Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

THIEN LUONG

Bài Bửu Đình. Người dịch Trần Quang Hoan và Mai Anh
v      Ngôi Sao May Mắn.
            Trong TỬ VI có một ngôi sao mang tên Bóng Mát Cuộc Đời. Đó là sao THIÊN LƯƠNG. Nó là ngôi sao may mắn nhất trong các ngôi sao. Dù tài, dù giỏi cho đến trình độ học thức cao cũng không bằng người may mắn. Chào đời dưới ngôi sao này đã hưởng thụ phúc trạch (nhà đất) của ông bà, cha mẹ. Cho đến địa vị, tước phong dù không thành đạt trên con đường học vấn, người có THIÊN LƯƠNG hội họp tại Mệnh vẫn thụ đắc địa vị, danh tiếng của cha ông để lại. THIÊN LƯƠNG còn là ngôi sao”mát tay” khi chữa trị trong y khoa. Nếu đau ốm cũng gặp thầy gặp thuốc. Thế là may mắn.
            THIÊN LƯƠNG không những tác dụng tại Mệnh, Thân, Tài, Quan mà còn từ Thiên Di cung chiếu về. Đóng tại đâu cũng đem lại điều may mắn. Cũng như mọi ngôi sao khác nó cần thiết phối hợp với các sao cùng nhóm hỉ tinh, cát tinh để phát huy tác dụng, tạo thành cách phát may. Nhất là đi với nhóm CƠ ĐỒNG thành bộ 4 sao không thừa không thiếu bộ phúc lành, hạnh phúc. Tác dụng sẽ yếu đi khi không phối hợp với nhau. Bị mất tác dụng trước HOẢ LINH, kể cả  KHÔNG KIẾP, KỴ HÌNH. Thay vì may mắn ta lại nghe số phận không may. Hoặc là: May mà còn sống với biết bao đau thương đã gặp. THIÊN LƯƠNG toạ thủ tại Thân Mệnh tuổi thọ thường cao.
v      The Lucky Star
In TU VI there is one star with the name “The shade for life”, it is THIEN LUONG star. It is the luckiest among all stars. Talent or high level of education could not be compared with luck. Being born under this star (MENH has THIEN LUONG) means you are inheriting blessing of land (inheriting the land or house) from your parents or grandparents. You could even inherit status, title from your ancestors even though you might not be successful in your study path because you has THIEN LUONG converging to MENH (opposition or in trine).
THIEN LUONG also has “smooth fingers” (expression for a very talented doctor who could treat illness effectively) in medical treatment. In case of sickness, a THIEN LUONG could easily see a doctor. That is luck.
THIEN LUONG does not only affect MENH, THAN, TAI BACH, QUAN LOC, but also could converge from THIEN DI. Wherever it resides, this star brings luck. However, similar to any other star, it needs good coordination with Happy Stars, Lucky Stars to be most effective, forming the “blossoming of luck” style. Especially when THIEN LUONG accompanies CO DONG to create the style of four stars (no more, no less) which is named “the benedict blessing group” “the happy group”. The effect shall be weakened if the stars cannot coordinate. The effect shall be nullified if combined with HOA LINH, or even KHONG KIEP, KY HINH. Instead of hearing about lucky things, we hear about an unlucky fate. Or: it is lucky you are still alive after all the tragedy you have met. THIEN LUONG residing in MENH often brings longevity.  

v      Ngôi Sao Từ Tâm. Lương Thiện. Lương Tâm.
            THIÊN LƯƠNG xứng đáng hưởng sự may mắn. Nhờ bản tính từ tâm thương người lòng trong sáng. Lấy của mình cho người, lấy đó làm niềm vui. Từ đó, ta có các cụm từ như từ thiện (Cơ Luong), phúc thiện (Đồng Lương). Nhị hợp với THIÊN LƯƠNG luôn luôn có ngôi sao đạo đức là LIÊM TRINH. Cả hai sao này đều tốt đẹp không có gì để nghi ngờ. Bị mất tác dụng, ta lại nghe. Bất lương chưa kìa.
v      The gentle heart, the honest man. The Conscience.
            THIEN LUONG deserves to enjoy luck because of its gentle and loving nature with a clean conscience. Giving away own posession to others and enjoying such deeds. From there on, we have terms such as: Charity (CO LUONG), Good Blessing  (DONG LUONG). In horizontal interaction of THIEN LUONG, there is always the ethic LIEM TRINH. If both stars are good, there is no room for doubt. If they are ineffective, we hear “Such a dishonest person.”  

v      Lời Nói Tốt Lành. Ngày  Lành Tháng Tốt.
            Nhóm ÂM LƯƠNG nói chung là lời nói tốt lành, là lời hay ý đẹp. Tất nhiên là nhóm sao này hoàn toàn tốt đẹp, lời nói đem lại niềm an vui đến mọi người. Cuộc đời là chuổi dài những ngày lành tháng tốt. Bộ sao này còn là hình tượng của người mẹ, người phụ nữ lo toan lương thực, cái ăn hằng ngày trong gia đình. Hình ảnh người phụ nữ và lương thực là hình ảnh chúng ta thường thấy hằng ngày.
v      The good words. The good days
AM LUONG group in general is the good words, the well-said words. Of course if this group is completely good, it brings peace and happiness to other people. Lifelong is a string of good days. This group is also the image of a mother, a woman who takes good care of food and supplies for the whole family. The image of women and food is what we encounter every day.

v      Ngôi Sao Khéo Léo. Tốt lành khéo giỏi.
            THIÊN LƯƠNG may mắn mà thành công. Điều đó có thể gây ngộ nhận. Vì THIÊN LƯƠNG còn là sao tốt lành khéo giỏi. Nhất là đi với THIÊN CƠ ngôi sao cơ xảo tạo thành bộ Cơ Lương tài giỏi, không thua gì bộ Nhị Khúc. Kẻ may mắn dễ thắng lợi hơn. Đã là may mắn tranh tài với họ dễ bị thua đau. Trong các cuộc thi đấu người vô địch thường tự khiêm. Tôi là người may mắn nhất của ngày hôm nay (cách Dương Luong). Bạn đừng hiểu lầm người may mắn là không có tài. Hiểu cho đúng là họ vừa có tài vừa may mắn hơn kẻ khác.
v      The honest and skillful star
By saying THIEN LUONG is successful by luck could lead to a misunderstanding because THIEN LUONG is also honest and skillful. Especially when accompanying THIEN CO (the defty star) to create the talented CO LUONG group which is equal in talent with NHI KHUC (VU KHUC + VAN KHUC) group. The lucky one has more chance to win. If they are lucky, competing with them may lead to painful defeat. In competition, the champion is often humble. He/she could say “I am the luckiest person today” (Lucky: THIEN LUONG, today: THAI DUONG, DUONG LUONG style). Please do not be mistaken that the lucky person is not talented. The correct answer is: this person is both lucky and talented above others.

