserve, bond or abandon is the biggest concern of a PHA QUAN. If Tat Ach section has this star, usually it concerns sickness that contains words such as “disorder”. For example: mental disorder, venous disorder … depending on the surrounding minor stars. About karma (also in Tat Ach), it usually concerns being abandoned, oppressed, seized, forced to do unwilling things; that is the correct direction for prediction. It is all depending on the minor stars surrounding PHA QUAN for the correct result.

v                  Gắn Bó và Thương Yêu.
PHÁ QUÂN và THIÊN TƯỚNG là 2 trong 4 sao luôn luôn xung chiếu lẫn nhau. Nếu PHÁ QUÂN găn bó với người tất nhiên được THIÊN TƯỚNG thương yêu. THIÊN TƯỚNG trung thành tất PHÁ QUÂN quấn quít. Hai sao tạo thành thế bên này thương yêu và bên kia gắn bó. Đây là chuyện thường tình ở đời nhưng cũng rất dễ đổ vỡ. Vì cán cân rất dễ mất thăng bằng.
Ví dụ. Vì sao anh đến với em rất chân tình, em lại thương anh giả dối thế.

Trên là giói thiệu sơ lược về đặc tính độc đáo của ngôi sao mang trong lòng những tính chất trái ngược nhau.

v                  Bonding and loving
PHA QUAN and THIEN TUONG are two out of 4 stars always in opposition with the other. If PHA QUAN bonds then of course it is loved by THIEN TUONG. If THIEN TUONG is loyal, then of course PHA QUAN shall linger. These two stars creates a stance whereas one side loves and the other embrace. Such is common in life but it is also easily collapsible because it is easy to lose grip of balance.
For example: “Why do you lie to me that you love me when I love you so truly.”

Above is the outline of the distinguished characteristics of the star containing so many opposite traits. 

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Những Chiều Không Có Em


 Kể từ nay, có 2 từ khoá để các bạn đến thăm trang blog này.
buudinh.com và tuviungdung.com. Địa chỉ thứ 2 do 1 học viên mua tặng.

10 CÂU HỎI: Dành cho các bạn kỳ này.

Thứ tự các học viên trả lời: Tom Ryan, Trần Tiến Dũng, Tấu Hùng, Tran Quang Hoan, Văn Dao, Long Nguyen, Nguyễn Hữu Thắng, Anh Lê, Nam Phương. Anh Le, Hoang Le Huy. Nhiếp Hải Anh.

Vinh danh các bạn có điểm cao là Tran Quang Hoan 9 điểm, Nam Phương 8 điểm, Tom Tyan và Hoàng Le Huy 7 điểm.
10 CÂU HỎI: Dành cho các bạn kỳ này.

CÂU HỎI 1: Liên quan đến bài hát.
“Những chiều không có em, lá vàng tan tác bay”... Chỉ hỏi “lá vàng tan tác bay”.
Là cách gì theo ý bạn. E rằng phải 3 sao mới có thể mô tả được hoạt cảnh lá vàng tan tác bay. Càng nhiều sao càng luận đoán chính xác.
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là: Tạm kể là Tấu Hùng (Đào Hà Phi Linh) Trần Quang Hoan (Đào Phi Linh Hoả). Nhiếp Hải Anh: Đào (Đà) Phi Linh
Nói đến lá vàng bay, lá chỉ bay ra từ cây THIÊN CƠ mà thôi. Nhưng lấy gì bảo đảm là THIÊN CƠ này là cây, cần có Đào Hoa. Cây có hoa, nếu. có HOẢ LINH  dễ héo rụng. Ta lại có Cơ Đào Linh (chủ héo rụng, yểu...) nếu tan tác bay thêm PHI LIÊM vào bay tan tác. Trong Flash hình cành cây lá rơi do người viết làm chỉ một thoáng là xong.  Đó là tính hợp lý.
Chắc gì THIÊN CƠ là cây vì còn là cơ ngơi, còn là nhà cửa, còn là chất vấn, còn là cơ thể, cơ mưu, máy móc, con số, thời kỳ, hòn đá...  Chỉ có thể tin được là cây, khi đi với ĐÀO HOA thôi, trời ạ. Nếu có QUẢ TÚ thì sao càng đúng là cây rồi còn gì nữa. Càng nhiều sao bao nhiêu càng dễ đoán là thế.
Chính xác là Cơ Đào Linh Phi. Là cảnh lá hoa bay tan tác. Nếu có LƯU HÀ (còn là màu vàng) là hoa trôi man mác biết là về đâu. Nói lên cảnh tan tác là xấu, là ly tan, phiêu bạt. Phiêu bạt có kẻ thích người không. Có thể rút ngăn là Đào Linh Phi hoa rụng bay tan tác.
Từ cảnh Cơ Đào Linh Phi... người hoạ sĩ  thì vẽ cảnh lá vàng bay, người thì viết lá vàng tan tác bay... Người thầy bói phải đoán... cảnh chia ly. Còn vì máy bay bắn xem câu 10 sẽ rõ.
Đào Hà Phi Linh (Tấu Hùng). Tạm đúng. Cảnh hoa rụng bay tan tác trôi theo dòng đời.
CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG + PHI + HOẢ LINH (Tom Ryan): Dễ thấy thời kỳ binh lửa, khói lửa chiến tranh. Cảnh tan tác vì chiến tranh.
Đào Phi Phá: Ối trời ơi! kẻ bẻ hoa. Phá tan banh vườn cây của họ. Bộ sao này đóng tại Phối cung... là tìm vua Bảo Đại rút kinh nghiệm.
Cơ Đào Phi hương thơm bay ra từ cây... Cách hữu xạ tự nhiên hương. Đi với tam Hoá, phối thêm KHÔI VIỆT tuyệt vời. Tất nhiên kỵ gặp HOẢ LINH THIÊN HÌNH KHÔNG KIẾP hỏng cách.
Nhưng CƠ TANG PHI là cảnh cực xấu. Cảnh nhà tan cửa nát bét. Cơ thể phi tang... cơ thể nát bét.
Thế đấy. Được quyền đoán theo chiều hướng nào là do các sao tụ tập quanh đấy.  Đến đây hết thắc mắc khi nào được quyền đoán cây cối. Không phải ưa gì nói nấy. Thích gì viết nấy không thuyết phục được ai cả.

