Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

THIEN TUONG

Bài viết của Bửu Đình, bài dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh
THIEN TUONG.
THIÊN PHỦ và THIÊN TƯỚNG là 1 nhóm sao. Tam hợp phải THIÊN TƯỚNG luôn luôn có THIÊN PHỦ, lục hội có THIÊN  CƠ, xung chiếu có PHÁ QUÂN. THIÊN TƯỚNG di chuyển theo chiều nghịch. Âm  tính, hành thuỷ.  Nhóm sao này hỗ trợ đắc lực cho nhóm TỬ VŨ LIÊM và luôn luôn có đối tác là nhóm SÁT PHÁ THAM.
THIEN PHU and THIEN TUONG is a group. On the left hand side of THIEN TUONG always in trine with THIEN PHU, vertical interaction always has THIEN CO, on the opposite position always has PHA QUAN. THIEN TUONG travels counterclockwise, negative (-), is of water element. This group is very effective subordinate to TU VU LIEM group and always counterpart with SAT PHA THAM group.
v            THIÊN TƯỚNG thương yêu, PHÁ QUÂN gắn bó.
 THIÊN TƯỚNG là sao chủ sự thương yêu, giúp đỡ, ngôi sao của tình cảm, có THIÊN PHỦ chủ sự vỗ về, che chở, che đậy. Tạo thành bộ sao chủ thương yêu và che chở. Nếu không có phá cách, nhóm SÁT PHÁ THAM bên ngoài gắn bó mật thiết với với nhóm PHỦ TƯỚNG (THIÊN PHỦ THIÊN TƯỚNG).
Phủ Tướng còn là bộ sao nuôi dưỡng và vỗ về. Chắm sóc và coi ngó
v             THIEN TUONG loves while PHA QUAN grows attached to
THIEN TUONG denotes love, assistance; it is the star of sentiment together with THIEN PHU which denotes consolation, shelter, concealment. Therefore, this group is the group of love and sheltering. In case of good combination, the outside SAT PHA THAM group shall grow strong attachment with PHU TUONG (THIEN PHU – THIEN TUONG)
PHU TUONG is also the group of nourishment and consolation, caring and attention.
v            THIÊN TƯỚNG tương trợ, THIÊN PHỦ che chở. Ủng hộ.
Trong cái tình thương ấy không hẳn là tình yêu có khi là ra tay tương trợ, che chở, ủng hộ, trợ giúp... Trên phương diện chính trị là viện trợ từ vật chất đến tinh thần. Có khi chỉ là lời nói ủng hộ. Trong đời thường có khi là hành động nghĩa hiệp, ra tay can thiệp bằng tay chân. THIÊN TƯỚNG là ngôi sao hiệp sĩ. Tất cả điều này tuỳ thuộc vào hung, cát tinh tụ tập quanh đấy để luận đoán.
Phủ Tướng là bộ sao chủ tình cảm của con người. Tình cảm ấy có khi bày tỏ ra. Cũng có khi đành che giấu trong lòng.
Khi ta ủng hộ, tương trợ... bên này vô tình ta đã phản đối bên kia. Vì thế chỉ cần Mệnh có THIÊN TƯỚNG hội họp. Tất Ách cung có CỰ MÔN hội họp. Số mệnh luôn luôn đặt chúng ta vào thế đứng rất lạ kỳ. Khi ta thương ai đó lại có người phản đối.
Ví dụ: Nhật tương trợ Việt Nam. Động thái của Nhật là lời phản đối với Trung Quốc. Thế là Trung Quốc lên tiếng phản đối. Đây là câu chuyện xảy ra năm 2014
v            THIEN TUONG interdepends while THIEN PHU provides shelter and support
The so-called love might not be the romantic love, sometimes it means giving a hand, sheltering, supporting, aiding, etc. In terms of politics, it is the both the physical and mental assistance. Sometimes it is just the supportive words. In real life it is sometimes the heroic deeds, intervention by force. THIEN TUONG is the star of knights. It is all up to the fine or hindrance stars surrounding it for an accurate prediction.
PHU TUONG is the group denotes human affection. Such affection may sometimes be expressed or other time concealed inside of the heart.
When we support or aid someone, accidentally we may be going against some others. Therefore, if Menh has THIEN TUONG in trine, Tat Ach shall have CU MON in trine. Fate always offers us ironic positions. Whenever we love someone, there would be someone to oppose to that.
For example: Japan offer assistance to Vietnam. Such action is the objection to China. Therefore, China raises their protests. This is the situation take place in 2014.