v      Lương Thực, Lương Tiền...
            Cái may mắn nhất là có lương thực ăn hằng ngày. E rằng, có người bật cười vì câu lý luận này. Nhưng một khi rơi vào trường hợp không có lương thực, bạn đánh giá,  đó là điều đúng nhất. Cây cối cho ta lương thực. Từ lương thực hoán đổi thành lương tiền. Các quan lại ngày xưa nhận lương bằng hoá vật, để tiện dụng tiến bộ hơn chuyển qua lương tiền. Dưới mắt người nông dân họ thường so sánh bao nhiêu tạ thóc để mua được cái này, cái kia. Và ngôi sao THIÊN LƯƠNG có thể đo được, đếm được, sờ mó được chính là lương tiền các bạn nhận được hằng tháng.
            THIÊN LƯƠNG góp phần quan trọng trong cuộc sống. Nếu không có nó đau ốm có khi phải chịu chết. Không có nó, có khi mang tiếng bất hiếu... Có nhiều việc phải giải quyết bằng tiền. Cũng không nên quá lý tưởng đoan chắc rằng: Tiền bạc không tạo ra hạnh phúc. Đúng thì ít mà sai quá nhiều. Đau lòng cho kẻ đang túng thiếu. Cũng không nên đề cao quá đáng đồng tiền. Nó là nguyên nhân (thường hay đi với THIÊN CƠ) tạo ra vô số rắc rối cuộc đời do đồng tiền gây nên. TRIỆT đứng giữa THIÊN TƯỚNG và THIÊN LƯƠNG có thể xoá bỏ tình cảm của nhau vì tiền.
v      Food and Money
The luckiest thing in the world is having food every day. I fear that many shall laugh at this statement, but when you actually experience a no food situation, you shall see that this statement is the utmost truth. Plants provide us food. From food, we exchange into money. Officers in ancient time often received salary by products (produce). When the world becomes more advance, we receive salary in money. The farmers estimate price of products by how many quintal of paddy. And the THIEN LUONG that could be touched, measured, estimated is the money you receive every month.
THIEN LUONG is an important part of life. If there is no THIEN LUONG, illness could lead to death, no money to support parents could lead to the reputation “ungrateful”. There are many matter that has to be settled by money. We should not be too ideal to claim that “Money does not bring happiness.” It is more wrong than right in that statement. It is heartbreaking to look at the poor. On the other hand, money should not be praised to hard. It is the cause (usually accompany THIEN CO) of countless troubles in life. TRIET residing between THIEN TUONG and THIEN LUONG means that people could erase the relationship because of money.

v      Bóng Mát Cuộc Đời.
            Bạn đang ngồi trong bóng mát làm việc, có khi bạn không nhận thấy bạn là người may mắn. Nhưng ngoài đường có người đang vất vả lao động, thậm chí leo trèo nguy hiểm. Chính họ đánh giá bạn là người may mắn hơn. THIÊN LƯƠNG chủ sự mát mẻ dưới bóng mát là THIÊN LƯƠNG, bóng dâm là THÁI ÂM. Hai sao này luôn luôn tam hợp với nhau thành một nhóm. Gọi là ÂM LƯƠNG kết hợp hài hoà với nhóm CƠ ĐỒNG thành bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh. Đó là hình ảnh thường thấy trên đời. Ngôi nhà (là THIÊN CƠ) nằm dưới bóng mát (ÂM LƯƠNG) của cây cối, trong mảnh vườn (THIÊN ĐỒNG). THIÊN LƯƠNG còn là mái nhà, lấp ló dưới bóng cây THIÊN CƠ. Những gì trên lá số Tử Vi có thể nhìn thấy, sờ mó được không có gì là hoang đường cả. Có những người giọt nắng không hề đụng chạm đến mặt, lại có những người một nắng hai sương. Tất cả đều do số phận.
v      The shade for life.
You are sitting in the shade at work but you may not consider yourself as lucky. Out on the streets, many are laboring vigorously or even climbing to dangerous position. They are the ones who consider you the luckier. THIEN LUONG denotes the cool shade, under the shade, the shade of some thing is THAI AM. These two stars are always in trine to create a group called AM LUONG. When this group combines with CO DONG, they create the complete CO NGUYET DONG LUONG group. This is the common image we often see in life. The house (THIEN CO) under the shade (AM LUONG) of trees, inside a garden (THIEN DONG). THIEN LUONG is also the roof, flickering under the shades of the trees THIEN CO. The fact that things in TU VI chart could be touched, seen is nothing fictional. Some people does not have to see even the lightest of sunlight, others have to labor endlessly under the sun (outside). It is all because of fate.  

v      Ngôi Sao Nông Nổi. Phơi Bày.
            Nếu như THIÊN ĐỒNG giấu kín tâm sự trong lòng, trái lại THIÊN LƯƠNG lại hay phơi bày tâm sự, phơi bày nỗi lòng, tìm sự đồng cảm. Ngôi sao không đánh mà tự khai ra, phơi bày ra. Chúng ta đã biết THIÊN LƯƠNG là mái nhà, nóc nhà, đòn nóc nhà nơi cao nhất. Trong cơ thể THIÊN LƯƠNG chủ phần cao nhất, đỉnh đầu. Đó là những phần dễ phơi ra nhất. Đến tâm sự, bản chất sao này cũng hay phơi bày ra. So với ngôi sao BẠCH HỔ bộc bach, bày tỏ có vẻ gần gũi nhưng đây là lập trường, quan điểm nên việc bày tỏ là vạn bất đắc dĩ. Ta có những từ chính xác đi với từng ngôi sao.
            Trên là tính cách ưa phơi bày nỗi lòng. Nhưng có lúc THIÊN LƯƠNG bị ép buộc phải phơi bày ra tất cả. Ngoài những tính chất tốt đẹp kể trên. THIÊN LƯƠNG còn là sao âm mưu, vì luôn luôn đi với THÁI ÂM. Tất nhiên có những người vạch ra kê hoạch tốt ích nước lợi nhà. Lại có những kẻ dùng âm mưu để mưu lợi hoặc các âm mưu khác. Khi kế hoạch bị vỡ tất âm mưu bị phơi bày ra ánh sáng.
            Qua báo chí ta thường biết những âm mưu liên quan đến tiền bạc nhiều vô số kể. Những lừa đảo tiền bạc, giết nhau vì tiền, xa nhau vì tiền. Đến cơm không lành canh không ngọt đưa đến giận hờn nhau vì ngôi sao này. THIÊN LƯƠNG là ngôi sao chúng ta tiếp xúc với nó hằng ngày, kể cả thuốc men cũng là THIÊN LƯƠNG. Bởi thế nó hoá giải được sao BỆNH PHÙ, vì sao này đi với THIÊN LƯƠNG là đơn thuốc, bệnh án. Đó là những nét đặc trưng nổi bật của ngôi sao này.
v      The Superficial Star. The Exposure
If THIEN DONG often keep matters and thought inside, THIEN LUONG often reveal his/her thoughts, concerns, to find empathy. This is the star which shall talk before you even ask, revealing everything. We had known that THIEN LUONG is the roof, the gable, the highest position in the house. In the body, THIEN LUONG is the highest position, the top of the head. These are the places easily be seen. From that to even concerns, this star tends to reveal everything. Comparing with BACH HO who usually expresses or confide; even though it sounds friendly, this is a matter of viewpoint, so revealing is only when unavoidable. Each star shall have its own words and description.
Above is the trait of revealing thoughts. However, sometimes THIEN LUONG is forced to reveal everything. Besides the above good characteristics, THIEN LUONG is also conspiracy because it always go with THAI AM. Of course there are good people who have plan to make the family or the nation better, but there are others who plot to gain benefit or other things. When the plot is crumbled, it shall be unveiled to the world.
Through newspaper, we know there are countless conspiracies concerning money. There are money fraud, killing for money or breaking up because of money. This star could also lead to argument and hatred in family. THIEN LUONG is the star we make contact with every day, even medicine is THIEN LUONG. That is why it can neutralize BENH PHU star. When BENH PHU accompanies THIEN LUONG, it becomes the description, the medical case.


Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Câu Hỏi Tháng 7

Đặt tên  là như thế để ghi nhớ những ngày tháng học tập, cũng có thể lấy chủ đề Xa Em Kỷ Niệm, lấy ý bài hát “Rồi Mai Tôi Đưa Em” của nhạc sĩ Trường Sa. Chúng ta đang nghe bài ca này qua giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc.
Kẻ thù không còn, chúng ta lại vui học. Thiên định như thế, người xưa cũng rút ra nhận xét. Thuận thiên giả tồn, nghich thiên giả vong. Tử Vi có thể dự đoán được nhiều điều kỳ lạ. Nhưng trước tiên phải tập luận đoán học tập trên những lá số Tử Vi có thật, đòi hỏi lá số ấy phải chính xác.

Điều vô cùng ngạc nhiên và lý thú. Có những cái chúng ta ”biết” nhưng giải thích rất là khó, lúng túng trong tìm từ.
Dựa vào ca từ bài Rồi Mai Tôi Đưa Em. Người viết cải biên để đặt câu hỏi Tử Vi cho thuận tiện.


Từ khi, tôi xa em, xa kỷ niệm.
Tôi thầm đếm bao tháng năm đã qua đây.
Từ khi, em xa tôi vượt tầm tay.   
Lối cũ tôi chìm vào nhung nhớ.

Hàng cây, năm xa xưa đây lối về.
Cây thương nhớ, cây xót xa chim đã bay.
Người ôm đau thương cùng với cây.
An ủi nhau cho qua tháng, qua ngày.

Ngày xưa, em qua đây gieo hạt nắng lên cây
Rồi hoa lá sum vầy.
Đến khi em chia tay, hoa lá thôi ngất ngây
Úa tàn theo tháng ngày.
Đoạn tuyệt rồi những lần cùng thề ước.

Từ khi, tôi đi mua mối duyên đầu.
Em là kẻ bán cho tôi một niềm  đau.
Giờ đây qua cơn mê đã tĩnh say.
Dâng hiến cho không mối tình sầu..

Thứ tự tham gia trả lời: Trần Tiến Dũng, Đạt Nguyễn, Trần Quang Hoan, Tom Ryan, Long Nguyễn, Nam Phương, Ếch Cốm, Tấu Hùng. Hoang le huy. Nguyễn Hữu Thắng, To CamVan, Anh Lê, Hải Anh Nhiếp. Trung Quan Nguyen.

Vinh danh các bạn trả lời đúng. Số điểm từ 10 đến 11 điểm theo thứ tự thời gian là:
Trần Quang Hoan, Tom Ryan, Long Nguyễn, Nam Phương, Tấu Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Trung Quang Nguyen. Trong đó bài của Trần Quang Hoan chuẩn xác, dễ chấm.

CÂU HỎI 1:
Xa  kỷ niệm là bộ sao gì?
Đáp Án:
Là bộ CỰ MÔN QUỐC ẤN.
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran (Trần Tiến Dũng)
Có những cái chúng ta giải thích rất là khó. Mượn ý của giới văn nghệ sĩ diễn tả rất dễ dàng. Xa kỷ niệm Cự Ấn, vì thế là cách Cát Xứ Tàng Hung. Gần nhau cũng sao này và xa nhau cũng bộ sao này. Và không phải bao giờ xa nhau cũng như thế. Có thể rất bình thường và có thể đưa nhau ra toà để ly dị. Vì tất cả còn tuỳ thuộc vào nhóm HOẢ LINH CÁO PHỤ Kỵ HÌNH KHÔNG KIẾP, nhóm Sầu tinh tăng thêm sự xa cách.  Và còn Cự gì nữa, Cự Đồng, Cự Cơ, Cự Nhật... Mai đây, kết thúc khoá học cũng xa thôi. Có gì đâu chuyện rất bình thường. Có khi xa nhau còn hay hơn, gần nhau quậy. Hỏi lung tung bực mình.
Không cần thiết phải có TƯỚNG QUÂN hay BỆNH PHÙ, điều này dễ gây ấn tượng phải là TƯỚNG QUÂN, và BỆNH PHÙ là không ư? Còn xa cách lại thêm tủi nhục.

CÂU HỎI 2:
Tôi thầm đếm bao tháng năm đã qua đây.
Thầm đếm là bộ sao gì? Tối thiểu phải 2 sao mới đủ nghĩa.
Đáp Án:
Đó là bộ Cơ Âm
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran
Là bộ sao Cơ Âm là bộ âm thầm tính toán. Từ âm thầm tính toán những âm mưu động trời, đến tính toán lương tiền làm sao tiêu cho đủ, đến tính toán những tháng ngày xa cách nhau... đến “Mình xa nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ”. Tất cả có chung 1 nét giống nhau là âm thầm tính toán từ những cái dễ thương đến cái có hại ngoài sức tưởng tượng... Vì sao ta chọn đoán theo hướng này mà không chọn đoán theo hướng khác là do các bàng tinh tụ tập.
Ôi ! cái này nhiều tiền quá, không đủ tiền mua. Sau khi đã âm thầm tính toán, thậm chí đem cả máy tính ra dùng cả đời cũng không mua nổi.

CÂU HỎI 3;
Người ôm đau thương cùng với cây.
Cùng với cây là bộ sao gì? Tối thiểu 2 sao mới đủ nghĩa.
Đáp Án:
Đó là bộ Cơ Đồng.
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran
Cuộc sống chúng ta luôn luôn gắn liền với cây cối. Cây cối cho chúng ta vật liệu lương thực, thuốc men... chuyển hoá thành tiền của.  Người nông dân gắn liền cuộc đời vào cây cối, chúng ta cũng gián tiếp sống cùng cây cối, đi dưới hàng cây, dùng thực phẩm từ nó... Phố phường chật chội đông đúc nhưng không thể thiếu vắng cây xanh. Vui với những cây trông trong vườn nhà có khi chỉ là chậu hoa nhỏ. Những tình tiết có vẻ tầm thường nhưng nói lên sự gần gũi của TVUD với đời sống thực tại, không có gì là mơ hồ cả.
Cây cối có khi làm khổ gây hoạ vì chúng đấy. Có khi còn biết... đi nữa.
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dờn”... Cái hàng rào ấy, sau 1 thời gian di chuyển càng gần nhà tôi. Thế là, tôi thiệt hại hằng chục m2 đất. Cự Cơ có khi cãi nhau về cây cối.

CÂU HỎI 4:
Ngày xưa, em qua đây gieo hạt nắng lên cây
Gieo là sao gì?
Đáp Án:
Đó là sao ĐÀO HOA
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran.
Câu này cứ ngỡ là điểm thưởng tặng cho học viên, ai ngờ lại có người đoán trật.
Sao ĐÀO HOA chủ tạo ra, gieo ra, gây ra... gần giống với THIÊN VIỆT sinh ra, có thể từ cái tốt đến cái xấu. Gặt lấy là CÔ QUẢ. Hai sao này có thể phối hợp với nhau cũng có thể cách biệt nhau. Tức gieo và gặt đi với nhau. Hoặc lúc này gieo khi khác gặt.
Thường nghe, gieo gió gặt bão Tức là cái mình gieo ra xấu như Đào Kiếp, Đào Kỵ... Lại có trường hợp không gieo nhưng phải gặt. Đó là bộ CÔ QUẢ tại mệnh (không có ĐÀO HOA). Cái này được lý luận gieo đâu đó từ kiếp trước. Rồi người ta tin rằng gieo ở tiền kiếp, vì mình làm việc tốt mà cứ gặp hậu quả xấu.
Ngày xưa, em qua đây gieo hạt nắng lên cây. Tình yêu nở sum vầy.... Ví dụ là vậy. Bây giờ tôi nhớ thương em. Chứ, ngày xưa em qua đây, em nhè tui em chưởi, để lại tui ân tượng sỉ nhục (BỆNH PHÙ QUỐC ẤN) tình cảm lại khác.
Đào + CÔ QUẢ + cát tinh = Tôi gieo và gặt lấy những kết quả tốt đẹp.
CÔ QUẢ + Hung sát tinh = Tôi không gieo nhưng vẫn gặp những kết quả xấu quá trời ạ.
Đào + Hung Sát tinh = Gieo ác lung tung nhưng chưa nhận lấy hậu quả. Vì chưa đến hạn CÔ QUẢ. Hoặc hạn QUẢ TÚ vẫn tốt đẹp, cái ác ấy ứng vào kiếp sau.