CÂU HỎI 2: Liên quan đến bài hát.
“Mà nuối tiếc, nhớ mãi” những chiều tôi với em...
Nuối tiếc, thương tiếc, tiếc thương, vô cùng thương tiếc...
Vậy nuối tiếc + nhớ thương tăng thêm một cấp độ là nhớ mãi. Ý tác giả rất là ghê gớm, những chiều, chứ không phải là chỉ là chiều nay mà thôi. Không phải là chợt nhớ. Từ đó, ta lại suy nghĩ tiếp. May phước là nhớ mãi người yêu. Nếu nhớ mãi... kẻ thù sinh hoạ như chơi.
Vậy nuối tiếc + nhớ mãi... là bộ sao gì? Từ đó, ta có thể đoán những trường hợp xa xôi hơn, có người nuôi dưỡng mối hận thù trong lòng.
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là:Tran Quang Hoan: Phượng Khốc + Tướng Ấn +( Lưu Hà) . Anh Le::Tồn Tướng Phù + Quốc Ấn + (Lưu Hà không bao giờ có sao này đi với nhóm TUẾ HỔ PHÙ và TANG HƯ KHÁCH). Nam Phương: Tướng quân + Ấn + Phượng + Khốc Hư 
Tưởng nhớ thương nhớ đến ai là bộ Tồn Tướng Ấn. Mạnh hơn một cấp nữa là thêm bộ PHƯỢNG KHỐC. Bộ này hàm ý ngưỡng mộ mà khóc, tương ứng với từ thương tiếc, dù người ấy không phải người thân. Đáng tiếc người đáng ngưỡng mộ ấy lại chết mất. Đó là Khốc Phượng Cái, cho nên nó nằm trong bộ Tứ Linh.

Vậy bộ Tồn Tướng + Phượng Khốc luôn luôn có QUỐC ẤN. Rất dễ đủ bộ Tồn Tướng + Tứ Linh. Có nghĩa là tồn tại tưởng nhớ, thương tiếc. Văn vẻ là nuối tiếc nhớ mãi... trọn đời tưởng nhớ thương tiếc... mãi mãi tiếc thương một bóng hình...

TUẾ PHƯỢNG KHỐC + TỒN TƯỚNG ẤN dễ gặp trong các can Giáp Ất Canh Tân. Ví dụ. Ất Mão nam tại 2 cung Mão Hợi. Nữ 2 cung Mão Mùi, phối hợp hài hoà của 2 bộ sao hàng Can và hàng Chi. Mang ý, tưởng nhớ đến con người đáng ngưỡng mộ tôn thờ ấy đã vì lý do nào đó không còn nữa. Từ đấy ta có lòng thương tiếc, tiếc thương đến vô cùng thương tiếc.

Bộ sao hay ho này, không bị phá cách nằm tại cung Mệnh thật tuyệt vời.
Nằm nơi khác dễ nuối tiếc nhớ mãi người khác.

Cũng khóc. Thương tiếc mà khóc như đã biết.
Tang tóc mà khóc vì từ đây không còn gặp nữa, vì CÔ QUẢ là Tang KHỐC CÔ QUẢ.
Oan ức mà khóc vì Khốc Đường Phù La Võng.
Bị hại, tủi nhục mà khóc là Bệnh Phù KHỐC.
Cũng khóc thôi nhưng khóc giả dôi, không trung thực nhiều lắm.
Kim Jong-il chết mà không khóc ư? Nếu không khóc giả nếm đòn khóc thật. Thôi thì ráng khóc vậy. Cho nên khóc và cười luôn luôn nhị hợp với nhau. Kẻ chết tất có người cười. Lại ví dụ thêm cho rõ nhé. Bin Laden chết có kẻ khóc và có người cười thoải mái. Luôn luôn có phe phái trong cuộc đời. Đừng ép phe khác làm theo mình mà sinh chuyện.