v            Chân Dung, Khuôn Mặt, Bộ Mặt, Dung Mạo....
            Trong cơ thể THIÊN TƯỚNG là dung mạo, cái mặt con người. Người có sao này thường có khuôn mặt dễ thương, càng dễ gây cảm tình khi đi với HỒNG LOAN. Đối với nữ Mệnh là cách quí nhân hảo phối.
Phủ Tướng là bộ sao chủ tình cảm của con người. Tình cảm ấy có khi bày tỏ ra mặt là THIÊN TƯỚNG. Cũng có khi đành che giấu  trong lòng vì THIÊN PHỦ chủ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể.
Ví dụ:
Em rất thương anh nhưng em che giấu trong lòng. Lòng đây không phải là là lòng dạ (THIÊN ĐỒNG) mà tim gan sao THIÊN PHỦ.
Em thương anh nhưng cứ e ấp mãi trong lòng. Có nghĩa là che đậy tình cảm của mình là bộ Phủ Tướng. Rất dễ lầm lẫn giữa 2 ngôi sao THIÊN PHỦ chủ lục phủ, ngũ tạng trong bụng. Và ngôi sao THIÊN ĐỒNG chủ cái bụng. Không có gì rạch ròi, rõ ràng bằng Tử Vi. Có cái bụng, lại có phủ tạng, lại có bộ mặt THIÊN TƯỚNG.
v             The portrait, the facial shape, the face, the appearance, etc.
                In the body, THIEN TUONG is the countenance, the face of a person. People who have this star in Menh usually possess lovely face, and even more charming when accompanying HONG LOAN. For female, this is the style “qui nhan hao phoi” which means “marrying a person of rank”.
                PHU TUONG is the group denotes human affection. Such affection may be expressed outwardly as THIEN TUONG. In other case it may be concealed inside the heart as THIEN PHU, since THIEN PHU denotes the body organs.
                For example:
                I love you very much, but I conceal it inside my heart. Such heart is not our inner thought or our tummy (like THIEN DONG), it is in fact a part of the human organs (THIEN PHU).
I love you but I am shy to express it. Concealing the affection is PHU TUONG. It is easy to mistake between the organ THIEN PHU and the tummy THIEN DONG. There is nothing clearer than Tu Vi, there is the tummy, the organs and the face THIEN TUONG.
v            Kẻ Bịt Mặt:
            Trong đời thường kẻ hiệp sĩ có khi phải che mặt lại, vì không cần đền ơn đáp nghĩa. Cũng có khi ái ngại tư thù trước thế lực mạnh hơn. Kẻ giấu mặt làm điều tốt nhưng cũng có kẻ giấu mặt làm điều xấu. Vì thế rất sợ kẻ khác phát hiện ra mình. Gần đây trên báo chí xuất hiện nhiều hình ảnh kẻ giấu mặt cầm súng. Đó là kẻ xấu, kẻ khủng bố che giấu tông tích của mình. Như thế, ta lại có kẻ bịt mặt làm điều tốt và kẻ giấu mặt làm điều xấu. THIÊN TƯỚNG có thể trở thành kẻ ném đá giấu tay. Kẻ tiếp tay, bao che với kẻ ác, kẻ nối giáo cho giặc. Kể cả sao cùng nhóm của nó là THIÊN PHỦ chủ sự che đậy, đội lốt  Đó là lý do THIÊN TƯỚNG rất sợ sao TRIỆT vì nó chủ bị vạch mặt, lộ diện và THIÊN PHỦ ngôi sao giỏi che giấu cũng bị lộ ra, giấu đầu loài đuôi. Do là sao tương trợ, THIÊN TƯỚNG đi với sao tốt thành tốt, đi với sao xấu thành xấu... nhưng có kẻ tự vạch mặt nạ ra để doạ mọi người. Vì đằng sau lớp mặt nạ ấy bộ mặt thật vô cùng hung dữ.
            Ngày nay với sự tiến bộ internet, người ta còn đội lốt, giấu tên qua các nickname tuỳ mục đích sử dụng và có người dùng hằng chục nick khác nhau, giọng điệu khác nhau. Nhưng thực tế chỉ có 1 con người mà thôi... Điều này cho thấy. Một người có nhiều bộ mặt khác nhau, và có nhiều vai trò (Tử Vi) khác nhau. Càng nhiều khuôn mặt khác nhau càng nguy hiểm.
 v            The masked man:
                In real life, usually the hero wears mask because he/she does not need repayment. Sometimes it is to avoid hatred from the stronger force. The masked man do good deeds but the mask man can also do bad deeds. Therefore, he/she fears of being revealed. Recently there are lots of masked men wearing armors being talked about in newspapers. Such people are bad people, are terrorists who wish to conceal their identities. In such manner, we have good masked man and also we have bad masked man. THIEN TUONG may become those concealing their bad actions. They could be the supporters, the aiders for the evil, could be the traitors. Even its partner in the same group THIEN PHU could mean concealment, disguise. That is why THIEN TUONG very much afraid of TRIET which means revealing, exposing and the THIEN PHU who is good at concealing would also be exposed. Since it is a star of support, THIEN TUONG could be good or bad depends on the star accompanying it. However, there are some who are willing to expose his mask to scare people because under that mask is the real ferocious face.
                Nowadays, with the advancement of internet, people could disguise or go incognito through the use of nicknames. Depending on the specific purpose, one could use dozen of various nicknames or tones. In fact, it is just one person. This shows that one person possesses several faces and several roles (Tu Vi). The more faces means the more dangerous.            
v             Lựa Chọn.
            THIÊN TƯỚNG thương yêu ai, trợ giúp ai, tiếp tay, ủng hộ cho ai, Che giấu ai... Trong đó có hàm ý lựa chọn, THIÊN TƯỚNG chọn lựa lấy người mình thương.. Tính chất này càng mạnh hơn khi đi với các sao ĐÀO HOA, TƯỚNG QUÂN các sao này đều có cùng tính chất lựa chọn. THIÊN TƯỚNG chọn lấy người mình thương yêu hay giúp đỡ, chọn lấy 1 lối đi... sẵn sàng tiếp tay, tiếp sức với cái tốt, cái xấu tuỳ thuộc vào các ngôi sao quanh nó.
v            The choice
            Who does THIEN TUONG love, aid, help, support, conceal? Such actions implied the action of choosing. THIEN TUONG shall choose who to love; such trait is enforced by DAO HOA, TUONG QUAN which also has the trait of choosing. THIEN TUONG shall choose who to love or aid, which path to take; it is willing to help, support the good or the bad depends on the stars surrounding it.         
v             Xem Xét và Phê Phán.
            THIÊN TƯỚNG trong tình cảm là tương trợ, trong công việc chủ xem xét. THIÊN PHỦ chủ phê phán. Xem xét và phê phán là Phủ Tướng. Xem xét và trợ giúp cũng là bộ sao này. Coi ngó, chăm sóc nhà cửa...
v             Consideration and Criticism
                THIEN TUONG in sentiment is the support, in work is the consideration. THIEN PHU denotes criticism. Consideration and criticism is the PHU TUONG group. Consideration and support is also this group, or monitoring and taking care of household, etc.             
v            Sự Tương Đương Công Bằng.
            PHÁ QUÂN và THIÊN TƯỚNG luôn luôn đối nhau. Có thể là đối thủ, đối tác, đối trọng, đối chọi, đối địch... đến đối diện, đối ẩm. Cho nên cả 2 sao luôn luôn đòi hỏi sự quân bình là PHÁ QUÂN sự tương đương là THIÊN TƯỚNG.
Ví dụ rất rõ nét và thực tế. Nếu Nato đưa quân ép sát (Sát Phá) Nga, nước Nga buộc phải tương đương quân số (THIÊN TƯỚNG ) dàn quân về biên giới. Đồng thời quờ quạng đi tìm kẻ tương trợ (THIÊN TƯỚNG) gọi là liên minh quơ trúng tên bành trướng Trung Quốc.
Trong đời thường  Nếu PHÁ QUÂN quấn quít vân vê tà áo. Run run đôi môi đợi chờ. THIÊN TƯỚNG sợ gì không tương ứng.
Trong kinh tế. Bên này bỏ 5 đồng, bên kia bỏ 5 đồng cùng hợp tác làm ăn. .
Tính cách của ngôi sao là do các bàng tinh tụ tập quanh đấy để đánh giá. THIÊN TƯỚNG đúng hay PHÁ QUÂN đúng.
v            The equivalence, the equity
                PHA QUAN and THIEN TUONG is always in opposition. They could be opponents, counterparts, counterpoise, etc. to encountering, drinking with one another. Therefore both stars require the equilibrium (PHA QUAN) and equivalence (THIEN TUONG).            