CÂU HỎI 5:
Đến khi em chia tay, hoa lá thôi ngất ngây
Chia tay là bộ sao gì? Bộ này gồm 2 bàng tinh mới đủ nghĩa. Đi với 1 chính tinh nữa, ta được quyền đoán đích thị là chia tay.
Đáp Án:
Đó là bộ Phi Mã nói riêng. Nói chung cách PHI LIÊM + TANG HƯ KHÁCH (luôn luôn có THIÊN MÃ). Chia là PHI LIÊM, tay chân là THIÊN MÃ. Sao THIÊN MÃ trong cơ thể là tay chân, trong gia đình là người thân. Kể cả những con người xa lạ nhưng tình cảm, từ đó thành vợ thành chồng, là tử đệ nhưng xem ra còn hơn cật ruột. Bộ sao này chủ chia tay với người thân. Ý nhẹ nhàng nhất, đến thị phi, chưởi bới nhau rồi chia tay. Còn là di chuyển nhanh mau như ngựa... bay...
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran
Chia tay luôn luôn có trong cuộc đời vì những biến động do thay đổi. Dù lòng người không muốn thế. Đến chia tay do chính họ muốn thế. Từ đó, ta lại có những cuộc chia tay trong thương nhớ đến chia tay trong oán thù. Từ chia tay đến chia tách, chia đôi. Như chia đôi đất nước, nửa cõi sơn hà, chia tách thành lập đất nước khác. Hoặc chia ra vùng miền vô hại đến phân ly . Bộ sao này đại kỵ đồng cung với CỰ MÔN hay PHÁ QUÂN. Chứ đừng nghĩ là phải đi với Cự hay Phá mới là chia tay. Từ chia tay là từ nhẹ nhàng, trong trường hợp có CỰ MÔN hay PHÁ QUÂN là ly tán, tan tác, tan tành. Mức độ tuỳ thuộc vào hung, sát kỵ hình tinh và các nhóm sao quan trọng khác Từ ngữ biến hoá theo tình huống, căn cứ vào đó dùng từ cho thích hợp, diễn tả cho đúng. Mai đây hết khoá học, cũng chia tay thôi. Chứ đừng ré lên khóc lóc thê thảm..
Chia tay trong ly dị, có khi phụ nữ kiếm được một số tiền đấy. Sau nhiều lần chia tay kiểu này giàu to (hà hà). Trên tầm vĩ mô, chia tách đất nước ngày càng nhiều. Nhớ lại từ ngày thành lập Liên Hợp Quốc chỉ có 45 nước, bây giờ 200 nước, nhớ tên các quốc gia cũng đủ mệt, tương lai còn nhiều nữa.
Điều muốn nói là các sao nhóm hàng Can. Sao chia tay, sao quay về, sao đổi thay, sao tụ tập, sao tồn tại... những tình tiết thú vị, sống động này chỉ có trên Tử Vi mà thôi.

CÂU HỎI 6:
Đoạn tuyệt rồi những lần cùng thề ước.
Đoạn Tuyệt cơ bản là sao gì? Từ cơ bản đi vớí các sao khác nó mới sinh ra đoạn tuyệt.  Không phải bao giờ nó cũng là đoạn tuyệt.
Đáp Án:
Đó là sao VŨ KHÚC
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran
Sao VŨ KHÚC chủ cắt bỏ, đoạn tuyệt. Không phải đi với PHÁ QUÂN hay THẤT SÁT mới cắt bỏ. Bất cứ trường hợp nào cũng bị cắt bỏ đoạn tuyệt khi bị phá cách.. Nhóm Tử Vũ Liêm đi với THIÊN KHÔNG là đã bị mất tác dụng sum vầy của TỬ VI, LIÊM TRINH mất tác dụng dài lâu. VŨ KHÚC đành đoạn tuyệt. Chưa nói đến trường hợp Vũ Tướng đi với TRIỆT thế là xoá bỏ, hoặc đi với PHI LIÊM + TANG HƯ KHÁCH thế là tan tành, nó nát bét, THIÊN TƯỚNG thả thay không thể chắp nối, đành đoạn tuyệt từ đây.. TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM có lợi thế nhưng chưa chắc hay bằng Tử Vũ Liêm + Sát Phá Tham. Tốt mà bị phá cách cách không bằng bất lợi (tức hiểu theo nghĩa hãm địa) lại được trợ cách. Những quan niệm sai lầm như thế rất tai hại. Phải là VŨ SÁT cắt đứt nhưng chắc gì nó cắt đứt quan hệ mới gọi là đoạn tuyệt, VŨ PHÁ cắt bỏ cũng thế thôi. Ví dụ . Tui cắt bỏ ruột thừa, nói tui đoạn tuyệt với người yêu là oan cho tui chứ.
Và cuối cùng là: Đoạn tuyệt với cái xấu, kẻ xấu là tốt.
Bộ VŨ TRIỆT là bộ sao giải trừ mạnh nhất. Vì nó hàm ý vừa đoạn tuyệt và loại trừ. Bộ sao mang ý gần giống là PHÁ TRIỆT, chủ xoá bỏ. Nói có chữ “đoạn”, “đoản” là của sao VŨ KHÚC. VŨ KHÚC chủ cắt, khi cắt cái gì đó thì nó cho ta từng đoạn. Sao Vũ có tính quả quyết đã cắt là coi như xong. Ví dụ nói: Em nỡ đoạn tình, đoạn nghĩa hả! Tức cách Vũ Tướng có TRIỆT.

CÂU HỎI 7:
Dâng hiến cho không mối tình đầu.
Dâng hiến là sao gì?
Đáp Án:
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran
Đó là sao PHƯỢNG CÁC. Đây là câu hỏi dễ, tất cả đều đáp đúng. Vì mới học cho xin dâng tặng gần đây.  Cho và dâng hiến phối hợp với nhau tạo thành cách Phượng Cái, tạo ra nhiều ý hay làm bộ TUẾ HỔ PHÙ đáng ngưỡng mộ..

CÂU HỎI 8
Câu danh ngôn
Xem ít lại, hành động nhiều hơn. (Ý nói xem, coi nên ít lại. Cần làm việc nhiều hơn)
Người ta đang nói đến bộ sào gì? Bộ ấy 2 chính tinh.
Đáp Án:
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran
Đó là bộ Tử Tướng. Cứ ngồi đó mà xem, coi, đọc... càng nhiều càng... bất lợi. Đó là quan niệm sống của người viết đấy. Cứ chăm chăm vào cái tivi, màn hình chỉ tổ người ta lợi dụng tuyên truyền, quảng cáo, dụ dỗ mê hoặc... Cho nên, người ta nói nên hành động, làm việc. Cứ ngồi đó mà xem, hình dung một người,  từ tuổi trẻ đến già uổng phí cả cuộc đời ngồi coi, xem mà không biết.
THIÊN TƯỚNG xem coi khác với THẤT SÁT quan sát, canh gác, khám phá... Ví dụ. Quan sát ống nghiệm có gì thay đổi không. Bỏ cái chất này vô là con virus chết. Thế là khám phá.