CÂU HỎI 3:
“Giấc mơ tình yêu chưa tròn”. Là bộ sao gì.? Ít nhất là 3 sao có thể mô tả được cụm từ vừa kể.
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là:Thắng Nguyễn Hữu (Tham Tướng THIÊN KHÔNG). Nam Phương (Tham Tướng Tuần THIÊN KHÔNG)
Giấc mơ là THAM LANG. Nói đến mộng mơ là đặc... sản của THAM LANG. Tình yêu là TƯỚNG QUÂN. Tham Lang mơ gì thế? Mơ chuyện yêu đương, khác với mơ thanh danh, khác với giấc mộng lớn, giấc mộng... vợ bé  Tuần chủ tròn trịa nhưng gặp THIÊN KHÔNG là không tròn.
Tròn hay là không? Tròn là Tuần. Không tròn là TRIỆT hoặc Tuần ngộ Không.
Tham Tướng Tuần THIÊN KHÔNG;
Tham TƯỚNG QUÂN TRIỆT cũng không tròn vì anh xoá bỏ giấc mơ tình yêu của anh. Cái này gọi là mộng bị méo không tròn.
THIÊN TƯỚNG TUẦN THIÊN KHÔNG: Là thương yêu không thành, không trọn, không chung thuỷ.
THAM LANG THIÊN TƯỚNG PHI LIÊM (của Anh Lê). Có thể viết lại THAM LANG + PHI LIÊM, Hạn khác THIÊN TƯỚNG + Lưu PHI. Hoặc THAM LANG + Lưu PHI, hạn kia THIÊN TƯỚNG PHI LIÊM. Sẽ có tình huống như thế đấy. Một hạn mộng tan, một hạn tình tan. Mộng tan tình tàn.
Không ai có thể cấm người khác mộng mơ. Cơ bản có 720 giấc mộng khác nhau. Chỉ THAM LANG cư Tý thôi, 60 tuổi là có 60 giấc mộng.

CÂU HỎI 4:
Ai chờ ai đây, mà bâng khuâng “nhặt” lấy chiếc lá úa,
“Nhặt” ở đây là sao gì.
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là:Tom Ryan
Là sao PHÁ QUÂN chủ cầm nắm...

CÂU HỎI 5:
“Từ đây, một người đành sống kiếp cô đơn âm thầm.
Âm thầm như những đêm không trăng sao”
Ta có thể phân tích thành: “Sống kiếp + cô đơn + âm thầm”. Là bộ sao gì? Trong bối cảnh mà tác giả vẽ ra như thế.
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là:Tom Ryan
Là Kiếp + CÔ QUẢ + THÁI ÂM tối. Nếu có Tang Khốc La càng tối thui. Diêu Đà Kị cũng thế. Có LINH TINH càng thêm lẻ loi.

CÂU HỎI 6: Thành ngữ nổi tiếng.
Tu Thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ.
Vậy Tu Thân là gì? Tu là sao gì?
Tề Gia? Tề là sao gì?
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là: Không ai đoán đúng. Gần đúng là Long Nguyễn.
Tu là sửa đổi bản tính. Tức là sao ĐẠI HAO. Nếu nói sửa cái Thân tức các chị em ta dùng dao kéo rất là thích, tự hào tu thân, với ý sửa thân mình cho đẹp. Càng sửa thân mình bao nhiêu càng dễ hư hỏng cái mệnh bấy nhiêu.
Tu theo phái tiểu thừa (cỗ xe nhỏ) chỉ mong sửa chữa cho bản thân mình mà thôi.
Phái đại thừa (cỗ xe lớn) sửa cho mình và còn mong sửa cho đời.
Đó là lý do CỰ, PHÁ rất cần gặp sao ĐẠI HAO. Phản đối để thay đối, phá bỏ để thay đổi. Nếu không có sao sửa đổi, thay thế lấy đâu mà tu. Người ta thường nói. Tu tâm sửa tính. Tức là sửa đổi tâm tính lại. Lại nói, sửa cho tốt đẹp, sửa ra xấu xa thì sửa làm cái gì cho phí công. Từ đó, ta lại có Đại THÁI PHƯỢNG, Đại Hồng Đào khác hẵn với ĐẠI HƯ một trời một vực. Tu là sửa đổi bản thân mình, cái tính cách của mình. Thay vì ăn mặc như người thường họ mặc đạo phục, thay vì để tóc cho đẹp họ lại thay đổi bằng cách cắt bỏ. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Nếu như điện thoại xịn, xe hơi quấn quít.