One clear and practical example: if NATO establish an army to jostle (SAT PHA) Russia, Russia is forced to balance the force (THIEN TUONG) by sending troops to the border. At the same time, they reach out frantically for a supporter (THIEN TUONG) to call ally and they suddenly catch the expansionist China.
In real life, if PHA QUAN keeps hanging on to waiting for the romantic moment, THIEN TUONG shall not be reluctant to respond.
In economy, if one side gives 5 dollar, the other side shall also give 5 dollar to cooperate.
The characteristic of one star is decided by the minor stars surrounding it. So, is THIEN TUONG right or PHA QUAN right?
v            Sự Thừa Nhận.
            Bộ Phủ Tướng nói chung là bộ sao chủ thừa nhận. Một THIÊN TƯỚNG có tài được nhiều người thương mến thừa nhận như 1 hiệp sĩ, được PHÁ QUÂN bên ngoài thương yêu gắn bó. Một THIÊN TƯỚNG chỉ tiếp tay với kẻ xấu, giao du với kẻ ác, tương trợ kẻ dữ, kẻ mạnh. Vô tình tự mình thừa nhận là quỉ dữ.
v            The acknowledgement
                PHU TUONG group denotes acknowledgement. A talented THIEN TUONG is acknowledged by many as a knight, is loved and bonded by PHA QUAN on the outside. A THIEN TUONG who is only supporting the bad, befriending foes, supporting the ferocious and the powerful shall self-acknowledge him/her as evil.            
v            Sự Kế Tục, Tiếp Nối, Kế Vị, Kế Thừa, Thừa Hưởng.
            Một THIÊN TƯỚNG tốt được kế thừa tài sản của cha ông, kế nghiệp của người thân, kế vị địa vị của người khác, thừa hưởng uy danh tổ tiên... Để có những điều tốt đẹp này bắt nguồn từ chỗ được thừa nhận.
v            The inheritance, the succession, the heir, etc.
                A good THIEN TUONG shall inherit properties from ancestors, continue the work of relatives, succeed as heir of others, and inherit the fame from the forefather. In order for such good thing to happen, firstly it begins with being approved of.            
v            Sự Hoà Hợp, Hoà Thuận, Tương Hợp.
THIÊN TƯỚNG khi đạt được sự tương đương, công bằng, quân bình với PHÁ QUÂN bên ngoài chủ sự hoà hợp, hoà thuận, hoà cùng nhịp điệu với PHÁ QUÂN. Nhưng để đạt được các chữ hoà thuận ấy rất là khó.
Cái cân luôn luôn cân bằng. Nhưng tình cảm con người rất khó cân bằng. THIÊN TƯỚNG luôn luôn xung chiếu có PHÁ QUÂN, lục hội luôn luôn có THIÊN CƠ, liền kề luôn luôn có THIÊN LƯƠNG và CỰ MÔN với nhiều mối giây ràng buộc như thế, sự quân bình tương đương giữa PHÁ QUÂN và THIÊN TƯỚNG rất dễ đổ vỡ.
v            The harmony, the concord, the mutual compatibility
When THIEN TUONG achieves equivalent, equity to balance with PHA QUAN in the outside, then it denotes harmony, concord, and an enjoyment with the same rhythm with Pha Quan. However, achieving such level is very difficult.
The scale is always balance. But human emotion is hard to balance. THIEN TUONG is always in the opposite position with PHA QUAN, in the vertical interaction position with THIEN CO, in the adjacent position with THIEN LUONG and CỰ MÔN. There are many of such ties, the equivalence and balance between THIEN TUONG and PHA QUAN is very fragile.   
v            Mái Ấm và Tình Thương
Mái ấm là THIÊN PHỦ, tình thương là THIÊN TƯỚNG. Một THIÊN TƯỚNG tốt đẹp sống dưới mái ấm và tình thương. Được sự che chở thương yêu của nhiều người không lo phần no đói. Được sự bảo trợ kẻ khác cũng như che chở cho người khác.
            Như thế là các bạn đã có 1 khái niệm rõ ràng về THIÊN TƯỚNG. Tốt nhất là 1 hiệp sĩ được nhiều người thương yêu. Xấu nhất là ác quỉ với nhiều bộ mặt khác nhau chỉ giao lưu cùng ma quỉ.
 v           The Shelter and The Love
The shelter is THIEN PHU, the love is THIEN TUONG. A good THIEN TUONG lives under the shelter and the love. They are loved and protected by many and live a life free of struggle. They are protected as well as protecting others.