CÂU HỎI 9:
Khi tôi dành thời gian của tôi cho bạn. Nghĩa là tôi đã cho đi cuộc sống. Cái mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại. Vì vây, làm ơn đừng để tôi hối tiếc cái đã cho.
HỎI: Sao nào ứng hợp với thời gian.
Đáp Án:
Người đoán đúng đầu tiên là Tien Dung Tran
Các sao về thời gian là THÁI TUẾ chủ năm, THÁI ÂM chủ tháng, chủ ban đêm. THÁI DƯƠNG chủ ngày, ban ngày. Đây là câu viết nhàm chán trong bài học.
 Đó là bộ đếm thời gian, những sao này tốt đẹp ta có những ngày tháng có ý nghĩa.  Sau này nhắc đến những cụm từ ngày, tháng, năm trong phạm trù Tử Vi. Chắc chắn là ra đời kể từ sau khi có TVUD. Chuyện hỏi tuổi, hỏi ngày tháng... là những câu nói thường nhật.
“Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em? Anh đi tìm nhà thướng em nằm”...

Các sao không phải thời gian nhưng dễ hiểu lầm là
THIÊN CƠ chủ thời kỳ (tươi đẹp, đen tối, khó khăn...)
Sao Tuần chủ chu kỳ. Hết khổ chuyện này qua chuyện khác./ À như thế là chu kỳ buồn. Chu kỳ này có khi kéo dài 10 lận.

CÂU HỎI 10 + Điểm thưởng : Giá trị 2 điểm.
Bạn lập 2 lá số Tử Vi với giờ sinh Âm lịch như sau:
Ngày 9 tháng 3 Canh Thân, nam giới, sinh giờ Thân và cái khác cũng như trên, sinh giờ Dậu.
Cho biết:
Đây là nhạc trưởng.
Chết vì tai nạn máy bay.
Năm mất  Bính Thân tức là năm 37 tuổi.
Bạn hãy cho biết đâu là lá số của ông ta.
Đáp Án:
Người đoán đúng đầu tiên là Tom Ryan. Sai câu này bạn mất cơ hội được vinh danh.
Người này sinh vào giữa 2 giờ sinh, tăng lên 1 phút ta có lá số khác. Thậm chí cách đó 1 giờ, người viết  lấy cả 3 lá số. Giờ sinh chính thức, trước và sau. Đó là chưa kể sinh vào lúc hơn 23 giờ, trình an sao của Trần Nhật Thành đổi qua giờ Tý, nhưng lại không đổi ngày. Buộc phải làm cái giờ Hợi ngày hôm nay, cái giờ Tý ngày mai. Các múi giờ đa phần bị cưỡng bức, có khi mò mẫm đến thành phố nơi sinh. Chúng ta cần có lá số Tử Vi thuyết phục. Muốn thuyết phục người, trước tiên thuyết phục mình. Thà rằng mắc sai lầm không trách cứ được.
Đây là công việc làm thường xuyên của người viết, khi nghiên cứu lá số người nước ngoài. Không dễ dầu gì người viết tin vào giờ sinh chính thức. Dù loại AA hay A.
Lá số nghiên cứu chúng ta biết rõ nghề nghiệp và tai nạn. Sự cố tai nạn hiện rất rõ trong đại hạn, hoặc tiểu hạn. Tai nạn máy bay có đặc điểm riêng. Bay + Rơi + Tai hoạ. Ít ra cũng có các tai hoạ thuyết phục khác như cháy nổ, té ngã từ cao hoặc tai hoạ tập thể..

Lá số Mệnh VCD chính xác, vì năm Bính Thân đại hạn tại THIÊN HÌNH kỵ các năm lưu PHI LIÊM, nhất là lưu Phi có KHÔI VIỆT. Chung quanh có các sao KHÔNG KIẾP, ĐÀ HỒNG KHÔI HÌNH DIÊU Y, Hà Sát. Vô tình thành cái hoạ cực lớn dễ vướng vào kiếp nạn (Đà Kiếp). Nếu bài trước ĐÀ LA là “mang”, bây giờ qua vướng nhé (hì hì). Đây cũng không phải “sa vào... đôi mắt em” nhưng lại là “tai hoạ sa xuống”, sập xuống.... Còn là cách dễ sa bẫy tình ái nữa.
Các bộ KHÔNG KIẾP Hà Sát có liên quan đến cách tai nạn lúc  chuyển động lại thêm lưu Phi. Hoạ PHI LIÊM trong đó có chữ “bay”. Sao này lại từ Thiên Di cung đến. PHI LIÊM này vốn là ngôi sao không được tốt  tại cung Thiên Di  Cung này cũng báo hiệu tai hoạ do ngựa bay (Phi Mã) hư hỏng  rụng xuống (Hư LINH HOẢ).

Tiểu hạn tại Hoả Tinh, chủ cháy khẩn cấp, nhanh mau bất ngờ đây là bộ sao kỵ cho cách Cơ Lương. Bộ Cơ Lương còn kỵ bộ Tang Khốc. Tất cả các năm Thân đều xấu. Đặc biệt năm này cung Tật Ách báo phát sinh tai hoạ lớn.
Vị trí sao TỬ VI cũng cực xấu. Cùng lúc bị cả TUẦN lẫn TRIỆT
Ông ta từng đi qua các năm Thân. Nhâm Thân 13 tuổi. Giáp Thân 25 tuổi, chết tại Bính Thân do đại hạn xấu. Phủ này là bị Phủ lấp do KHÔNG KIẾP HÌNH kết hợp vô duyên với bộ Hồng Khôi thành tai ách, tai nạn quá lớn không ngờ. Rốt cuộc Hồng Khôi chỉ là dư luận lớn nói về tai nạn máy bay của ông ta. THIÊN PHỦ (phủ tạng) để con dao THIÊN HÌNH bên cạnh là thấy nguy rồi. Đây lại là Hình khủng khiếp nhất. Giả sử không bị tai nạn, cũng bị mổ khẩn cấp rồi đi luôn cũng nhanh mau. Mới đổ bệnh mà chết liền ư sao mà nhanh thế.

Nói đến tai nạn máy bay phải có các từ chuyển động (LƯU HÀ), “bay” (PHI LIÊM), “rụng, rớt” (LINH), “cháy, nổ” (KHÔNG HOẢ) tất nhiên có từ “nạn không ngờ” trong đó. Nếu bị bắn có HÌNH trong đó nữa. Kỵ nhất là chữ bay lại đi với chữ rơi. Kể cả các trường hợp tai nạn tập thể ĐỒNG KIẾP cũng dễ dính vào tai nạn máy bay. Bộ Hình KHÔNG KIẾP như chữ tai đi với chữ nạn.

Sao Linh Tinh hội họp tại cung Mệnh rất dễ rụng. Đó là vì sao sáng giúp con người ta toả sáng. Sáng quá dễ cháy (Hoả cháy Linh sáng) y như bóng đèn sáng quá tất cháy. Sao này kỵ nhất là bộ ĐÀ HƯ VIÊT. Đây là cách mau rụng nhất, chưa toả đã rụng. Cần đi với TỬ VI, THAM LANG nhờ yếu tố tìm hiểu (thám thính tình hình...) và hoạt động lanh lợi dễ thoát nạn. Nó còn là ngôi sao linh cảm, Tử Vi giỏi định đoán. Tôi linh cảm đoán chừng nơi ấy nguy hiểm... Nhờ linh cảm, nhờ nhanh mau. Tử Vi ngôi sao hoạt động nhanh mau dễ thoát nạn.