Chú có đọc báo không? Có xem tivi không? có lên mạng không?... Tất cả đều không. Chân tu là thế đấy. Tôi tu rồi cần chi biết chuyện đời phiền nhiễu.

Vậy thì hãy tu thân mà có tu được đâu. Có sao tu (ĐẠI HAO) mới tu, không có đừng hòng mà tu. Tu quái gì cứ xài đồ sang, đồ đẹp... trong khi Phật dạy. Sắc tức thị không. Chỉ cần nhìn sơ lá số là biết tu được hay tu không được.

Đa phần chọn THIÊN HÌNH. Sao này đóng tại cung an Thân là sao tự hành hạ bản thân mình.  Dễ gặp trong đời thường là giữ dáng... ăn uống kiêng kem. Vì. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy... thế là thể dục nhịp điệu, sáng ra bờ hồ tập thể dục... nhưng nhà cửa chẳng hề quét dọn.
Trong tu hành có nhiều người tự hành xác mình, tự nguyện. Như, thức sớm để đánh chuông chùa, nhất bộ nhất bái, tự nguyện (hạnh nguyện) làm các việc công ích cho xã hội...  lối tu khổ hạnh là theo cách này. THIÊN HÌNH tại thân là tự làm khổ bản thân mình. Việc viết blog như thế này là tự làm khổ bản thân mình đấy. Sao THIÊN HÌNH ngay chóc tại Mệnh tự mình sống theo mẫu mực nào đấy, có tính nghiêm khắc....
Trong tu hành cần có sao này vì đã tu cần sống trong khuôn khổ, mẫu mực của giới tu hành (tức là THIÊN HÌNH). Nó còn là giới luật thay vì gọi là hình luật trong đời sống thường.

Tu chẳng qua là sửa đổi thế thôi.
SÁT PHÁ THAM ngộ Hao sẽ có cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG ngộ PHỤC BINH. Chỉ nhìn thoáng qua lá số có cách này là có thể tu được Vấn đề là kiểm tra lại lần nữa. Tu tốt hay tu xấu.
Không phải cách tu hành có tu được không? Được quá chứ lị. Giới tu sĩ các tôn giáo tai tiếng đâu thiếu.

Tề là làm cho bằng nhau, quân bình.
Chỉ làm 10 đôi đũa, thế mà không bằng nhau chiếc cao chiếc thấp. “Tề” đầu lại.
Nói đến bằng nhau, bình quân, tương đương là bộ Tướng Phá. Nhưng Tướng Phá vẫn không hay bằng THIÊN ĐỒNG chủ sự giống nhau, ngôi sao có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình.
Ngay trong gia đình chưa công bằng, lấy đâu đem công bằng cho xã hội. Tề gia là trong gia đình phải êm đềm. không có sự tranh chấp. Cho nên tề gia chưa xong, ôm mộng hão huyền Trị Quốc (quốc trị thì có) lại mộng đến Bình Thiên Hạ. Có chăng thiên hạ đè xẹp lép như tờ giấy.
Thế đấy, ngôn ngữ chưa thông nhưng chọc trời khuấy nước ưa làm, mang hoạ vào thân.
Tu thân thì khó. Muốn hưởng chữ “tề gia” rất là dễ. Đi tu khỏi có vợ con tranh chấp, chẳng có nhà cửa khỏi lo tranh giành với cha mẹ anh em. Thế là hưởng chữ “tề gia”.

CÂU HỎI 7:  Thành ngữ chuyên môn.
Vọng Văn Vấn Thiết là tứ chẩn đoán  chuyên môn trong y học phương đông. Ứng với các sao nào trong Tử Vi?
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là:Tom Ryan
Vọng là nhìn, trông như vọng phu (trông chồng) là THÁI DƯƠNG. Văn là nghe sao THÁI ÂM . Vấn là hỏi sao THIÊN CƠ . Thiết là sờ mó, sao CỰ MÔN.
Đó là các sao ÂM DƯƠNG THIÊN CƠ  CỰ MÔN. Bốn sao này giao hội với nhau thực tế có sao THIÊN LƯƠNG trong đó, vì THIÊN LƯƠNG (thuốc men, thầy thuốc...) luôn luôn đi với THÁI ÂM. Nói cách khác là bộ ÂM DƯƠNG LƯƠNG + CỰ CƠ. Các sao này giao hội với nhau trong ngoài tất dễ đau ốm bị lương y thăm viếng.
Thực tế các bộ Sát Phá Tham cũng là bộ sao thăm khám.
Bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM cũng có chức năng y như vậy.
Chỉ cần nghe thôi cũng biết bệnh... Chao ôi! cái giọng sang sảng như thế là bệnh hoạn gì.