So now you have a very clear concept about THIEN TUONG. The best of it is being a knight who beloved by many. The worst of it is being a demon with many different faces and only exchange with the devil.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Việt Nam vi hữu chủ.

Việt Nam vi hữu chủ.
Đánh cho chúng nó biết Việt nam vi hữu chủ.

Vinh danh học viên nhiều điểm nhất Hoang le huy 9 điểm, Long Nguyen 8,5 nam naml.q 7, 25 điểm
CÂU HỎI 1:
Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình  biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!
Ai nói câu này ? 0.5 điểm.
Tôi muốn là sao gì? 0.5 điểm.

ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Bà Triệu.
THAM LANG. Sao này đi với cát tinh là tôi muốn làm những điều tốt đẹp, nỗi khao khát cháy bỏng... Từ đó, ta có những người con hiếu tử, những tôi trung với đất nước, những văn tài, văn tướng, võ tướng. Quan trọng là anh muốn cái gì đúng sai, tốt xấu, thành bại. Bà Triệu bày tỏ lòng ham muốn như thế cho thấy ngôi sao THAM LANG của bà rất tốt đẹp.
Bọn lãnh đạo Trung Quốc cũng bày tỏ lòng ham muốn qua lời lẽ ngạo mạn, chứng minh bằng hành vi cướp đất, cướp biển lân bang, chỉ đất đai (Tân Cương) của chúng là chiến trường, lấy dân chúng làm kẻ thù, lấy tù nhân làm lá chắn... Không ai cấm cản được bè lũ chúng nó trở thành bọn Lương Sơn Bạc. Chúng nó là những đứa con hư, vết nhơ trong lịch sử Trung Quốc. Chúng chưa hưởng chữ thống nhất giang sơn, vì Đài Loan vẫn còn có đó. Chúng chưa hưởng chữ trọn vẹn lãnh thổ vì Mãn Châu còn trong tay Nga. Thế nhưng bọn chúng nhận thù làm bạn. Hành vi ấy, vô tình hay cố ý thừa nhận Mãn Châu đất đai của Trung Quốc là của người Nga.

CÂU HỎI 2 :
Ngày ... tháng
Người phát  ngôn bộ Ngoại Dao Trung Quốc long trọng tuyên bố:
Chúng tôi đi ăn cướp dầu. Việt Nam vu cáo cho chúng tôi ăn cướp nước. Đây là điều không thể tranh cãi được. Chúng tôi biết rất rõ ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, chiếm đoạt, lừa đảo khác nhau như thế nào.
Ăn trộm là sao gì? Ăn cắp là sao gì?. ăn cướp là sao gì?
Cướp đoạt là 1 sao hay 2 sao?

ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên sao ăn trộm PHỤC BINH cơ bản) là Long Nguyen.
Người trả lời đúng đầu tiên sao ăn cắp là KIẾP SÁT (cơ bản) là Hoang Le Huy.
Người trả lời đúng đầu tiên bộ cươp đoạt THẤT SÁT ĐỊA KIẾP là Long Nguyen.
Có lẽ để giành cho bọn Thiên An Môn. Đoán đúng chính xác 100%. Đa phần các bạn cột vu vơ.
Ăn trộm là PHỤC BINH. Rình mò ẩn núp, lén lút trộm đồ khi vắng chủ người ta gọi là ăn trộm. Sao cơ bản là PHỤC BINH nhưng để trở thành ăn trộm phải có thêm bộ Hà Sát hay nhóm TANG HƯ KHÁCH. Trừ chính tinh THIÊN ĐỒNG hoặc nằm trong bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Tất cả các chính tinh còn lại đều có xu hướng trộm cắp. Nếu có KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH không những trộm còn hiếp dâm, giết người.
Các trường hợp đạo (tức là trộm đấy) văn, đạo nhạc... xào qua, xào lại là ăn trộm trong văn học.
Các trường hợp hàng nhái là ăn cắp trí tuệ của kẻ khác.
Các trường hợp chiếm đoạt thương hiệu, biến của người làm của mình là ăn cướp. Cái gì của người mà ta chiếm đoạt đều là ăn cướp.
Ăn cắp là LƯU HÀ KIẾP SÁT. Ăn cắp là có chủ nhân tại đó vẫn bj mất của. Do khéo tay và táo bạo. Đó là sao cơ bản, thực tế phải đi thêm với nhóm PHI PHỤC mới cả gan làm tên móc túi, tên cắp vặt.
Ăn cướp là ĐỊA KIẾP, là lục lâm thổ phỉ. Đi với LƯU HÀ là hải tặc. Cướp của công khai, nghề nghiệp chính thức của bọn Lương Sơn Bạc Bắc Kinh. Giữa ban ngày ban mặt công khai cướp cá, cướp gạo, cướp dầu của Việt Nam, ăn trộm rùa đen của người Phi. Chỉ có duy nhất 1 sao ĐỊA KIẾP có nghĩa tui bị nạn ăn cướp. Để trở thành ăn cướp thứ thiệt cần phải có thêm bọn Hà Sát hay TANG HƯ KHÁCH. Còn hung hăng dùng vũ lực là Tử Vũ, đánh đập ngư dân chúng ta là Sát Phá, dùng tàu cá vây che bên ngoài để đàn anh ăn cướp là Phủ Tướng... Nếu có thêm KỴ HÌNH cướp, hiếp, giết. Nếu có hăm doạ “rút kiếm biển Đông”, “Trung Quốc vừa to vừa rộng”, “chiến trường Tân Cương”... là có HỒNG LOAN. Hăm doạ nghĩa từ Hán là “khủng bố” đấy. Vậy Trung Quốc là tên đại khủng bố đang đối đầu với tiểu khủng bố Tân Cương kiên cường bất khuất. Nhiều người Việt Nam nghe bọn Lương Sơn Bạc doạ là sợ. An tâm đi, sang năm các em hết hí hố...
Bọn cướp biển Bắc Kinh đang ở ngoài biển Đông hà hiếp chúng ta là KHÔNG KIẾP HÀ SÁT + VŨ hay SÁT PHÁ + PHỤC BINH (Chú ý không có TANG HƯ KHÁCH vì có Hà Sát).
Cướp đoạt là THẤT SÁT ĐỊA KIẾP... Nhưng muốn hưởng 2 chữ cướp (Cướp là Kiếp, Đoạt là Sát) đoạt như bọn Lương Sơn Bạc là phải có bọn đàn em. Tức Hà Sát Phi Phục hoặc Phi Phục Tang Hư Khách. Người viết biết rất rõ, quá rõ là các học viên vô cùng ngạc nhiên khi bọn này có các bộ sao quí như Khoa Quyền Lộc. Dễ thế mà không hiểu. Có như thế mới trở thành lãnh tụ cầm đầu băng nhóm Lương Sơn Bạc. Mới vỗ ngực xưng là bành trướng, đế quốc.. Nếu không có tam Hoá chỉ là bọn đầu trộm đuôi cướp ăn cắp vặt ở Bắc Kinh mà thôi. Đến đây tất các bạn đã rõ, chỉ nghe nói thôi, đoán được tính cách của các sao tại mệnh.
Nếu chỉ THẤT SÁT ĐỊA KIẾP không có Hung Sát tinh Kỵ HÌNH có nghĩa là kẻ bị mất, bị đoạt, bị cướp. Ví dụ như trường hợp cụ Phan Thanh Giản.
Các bạn quá dễ dãi can tội vu khống như Trung Quốc đấy. Chỉ 1 ĐIẾU KHÁCH  thôi cả gan quả quyết người ta ăn trộm. Người ta tới mua hàng bảo người ta ăn trộm. Phải kèm theo con mắt gian giảo của PHỤC BINH phát hiện không thấy chủ quán, thế là ngôi sao Tham Lang mọc ngay. THẤT SÁT đoạt, PHÁ QUÂN cầm về. Nếu bất chợt chủ quán xuất hiện. “Ngộ mua cái lầy, nị bán bao liêu”. “Ngộ trả nị 1 chữ vàng đấy” .
            Đến đây các bạn đọc lại bài Lạc Vào Thế Giới Tử Vi bài 1 là vừa đủ. Bài PHỤC BINH sẽ có trong F10 thấm thía hơn.