Lá số ông ta có những cách hay như Song Lộc, XƯƠNG KHÚC KHOA nhờ thế rất nổi danh nổi tiếng. Thành lập nhiều phòng hoà nhạc tại châu Âu, Nam Phi và Hoa Kỳ do bay đi bay lại và bay... luôn.
Bộ sao bị phá cách bởi LỘC TỒN ngộ CỰ, lại KỴ, lại LINH tất cả tụ tập tại Mệnh và Thân. Đặc biệt cách KHÚC KỴ dễ gặp các tuổi Tân, Kỷ (gặp nhiều thành quen) ít khi gặp ở các tuổi khác. Ông ta thuộc loại người có tài nhưng vắn số dễ gặp rủi ro trên con đường di chuyển.
Ông ta tên là Guido Cantelli sinh tại Novara, Bắc nước Ý. Yêu thích âm nhạc qua nhóm sao CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG đi với XƯƠNG KHÚC. Tổ chức lập nhiều phòng hoà nhạc do ảnh hưởng của sao CỰ MÔN.
Lá số giờ Dậu và Thân có nhiều điểm giống nhau nên 1 số bạn cũng dễ lầm.
Nếu như xe tông vật chướng ngại nào đó, hay tông lẫn nhau. Mất thắng gây tai nạn là sao THẤT SÁT. Mất thắng bay xuống (rơi xuống) đèo lại rất giống chiếc máy bay.

PHI LIÊM gây ra tai hoạ bay, gây ra chia rẽ, chia ly, thị phi phải trái, gây ra chiến tranh... và cả sai trái. Khổ nỗi, có người làm sai vẫn cho là đúng khi xâm phạm biên cương của kẻ khác. Từ sai sinh ra thị phi, chia rẽ đưa đến chiến tranh. Rồi tên bay đạn lạc cũng sao này mà thôi. Năm nay bộ Phi Tang tại cung Dậu gây đau thương cho những ai Mệnh Thân, đại hạn tiểu hạn tại đó, có các sao kỵ với nó. Nhất là bộ Cự Nhật hoặc có bộ sao này hội họp. Các chính tinh toạ thủ tại đó như PHÁ QUÂN tại Thân. Vũ Tướng cũng không thể chắp nối. Tử Phủ cũng tan tành hết sum vầy. PHI LIÊM gây ly tan, ly tán khắp mọi nơi.

Cuối cùng là máy bay an toàn hơn xe. Điều này hoàn toàn đúng trên đất nước chúng ta. Nếu bạn lâm vào các trường hợp vừa kể ở trên, nên hạn chế bay kể cả đi lại bằng xe cộ thông thường. Xem kìa, nó chạy như “bay”. Cứ bay như thế tai hoạ sẽ đến khi có HOẢ LINH,  KHÔNG KIẾP,  HÌNH.

Chiều mai, người viết mới có thể gởi F đến các học viên, vì chưa vào khâu lắp ráp.Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

THIEN CO

THIÊN CƠ

                                                                   Bản dịch của Tran Quang Hoan và Anh Le
v      Ngôi Sao Thời Cơ
Sao THIÊN CƠ ngôi sao của thời cơ, kẻ cơ hội. Sao này tam hợp bên trái có THIÊN ĐỒNG tạo thành một bộ gọi tắt là Cơ Đồng. Nếu THIÊN CƠ chỉ thời cơ. THIÊN ĐỒNG chỉ “cùng chung” cơ hội.  Cơ hội không phải của riêng ai thường đến với nhiều người. Trong số đó có 1 vài người cùng chung cơ hội may mắn. Ví dụ trong các cuộc thi tuyển hay thi đấu người ta thường chọn từ 3 người trở lên. Vậy, những người ấy cùng chung 1 cơ hội may mắn. Những người khác có cơ hội nhưng không thành công. Khi nói đến yếu tố may mắn, ta còn có sao THIÊN LƯƠNG. Sao này kết hợp với sao thời cơ thành bộ cơ hội may mắn. Hai sao này phối hợp với nhau ta có bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh. Bộ sao này chỉ 4 sao là hay. Thừa hay thiếu là không ổn đinh.
Cũng như mọi ngôi sao khác. THIÊN CƠ cần sự phối hợp của các bàng tinh khác để khẳng định lại mình. Cũng như chính bạn tự đánh giá cái tôi của mình không đúng đâu. Chỉ có các người quanh bạn, gần gũi bạn đánh giá bạn mới chính xác. Ngôi sao này dễ dàng mất tác dụng trước các bộ KHÔNG KIẾP, trở thành không phải thời cơ, còn là nguy cơ nữa. Và ta cũng thường chứng kiến rằng: Nguy cơ không phải của riêng ai mà còn rất nhiều người cùng gặp nguy cơ nữa. Cứ chiêm nghiệm xem, các biến động lịch sử, các tai nạn tập thể là thấy rất rõ.
v      The star of chance/opportunity
            THIEN CO is a star of opportunity, of an opportunistic person. On the left, it is in trine with THIEN DONG, creating a group that could be called CO DONG in short. If THIEN CO denotes opportunity, THIEN DONG denotes the “common” opportunity. Opportunity is not for only one person but for many. Among these persons, some share the same lucky opportunity. For example, in a contest or competition, usually more than 3 winners are selected. So, these people are the ones sharing the same lucky opportunity. Others also had the opportunity but did not succeed. Speaking of luckiness, we have the star THIEN LUONG which when combines with THIEN CO shall create the lucky opportunity group. When these two stars combined together, we have the complete CO NGUYET DONG LUONG group. This group is good when there are only 4 stars. Adding or subtracting stars to this group shall create instability.

 Thời Kỳ.
Thời kỳ tươi đẹp, thời kỳ đen tối... thời kỳ đau khổ. Thời thế tạo anh hùng. Thời cơ có thể kéo dài 10 năm cũng có thể cả cuộc đời nếu như đóng tại mệnh. Nói đến thời kỳ khi là khi đi với nhóm sao hàng Chi, điển hình là sao THÁI TUẾ chủ năm. Nếu THÁI TUẾ và THIÊN CƠ tốt đẹp ta có 1 năm tuoi đẹp. Nếu xấu ta lại có 1 năm đen tối.
v      Period
Blossoming period, dark period… sorrowful period. The era forges the hero. The opportunity could last for 10 years or the whole life (if it resides in Menh). The period could be depicted by the Ground Stem’s stars, typically THAI TUE which denotes the year. If THAI TUE combines with good THIEN CO, we have one good year. If bad, we have one dark year.