CÂU HỎI 8: Đọc báo.
Nguyên văn như sau: Việc 2 chiếc máy bay của Nga bay trên Biển Đen là đã được lên kế hoạch trước và tuân thủ luật pháp quốc tế...
Có 2 câu nhỏi nhỏ.
“Việc 2 chiếc máy bay”. “Việc” đó là sao gì?
“Tuân thủ luật pháp” là bộ sao gì? Nếu Nga không tuân thủ là Nga có tội.
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là:Tom Ryan
Đó là sao Tử Vi.
Tuân thủ là Tuần Hình. Chính xác là Tuần Hình XƯƠNG KHÚC, sách luật cũng là loại văn chương ... sầu.

CÂU HỎI 9: Đọc báo.
Sập thánh đường tại Pakistan, 24 người chết
Sập là sao gì? Những người bị nạn chắn chắn đa phần có tai hoạ ấy tại Mệnh, Tật Ách, đại hạn, tiểu hạn. Cho nên mới gặp cái hoạ như thế.
ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là:Tom Ryan.
Chính xác là THẤT SÁT + ĐÀ LA mang ý bị đè xuống dưới. Thật sự chết do tai nạn bị đè, bị giẫm đạp còn có thêm bộ KHÔNG KIẾP (tai hoạ không ngờ), LINH TINH (thất kinh rụng rời chân tay) không chạy kịp. THẤT SÁT là liên quan đến từ “đè” thế thôi.
Đó là sao THẤT SÁT xấu là bị đè, bị ép... từ bị đè bị ép bằng lời nói đến những tai hoạ như bị vật nặng đè, xe đè... Tất nhiên bị gặp thêm những sao tai nạn như KHÔNG KIẾP, bị giẫm đạp mà chết cũng là THẤT SÁT, tất nhiên có thêm THIÊN MÃ là tay chân.. Vậy thì đâu phải cúng bái mà tránh được nạn. Cái cần thiết là xa lánh những nơi có nguy cơ sụp đổ đông người... tự mình cứu mình mà thôi chẳng có phép mầu nào cả.
“VŨ SÁT PHÁ LIÊM phòng áp mộc lôi kinh.” Tức là phòng cây đè sét đánh. Nói chung nhóm Sát Phá Tham giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm tạo thành nhiều cách cục không hay. Câu phú gợi ý là thế. Đi với các sao tai nạn (KHÔNG KIẾP) điện lửa (HOẢ LINH) mới có chuyện lôi kinh.

CÂU HỎI 10: LÁ SỐ TỬ VI (câu này có thêm 1 điểm thưởng)
Người này có người cha vừa mới bị máy bay bắn chết. Có lẽ đang trên đường đi tìm xác người cha. Lại bị máy bay bắn chết cùng với nhiều người. Chết năm Tân Mão, tính ra mới 17 tuổi ta.

Nam . Sinh ngày 19 tháng 8 Ất Hợi giờ Ngọ hay giờ Mùi.
Như thường lệ đáp án sẽ có vào tối ngày 30 tháng 9.

ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là:Tom Ryan
Đó là lá số giờ Ngọ.
Thoã mãn các dữ liệu đã biết.
Cha bị chết.
Bị giết chết bởi máy bay.
Chết cùng nhiều người.
Bị máy bay không người lái bắn lầm.
Sự thật đây là vụ bắn lầm của máy bay không người lái, cho nên sinh ồn ào, từ đó, chúng ta mới biết được. Loại... không người lái này có đến 2 người sử dụng. Một sĩ quan lái và 1 sĩ quan bắn. Khi bắn chắc chắn còn có quyết định quan trọng của cấp trên cao hơn nữa. Mục đích là tiêu diệt 1 lãnh tụ khủng bố nhưng bắn lầm toán người này. Cậu bé này là con của một lãnh tụ khủng bố cũng bị máy bay không người lái bắn chết. Có vẻ như đang hội họp đi tìm kiếm xác cha mình không ngờ bị bắn chết luôn.

Giờ sinh chính thức là 13 giờ 16 phút. Nhưng không thoã mãn các điều kiện đã biết. Lui lại 16 phút cho ta lá số y hệt.
Người này có Hoả Tinh bất hợp với CỰ CƠ tại Mệnh. Nên đáng sợ các năm lưu Phi tại Mệnh, nhất là lưu Phi có TANG HƯ KHÁCH còn đáng sợ hơn nữa. Năm bị bắn (Tân Mão) là PHI KHỐC có tính oan trong này. Cung Thiên Di có PHI LIÊM KHÔNG KIẾP TUẦN ra ngoài dễ gặp tai hoạ không ngờ do PHI LIÊM có HOẢ TINH LINH TINH (nhị hợp) KHÔNG KIẾP, KỴ. Cung Thiên Di báo hiệu 1 tai hoạ không ngờ do hoả khí, hoặc ném cho hòn đá cũng đủ chết.

Đại hạn ở Sát Phá Tham dễ gặp chuyện lầm lẫn và chết vì chuyện lầm lẫn của kẻ khác.
Năm mất cha lại bị lưu TRIỆT tại cung Phụ, cùng lúc hạn cung bị lưu TRIỆT. Cùng lúc ấy dấu hiệu cha bị tai hoạ không ngờ tại cung Phụ mẫu qua các cách TỬ VI THIÊN TƯỚNG ngộ LINH HÌNH KÌNH. Chỉ có năm Tân Mão mới có TRIỆT cùng lúc tại tiểu hạn và cung Phụ Mẫu. Các năm Mão khác không có trường hợp này. Bộ Tử Tướng cả 2 sao đều kỵ TRIỆT.
Tiểu hạn người này lại gặp chuyện không may do cách THIÊN LƯƠNG ngộ KHÔNG KIẾP, chưa kể cách quá dữ dội KHÔNG KIẾP HƯ PHỤC BINH. Quả nhiên có PHỤC BINH ở ... trên trời lận.
Cách nổi bật hơn cả là tiểu hạn vô tình hình thành cách Lộc đảo, Mã đảo kỵ THÁI TUẾ chi hợp KHÔNG KIẾP. Năm này và chỉ năm này thôi có lưu LỘC TỒN.
Lúc người này bị bắn, cả đống người bị bắn, cách cùng chung tai hoạ là cách ĐỒNG KIẾP.
Cung Tật Ách người này có cách “Quế Sứ Hoa Thương tối hiềm giao hội mạc phùng Sát diệu đa khổ tai ương”. Cách này còn tăng cường thêm Hoả Linh Hình (hoả khí). Toàn cách cho thấy dễ chết, bị giết (là THẤT SÁT) do hoả khí gây nên. Chết vào năm tiểu hạn không may.


Nói chung có quá nhiều cái xấu.


Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

CU MON


CU MON
Bài viết  Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan (VN) Mai Anh (USA) và Ourania (Greek)
Sao này thuộc chòm THIÊN PHỦ và đứng cách THIÊN PHỦ 2 cung. Luôn lục hội với sao TỬ VI. CỰ MÔN luôn đứng giữa 2 sao THAM LANG và THIÊN TƯỚNG, tạo ra 1 khoảng cách giữa ngôi sao ham muốn là THAM LANG và ngôi sao thương yêu là THIÊN TƯỚNG. Hai sao này muốn đến với nhau phải đi qua cửa sao CỰ MÔN.
            This star belongs to THIEN PHU’s constellation and always locates 2 sections away from THIEN PHU star. It is always in the vertical interaction with TU VI. CU MON always stands between two stars: THAM LANG and THIEN TUONG to create a distance between them. The lustful star is THAM LANG and the loving star is THIEN TUONG. If these two stars want to exchange with each other, they have to pass through CU MON.

v    Ngôi Sao Phản Đối.
CỰ MÔN đứng hàng đầu các sao thị phi tinh làm chủ nhóm này. TỬ VI hành động, CỰ MÔN phản đối. Làm thì khó phản đối thì rất dễ. Thế nào kẻ phản đối cũng kiếm chuyện để nói.
Phản đối là tiếng nói can gián, can ngăn... đề TỬ VI làm tốt hơn. Quan trọng là phản đối cho đúng. Từ phản đối bằng lời nói, đến phản đối bằng tay chân, phản đối bằng đơn thư... đến phản đối bằng khởi binh.
Vậy, CỰ MÔN phản đối bằng mọi hình thức. Tuỳ thuộc vào tính cách , từ phản đối qua bất mãn, chuyển qua phản bội. Tất cả tình tiết này xuất hiện trên lá số giúp ta quyết đoán.
Trên lá số Tử Vi bất kỳ, ta có thể tìm thấy, ít nhất  1 vị trí có bộ CỰ ĐỒNG CƠ (Cự Môn, Thiên Đồng, Thiên Cơ). Đó là nơi dễ xảy ra mâu thuẫn vì tụ tập tại đấy, các sao đối đáp (Cơ Đồng) rồi phản đối. Tất cả còn tuỳ thuộc vào mật độ các thị phi tinh khác.
v    The star of objection /the opposing star
CU MON is the top among disputable stars, the leader of this group. TU VI acts, CU MON objects. Doing is hard but objecting is easy. Those who object always find an excuse to raise their voices.
Objection or protest is the voice of dissuasion in order to provoke TU VI star to work better. But it is important to object appropriately. Objection can be diverse. From the verbal objection (have an argument with somebody) to the use of violence (fighting each other), from the use of documents (legal procedure) to the use of riot in protest.
So, CU MON object in every way possible. It depends on the character of the Menh section, objection could lead to discontent and betrayal. All of this incidences shall appear on the chart which helps us be determined in our prediction.
On every Tu Vi chart, we can find at least one section that sees CỰ ĐỒNG CƠ (CỰ MÔN, THIÊN ĐỒNG, THIÊN CƠ). This position is where dispute easily arise due to the convergence of all the retorting stars (CO DONG) and objecting star. But all depends on the density of other disputable stars.