v      Duyên Cớ. Nguyên Do.
Từ thời cơ chuyển thành duyên cớ. Vì đó là cơ hội cho nên chúng ta quen nhau. Ví dụ cho thật dễ hiểu. Do Trung Quốc có hành vi xâm phạm chủ quyền. Đó là cái cớ để ta xem nó như kẻ thù. Cái cớ là thế, tốt có xấu có. Vì thế cơ duyên hay duyên kiếp bắt nguồn từ THIÊN CƠ mà thôi. Nhưng nguồn gốc của sự việc lại bắt nguồn từ sao TỬ VI. Dễ hiểu TỬ VI là bộ rễ, THIÊN CƠ là cây cối. Cho nên 2 sao này luôn luôn đứng liền kề nhau. Sao TRIỆT xuất giữa 2 sao này là  yếu tố xấu. Trong đó có yếu tố lộ ra những bí mật riêng tư. Mọi người điều có những bí mật riêng tư cần gìn giữ.
v      The reason, the cause
From opportunity, it turns into the cause. It is thanks to the opportunity that we met. One simple example: China had committed violation of sovereignty. It is the reason we consider them the enemy. There is good reason then there is bad reason. Therefore, “an opportunity of a lifetime” or “the love of a lifetime” is solely caused by THIEN CO. However, the root of events is started from TU VI. In simple terms, TU VI is the root, and THIEN CO is the tree. That is why these two stars always reside next to each other. Having TRIET in-between these two stars is a bad element. One of the bad elements is the “disclosure of personal secrecy”. Everyone has personal secrecy that should be kept hidden.

v      Ngôi Sao Đầu Cơ.
Trước 1 cơ hội bạn làm gì? Đa phần là đầu tư suy nghĩ vì  làm thế nào để hưởng lợi ích trong cơ hội đó. Từ đó, THIÊN CƠ là ngôi sao thiên về tính toán làm sao cho mình có lợi ích nhiều nhất. Trong lúc THIÊN ĐỒNG lại nghĩ đên lợi ích chung tập thể.
v      The hoarding star
What would you do if you are given an opportunity? Most of us shall begin to think of how to benefit from such opportunity. Therefore, THIEN CO is prone to calculating for the best benefit. Meanwhile, THIEN DONG is prone to the common benefit of the crowd.

v      Ngôi Sao Riêng Tư.
THIÊN CƠ là ngôi sao riêng tư, trong lúc THIÊN ĐỒNG ngôi sao chủ việc chung. Hai sao này luôn luôn tam hợp với nhau khiến người ta dễ lẫn lộn giữa việc chung và việc riêng. Cũng như của chung và của riêng. Căn hộ trong chung cư của riêng, chung cư là của chung. Đến con riêng của chồng và con chung của chúng ta. Ta lại có, tài sản riêng của vợ và tài riêng của chồng đến tài sản chung của 2 vợ chồng. Ít ai ngờ 2 chữ chung riêng này đi vào cuộc sống nhiều vô số kể.
v      The star of privacy
THIEN CO is the star of privacy whereas THIEN DONG is the star of the community. Because these two stars are always in trine with each other, one is easy to mistake between the privacy and the community as well as personal property and community property. The apartment is private but the apartment complex is a common place. We also have step-children and biological children. A wife’s property and a husband’s property but there are also the shared property between the two. It is a surprise that the term private and common exist numerous ways in everyday life.

v      Ngôi Sao Tính Toán.
THIÊN CƠ luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích thiết thực. Vì thế luôn luôn tính toán làm thế nào để có lợi nhất. Từ đó THIÊN CƠ là ngôi sao giỏi tính toán, đến các môn giải trí như chơi cờ. Tính toán làm sao nước đi có hiệu quả nhất.
v      The star of strategy
THIEN CO is always considering the most realistic options. That is why it always calculates the best move that bring most benefit. From there, THIEN CO is a star good at strategy, even in recreational games like chess; it always ponders the most effective moves.

v      Ngôi Sao Mưu Trí.
Có những cái không thể tính bằng con số rồi cộng trừ tìm ra con số có lợi. Như mưu cầu danh lợi, mưu cầu hạnh phúc... THIÊN CƠ đem mưu trí, mưu mô để đem lại lợi ích cho cuộc sống. THIÊN CƠ dễ dàng gặp THÁI ÂM tạo thành bộ Âm Mưu. Gặp THIÊN LƯƠNG thành kế hoạch tốt. Tuỳ theo tính cách, vai trò của mỗi con người. THIÊN CƠ vạch kế hoạch quốc sách đem lợi ích cho cả quốc gia dân tộc.
v      The clever and resourceful star
Some calculation cannot be completed with simple adding or subtracting to gain an efficient number, such as fame, happiness. THIEN CO uses its cleverness and strategic mind to bring about benefit for life. THIEN CO easily encounters THAI AM to create the PLOTTING group (Am Muu). When combining with THIEN LUONG, it becomes a good plan. It all depends on the personality of each person. THIEN CO thinks up of a scheme of national scale to bring benefit to the whole nation.

            Con Số Lẻ.
THIÊN CƠ là con số lẻ. THIÊN ĐỒNG là con số chẵn. Đây là những con số bí mật trong Tử Vi và còn nhiều con số bí mật ẩn tàng trong đó. Kể cả phép tính cộng là TUẦN, trừ là TRIỆT đến cả phép chia PHI LIÊM. Chẵn lẻ  là các con số chúng ta thường gặp trong cuộc đời. THIÊN CƠ đại diện cho các con số, cuộc đời chúng ta luôn luôn gắn bó với các con số 1 cách ly kỳ. Từ số tuổi thọ là hiệu số của năm mất và năm sinh đến số nhà, số điện thoại... Có người quan tâm đến số tuổi, có người lại quan tâm đến số tiền.... Có lẽ không có môn bói toán nào tỉ mỉ hay như Tử Vi.
Cũng là từ số nhưng không phải là con số: Số phận. Số là THIÊN CƠ, phận là TỬ VI.
v      The odd number
THIEN CO represents the odd numbers. THIEN DONG represents the even numbers. These are the secret numbers in Tu Vi and numerous other numbers hidden in there. Even computations such as: adding is TUAN, subtracting is TRIET, dividing is PHI LIEM. Odd and even are numbers that we usually encounter during life. THIEN CO represents numbers and our lives are bonded with numbers in a very thrilling way. From the number of living age is the subtracting of birth year from the death year to house number, phone number ... Some is concerned about the living age, some is concerned about the amount of money ... Maybe there is not another prediction method that is as detail as Tu Vi.
It is the same word “numbers” (Số: in Vietnamese, means numbers and destiny) but it is not numbers: Destiny. Destiny is THIEN CO, life status is TU VI.

v      Ngôi Sao Khéo Léo.
Nếu VŨ KHÚC được mô tả tài ba. THIÊN CƠ là ngôi sao khéo léo, khéo tay, khéo léo của cơ thể. Càng khéo hơn khi đi với THIÊN LƯƠNG hình thành bộ vừa khéo vừa giỏi. Chúng ta vừa biết đến THIÊN CƠ giỏi tính toán, mưu kế, lại vừa khéo léo Nhưng vẫn chưa hết.
v      The skillful star
If VU KHUC is called the talented star, then THIEN CO is the skillful, deftly, flexible in body movement. If it accompanies THIEN LUONG, it is even more skillful, this group is both talented and skillful. We just came to know that THIEN CO is good at plotting, calculating and also skillful, but that is not all. 

v      Ngôi Sao Cật Vấn.
THIÊN CƠ còn giỏi dùng lời nói để cật vân, điều tra xét hỏi. Bên cạnh luôn luôn có THIÊN ĐỒNG chủ đối đáp. Và hình thành bộ CỰ ĐỒNG CƠ có tính thị phi trong đó.. Vì thế nhóm sao này rất kỵ gặp thêm thị phi tinh. Vì THIÊN CƠ chủ hỏi, THIÊN ĐỒNG chủ đáp và CỰ MÔN chủ phản đối. Ba sao này giao hội với nhau thêm thị phi tinh, các sao giận hờn khác. Hỏi qua đáp lại sinh chuyện thị phi rốt cuộc xa nhau. Cho nên nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG thiên về im lặng là vàng.
v      The star who usually questions
THIEN CO is good at using words to question, investigate, interrogate. THIEN DONG denotes conversation is always near. When they form the CU DONG CO group, they carry the gossiping trait. That is why this group does not accompany well with gossiping stars. Since THIEN CO denotes questioning, THIEN DONG denotes answering and CU MON denotes objecting, if these three combine with gossiping and hateful stars, exchanging words could become a matter of separating people apart. That is also why CO NGUYET DONG LUONG group’s motto is “Silence is golden.”