v    Ngôi Sao Tổ Chức Lớn.
CỰ MÔN là ngôi sao quan trọng đứng hạng nhì, ba trong lá số TỬ VI. Vì TỬ VI làm có thể gặp PHÁ QUÂN phá và CỰ MÔN phản đối khiến cho công việc bị trễ nãi hoặc không thực hiện được. Để trở thành đối trọng với TỬ VI. Sao này là một tổ chức lớn, đoàn thể lớn. So sánh với TỬ VI lãnh đạo, PHÁ QUÂN cầm đầu. CỰ MÔN là kẻ đứng đầu 1 tổ chức lớn. Yếu hơn 3 sao này là THÁI DƯƠNG, kẻ nam nhi được xếp hàng thứ tư. Sao THÁI DƯƠNG thường phối hợp với CỰ MÔN tạo thành bộ CỰ NHẬT gồm 2 sao CỰ MÔN, THÁI DƯƠNG (nhật).
Bộ CỰ NHẬT đối trọng với các bộ SÁT PHÁ THAM và TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM.
Đối tượng của nhóm CỰ NHẬT là nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Nhóm 4 sao này ví như đám dân lành, đàn bà và trẻ con. CỰ MÔN thường giao hội với nhóm dân lành.
v    The star of big organization.
CU MON is an important star which is ranked second or third in the TU VI chart. Because when TU VI works, it could encounter the troubles PHA QUAN causes and the objection CU MON raises which could delay the progress of work or even annul it. In order to become a counterpoise with TU VI, CU MON has to be the leader in a big organization. In compare with TU VI who is a leader, PHA QUAN who is a chief, CU MON is the head of a big organization. Of less leadership nature than the above three is THAI DUONG, the man ranked 4th among leading star. THAI DUONG usually combines with CU MON to create CU NHAT style (CU MON, THAI DUONG (Nhat)).
CU NHAT group counterpoise with SAT PHA THAM and TU PHU VU TUONG LIEM.
The target of CU NHAT is CO NGUYET DONG LUONG. These 4 stars are the image of the benign people, of women and children. Also, CU MON usually in trine or see the CO NGUYET DONG LUONG group.
CU MON always try to rule this group, but in order for it to be successful, any impasse has to be resolved. For example: the Islamic IS incidence. All religions and cults are indeed CU MON but it is difficult for them to rule all the people. 

v    Trong Cơ Thể Là Cái Miệng.
Mỗi ngôi sao đều ứng với một bộ phận trong cơ thể. Nếu THIÊN TƯỚNG là dung mạo, THIÊN PHỦ là phủ tạng... CỰ MÔN là cái miệng. Cái miệng có thể nói ra điều hay ho đến những điều xấu xa.
v    Regarding the body anatomy, CU MON is the mouth
Each star represents a part of the body. If THIEN TUONG is the face, THIEN PHU is the viscera, CU MON is the mouth. The mouth could say beautiful words or ugly words. Looking at a person’s mouth, we could predict how good his CU MON star is.
For example: We just see what one say, then we could guess their CU MON star combine with what Minor star. Specifically: a great speaker, then maybe CU MON combines with THAI TUE + VAN XUONG, VAN KHUC. On contrary: a bad speaker, then maybe CU MON combines with LOC TON, HOA KY, because that is stars which is inappropriate with CU MON). And we have a idome that, “If the heart is merciful, then the mouth is nice.” The nice mouth says the nice words.

v    Ngôi Sao Cửa Ngõ.
Trong nhà đất, ta đã biết THIÊN PHỦ là nhà lớn. Ngôi nhà lớn thường có cái cửa tương xứng. Ta sẽ không ngạc nhiên khi Mệnh có THIÊN PHỦ tốt đẹp,  tất cung Điền Trạch có sao CỰ MÔN phối hợp hài hoà.
     CỰ MÔN là cái cửa chính, cửa trước so với TANG MÔN là cửa hậu, cửa sau. CỰ MÔN là cửa ngõ nên thường phối hợp với THIÊN CƠ thành 1 bộ gọi là CỰ CƠ (THIÊN CƠ, CỰ MÔN). Đây là bộ sao hay, trong đó ý về nhà và cửa. Nhà có cổng là nhà có nề nếp hơn, đàng hoàng hơn là nhà không có cổng. Ai muốn vào ra bằng lối nào cũng được.
v    The star of gateway
We already know that in real estate, THIEN PHU represents the big house. In most of the cases, big houses often have a gate which is equivalent to the importance/size of the house. We won’t be surprised if a good THIEN PHU in one’s MENH, will be combined harmoniously with the CU MON star in DIEN TRACH section (section of property).
CU MON is the gate, the main door, the front door. We can relate with TANG MON that symbolizes the back door, the side door. CU MON is the gateway, so it’s often combines with THIEN CO to perform “CU CO style” (CU MON, THIEN CO). This is a positive combination that denotes the house and the gate. The house that has a gateway is more luxurious than the house that does not. Because the house that doesn’t have a gate, then it don’t have an obvious entrance. So,people can go out and go in the house by any way (the main door or the back door...ect)

v    Sờ Mó, Tiếp Xúc.
Mỗi ngôi sao lại có một động tác. Nếu THAM LANG do thám, THIÊN PHỦ che đậy... CỰ MÔN chủ sự sờ mó, tiếp xúc. Chi tiết này có vẻ như là giống với SÁT PHÁ ưa khám phá. THIÊN PHỦ ưa vuốt ve.  CỰ MÔN thiên về sờ mó, tiếp xúc nhưng không khám phá
v    Touching
Each star also denotes an action. If THAM LANG spies, THIEN PHU covers up...CU MON denotes touching (touching something, touching a baby..). This detail is similar to SAT PHA THAM group who tends to explore. THIEN PHU tends to soothing. CU MON tends to touch but it doesn’t discover. So “CỰ CƠ” style is act of self-touching the body (e.g: When people have bath, they touch themselves. And the person who has CU CO style, then they often pat to shoulder or thigh the others when they talk). (CU MON –denotes touching, THIEN CO- denotes body)

v      Khoảng Cách.
CỰ MÔN thường tạo ra phản đối, bất mãn sau đấy là sự xa cách. Từ xa cách trong lòng đến xa cách bằng khoảng cách có thể đo được bằng km. CỰ MÔN là sao ưa đi xa, có nhiều lý do để đi. Có thể ví CỰ MÔN sẵn sàng đứng nơi cửa chờ đi. Ta thấy CỰ MÔN và VŨ KHÚC đều giống nhau điểm này. Mệnh sao này, hạn sao kia nếu thấy các bàng tinh di chuyển hội họp là sẵn sàng lên đường. CỰ MÔN là sao chủ sự gần gũi và xa cách. Tuy là gần nhưng lại xa cách trong lòng, đến xa cách vì ngăn cách địa lý. Tuy là xa nhưng vẫn là gần miễn sao không có sao xung đột.
v      Distance
CU MON often creates objection, discontent, and could lead to distancing. From the emotional distance to the physical distance that could be measured by km. CU MON likes to travel far with many reasons. We could say that CU MON is standing at the doorstep ready to go. That is the similarity which CU MON and VU KHUC share. If Menh resides in one star and term in the other together with the gathering of moving stars (for ex: in that have PHI PHUC THANH group (PHI LIEM, PHUC BINH, THANH LONG), ĐAO HOA, LUU HA, then the moving is very intense) it means that person is ready to travel. CU MON also denotes intimacy and distance. Although we stand close, in our hearts we are miles apart or we are separated by physical distance. It is okay to understand that this star denotes far as well as near, the importance is that it does not raise conflict. (Some people can stay together but they can be very distant, on the other hand, some others are far away but they are very close to each other, unless there is no conflict between them.) 

v      Bước Khởi Đầu. Khai cuộc.
Do CỰ MÔN hay phản đối, từ phản đối sinh ra bất mãn đưa đến xa cách, mọi việc lại bắt đầu lại. Do ưa đi xa, mỗi chuyến đi xa đến vùng đất mới mọi cái phải làm lại từ đầu. Nếu CỰ MÔN thuộc dạng không đi lại, sao này vẫn ưa thích đổi mới công việc. Đó là lý do sao CỰ MÔN không hợp với sao LỘC TỒN. Bởi sao này ưa tồn tại như cũ. Như thế, giữa chính tinh và bàng tinh lại có sự mẫu thuẫn. CỰ MÔN phản đối để thay đổi, nhưng LỘC TỒN cứ thế mà tồn tại. Cho nên trên đời luôn luôn tồn tại sự bất mãn.
Trên là những đặc tính căn bản của ngoi sao mang tên CỰ MÔN.
v      The initial step, the opening
CU MON often objects, its objection will transform into discontent that will lead to distance so everything has to start again from scratch. Because CU MON likes to go far away, after each trip to a new land, everything must be restarted from zero. If one CU MON is the non-traveling type, then he/she shall like to change occupations. For example: CU MON combines with TUE HO PHU shall exert the distance only in their behaviors. On the other hand, CU MON combines with TANG HU KHACH shall stop visiting (TANG HU KHACH denotes the visitors).
 This is the reason why CU MON is not compatible with LOC TON star. Because LOC TON doesn’t like changes and prefer things to stay the same. Thus, between Major Star (CU MON) and Minor Star (LOC TON) there is a contradiction.
 CU MON opposes to aim changes but LOC TON likes everything to remain as it is. So that person (with CU MON and LOC TON combines) shall always be discontent.

All the above are the basic features of the star named CU MON.