v      Ngôi sao Hiền Lành.
Nếu có những ngôi sao sẵn sàng đánh phá như SÁT PHÁ. Hành động cho đến bạo lực như TỬ VŨ. Tất có những ngôi sao hiền hoà là THIÊN CƠ, lành tính như THIÊN LƯƠNG. Nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh là nhóm sao điển hình cho đám dân lành. Nếu không hoàn chỉnh thì sao nhỉ? Khi không hoàn chỉnh hoặc thêm CỰ MÔN vào thường là nhóm dân lộn xộn khó cai trị.
v      The gentle Star.
            If there are stars who always ready to fight as SÁT PHÁ (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN), to take action as TỬ VŨ, then certainly there are gentle stars such as THIÊN CƠ, good-natured as THIÊN LƯƠNG. The complete CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG group is a typical group which represents the honest mediocre civilians. What if it is not complete? When it isn’t complete or having CỰ MÔN in the group, then they become the hard-headed chaotic group of people who are impossible to be ruled.

v      Cơ Thể.
Trong cơ thể con người, THIÊN CƠ là đại diện của cơ thể, quan trọng hơn cả THIÊN PHỦ chủ các phủ tạng, THIÊN TƯỚNG là dung mạo... Do là cơ thể nên nó sợ ngôi sao chôn cất là TANG MÔN. Đây là ngôi sao kỵ nhất của nó. Nếu có những ngôi sao làm đẹp thêm cho THIÊN CƠ tất cũng có ngôi sao kỵ với THIÊN CƠ cũng là chuyện bình thường. Để khỏi lo lắng cho các bạn, nếu thấy PHƯỢNG CÁC đồng cung hay tam hợp thì cũng không đáng ngại. Giải thích dễ hiểu, đau ốm còn ngóc đầu lên được là chưa chết.
v      The Physical Body
In the human body, THIÊN CƠ represents the physical body. It’s more important than THIÊN PHỦ - denotes internal organs, THIÊN TƯỚNG - denotes face, countenance… Due to THIÊN CƠ is the physical body, it fears the burying star – Tang Môn. This is the worst star to accompany THIEN CO. If there are stars that could contribute to the beauty of THIEN CO, then there is star which is not good to stand with THIEN CO, it is normal situation. In order to give your worry some rest, if you see PHƯỢNG CÁC stand together or in trine with TANG MÔN. It is not ominous. Simple explanations, you get sick, but you can still lift yourself up (recover), it means you are not dead yet.

v      Cơ Ngơi
Con người ta thường sống trong nhà cửa. THIÊN CƠ là cơ ngơi nhà cửa nói chung. Đi vào chi tiết ta còn có THÁI ÂM là nền nhà, THIÊN LƯƠNG là mái nhà. THIÊN CƠ là nền móng từ đó xây dựng nên ngôi nhà. Tất nhiên nền móng tôt, căn nhà mới có giá trị. Ta còn có THIÊN ĐỒNG là vườn đối với dân thành phố, là ruộng nương với dân thôn quê. Và còn 1 số bàng tinh khác khác làm đẹp thêm nhà và đất. Đó là lý do vì sao bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG lại hay vì nó hoàn chỉnh về nhà đất. Cũng như bộ CỰ CƠ cũng đánh giá là hay vì nó đại diện cho 2 từ nhà và cửa. Chỉ thấy cửa mà không thấy nhà dễ làm kẻ không nhà.
v      The Property
            People often live in houses. THIÊN CƠ in general refers to property, houses. Going into details we also have THÁI ÂM – denotes floor, THIÊN LƯƠNG denotes roof. THIÊN CƠ is the foundation, from that we build the house.  Of course we must have a good foundation if we want the house to be valuable. We also have THIÊN ĐỒNG denotes garden (for urban people), green field (for farmer). And there are some other Minor stars that contribute to the beauty of houses and land. That is why CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG style is good, because it completes the house. CỰ CƠ (CỰ MÔN, THIÊN CƠ) is also considered good because they represent two words “house” and “door”. If we only see the door and not the house, then we could easily become homeless.

v      Đói và No.
THIÊN CƠ chủ cái đói, may mắn thay cái no cũng nằm gần đấy là THIÊN ĐỒNG. Và từ THIÊN ĐỒNG luôn luôn nhị hợp với THAM LANG. Ta lại có tuy no nhưng vẫn còn ham thích. Đói no là chuyện xảy ra hằng ngày. Đa phần giải quyết vấn đề này tương đối tốt. Kém hơn là những bất hạnh xung đột mâu thuẫn trong ăn uống, do cơm không lành canh không ngọt, đến bệnh tật ăn uống không được. Và bất hạnh lớn nhất là 1 số người, tuy không phải là đa số nhưng con số lên đến hằng trăm triệu người thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng khắp nơi trên thế giới.
Nếu bạn đọc được những dòng này qua phương tiện internet, bạn đã là người may mắn lắm rồi. Hằng trăm triệu con người không may mắn hơn bạn.
v      Hungry and Full
            THIÊN CƠ denotes hungriness, fortunately, the full stomach THIEN DONG is always nearby. And THIÊN ĐỒNG is always in the horizontal interaction position with THAM LANG, then we have the situation that even though one is full, he/she still craves for more food. Hungry and then full is what happens every day. The majority of us take care of this matter well. Worse is the unfortunate conflict caused by eating, bad relationship, too sick to eat.  And the worst is there are group of people, may not be the majority, but the number has reached to hundred millions of people who are starving, mal-nutritional all over the world.

v      Máy Móc. Cây Cối. Hòn Đá.
Có lẽ các bạn không ngờ THIÊN CƠ mang nhiều đặc tính nhưng vẫn chưa nói hết về ngôi sao này. Nó còn là máy móc càng ngày càng nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Trong thiên nhiên là cây cối cho ta hoa quả lương thực, trong xây dựng nó là tảng đá, hòn đá, là cement để xây dựng nhà cửa.
v      Machinery. Trees. Stone
Maybe you did not expect that THIÊN CƠ star contains many of traits like that, but we have not listed all about this star. It also is machinery. Nowadays, the numbers of machinery is more and more in our life. In the wild, THIÊN CƠ is fruit trees that bring us produce. In construction it is the stones, the cement which build buildings.

v      Đứa Bé Hay Hỏi...
Biểu tượng về người trong TỬ VI nhóm Cơ Đồng là hình ảnh đứa bé hay hỏi, đứa bé thông minh, đứa bé khéo léo, đứa bé hay đòi ăn... đứa bé có phúc. Đó là những câu thường nghe khi người khác nhận xét về một đứa bé nào đó. Đứa bé thật sự có phúc khi đi với bộ sao có biểu tượng bà mẹ Âm Lương hiền lành. Lại thêm lý do để ca ngợi bộ 4 sao CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh.
v      The Child with many questions

For the image of human in Tu Vi, CO DONG group is the image of a child with many questions, a clever child, a skillful child, a child who always ask for food, a blessed child. These are things we often hear when others comment about a particular child. A truly blessed child is the one with the good-natured AM LUONG group – symbol of a mother. So there is one more reason to praise the complete CO NGUYET DONG LUONG group.