CÂU HỎI 3:
a. Vạn lý trường thành là ranh giới của Trung Quốc ngày xưa.
b.  Hay là hệ thống phòng thủ trong quân sự.
c.  Cả 2 ý trên.
Chọn 1 trong 3 câu trên. 0,5 điểm
Các sao nào có khuynh hướng phòng thủ.

ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan

Vạn lý trường thành là ranh giới cũng là hệ thống phòng thủ phương bắc. Đây là công trình ngu xuẩn nhất thế giới, vĩ đại nhất thế giới, kéo dài lâu đời nhất hơn ngàn năm từ đời Tần đến đời Minh. Cái ngu ngàn năm, vô tích sự. Bằng chứng không thể chối cãi cướp đoạt đất đai của người Mông Cổ nói riêng, xoá bỏ tiêu diệt nhiều bộ tộc ở phương Bắc.. Vì bức trường thành giờ đây lọt thỏm vào nước Trung Quốc  Vì thế người Mông Cổ căm thù Trung Quốc lên đến cao độ.
Cái mộng của Tần Thuỷ Hoàng và các hoàng đế nhà Minh chỉ ngang đó thôi.
Các sao phòng thủ là Đà La là cái lưới cái hàng rào, là thành trì giăng ra để tiện canh phòng, thiên về phòng ngự. TUẦN là sao chủ sự quan tâm, cái vòng tròn mình chú tâm quan sát. Ví dụ. Đề phòng (tức Liêm Tuần) bờ biển cho kỹ. Thế là nhóm Sát Phá Tham có Tuần là đề phòng tốt nhưng có TRIỆT mới giỏi. Thấy địch là diệt trừ nó đi.

CÂU HỎI 4:
“Cho dù ASEAN không đứng về bên nào trong các tuyên bố chủ quyền, nhưng ASEAN thực sự có quan điểm về vấn đề biển Đông nói chung, vì những gì đang xảy ra diễn ra ở ngay cửa ngõ của chúng tôi, nên chúng tôi phải có quan điểm. An ninh và ổn định của khu vực tùy thuộc vào những gì diễn ra trên biển Đông, nên ASEAN không thể không có quan điểm với tư cách là một cộng đồng”, Thủ tướng Singapore nói.
BÌNH LUẬN:
Nếu như 2 thành viên của khối va chạm nhau. Asean không đứng bên nào cũng đúng. Nhưng 1 thành viên của khối va chạm với 1 nước bên ngoài khối,  buộc  Asean có thái độ rõ ràng không mập mờ. Thấy đúng phải bênh vực, thấy sai phải can ngăn. Vậy thì gia nhập khối làm gì. Phát biểu có cũng bằng không.
Asean với dân số 500 triệu người là đối trọng với Trung Quốc.
Trung Quốc đột phá Việt Nam rồi đến phiên Mã và Indo còn Sing và Bruney chẳng bao giờ nó  bận tâm. Việt Nam đầu sóng ngọn gió chưa thèm sợ. Kẻ ở xa lại sợ. Ô hay người hùng vắng cả. Người ta chỉ thấy lợi ích nhỏ cá nhân mà bỏ đi lợi ích lớn của cộng đồng.
HỎI:
Quan điểm cộng động là bộ sao gì ?
Quan điểm cá nhân là bộ sao gì ?

ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Quan điểm là TUẾ HỔ PHÙ nói chung, Quan Phù nói riêng. Đi với Thiên Cơ là quan điểm riêng. Đi với THIÊN ĐỒNG là quan điểm chung.
Quan điểm cứng rắn, chống đối ... là đi với KÌNH DƯƠNG. Quan điểm mềm dẻo, tuân theo lẽ phải... là đi với ĐÀ LA.. Vì thế bộ TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC là người có quan điểm, lập trường, thái độ rõ ràng và BẠCH HỔ là bày tỏ quan điểm lập trường của mình ra, Các Sát Phá Tham rất cần thiết có bộ sao này. Vì có lập trường chiến đấu cho ai, chết cho ai, vì ai và tại sao phải chiến đấu.

CÂU HỎI: 5
“Tam thập lục kế” do người Trung Quốc viết ra. Để phơi bày lòng dạ mình là người lắm mưu nhiều mẹo, đa thủ đoạn. Kế hay nhất được người Trung Quốc thừa nhận là Tam Thập Lục Kế  Tẩu Đào Vi Thượng.
Có lẽ không ai phản đối điều này chứ, kể cả người Hoa. Xem tiếp.
Đây là những bài học rút ra từ chỗ va chạm với Việt Nam. Từ đó, người Hán chọn Đào Hoa làm tên, cho nên gọi là người Hoa bao gồm cả 500 dân tộc ở đấy.  Đào Hoa biến thành đào tẩu, đào vong, đào hố chôn mình... Đồng khởi cùng với vụ  981, người Hoa đã cần thận đào 1 nghĩa địa tại đảo Gạc Ma để chôn đồng bọn. Em nào cũng nuôi tư tưởng sinh bắc tử nam, tẩu đào vi thượng.  Chúng nó chạy như cha ông chúng nó từng chạy đã thành nếp suy nghĩ trong đầu. Co cụm chiến thuật con rùa, lập phòng tuyến Vạn lý trường thành trên biển. Lấy dân làm bia đỡ đạn. Chi tội cho dàn khoan có đến 4 chân mà chạy không được. Éo le hết chỗ nói và Trung Quốc còn nhiều cái éo le vô cùng.

Câu hỏi đặt ra cho bạn là kế hoạch chạy làng là bộ sao gì? Để sau này hợp tác buôn bán làm ăn để đề phòng. Trung Quốc đang đem giàn khoan đến hợp tác làm ăn, người viết lo lắng nó chạy làng sớm quá mất vui.

ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Tran Quang Hoan
Kế Hoạch Đào Tẩu. THIÊN CƠ Đào Hoa  Lưu Hà. Đào Hoa Lưu Hà bộ sao chạy trốn, đào tẩu, đào vong khi có Vong tinh. Nằm trong nhóm vượt thoát trốn chạy. Trong quân sự luôn luôn có kế hoạch tấn công, rút lui an toàn bài bản.
Trong đời thường dễ gặp nhất là kế hoạch, cơ hội, tính kế đi xa làm ăn. Nếu mệnh không có gì gian dối.
Nếu tâm địa gian ác, con tim đen tối. Trong đời thường dễ gặp chơi biêu (hụi) vay  trả  lãi xuất cao, sau khi hư trương thanh thế. Luôn luôn có kế hoạch Đào hoa trôi giạt. Trong tình cảm là “quất ngựa truy phong” THIÊN CƠ PHỤC BINH Tang Hư Khách KHÔNG KIẾP. Vì tam hợp có THIÊN ĐỒNG ngộ Kiếp Không bất cát. Đứa con nít tai hoạ. Ta phải xa nhau thôi vì “CỰ MÔN phùng Đà Kỵ cãi lung tung”..
Việt Nam Trung Quốc cãi nhau ồn ào vì vàng giả mua lấy dầu thật.
Nói đến kế hoạch là sao THIÊN CƠ, nói đến âm mưu là sao THÁI ÂM. Nói đến cơ mưu, âm mưu là bộ CƠ ÂM. Thấp hơn kế hoạch là tính toán. Vi mô trong phạm vi gia đình tính toán sao cho đủ tiền ăn tiêu trong tháng, trong năm. Tầm vi mô là kế sách, quốc sách, sách lược lâu dài 5 năm, 10 năm và nhiều hơn thế nữa. Các sĩ quan tham mưu luôn luôn có sẵn phóng đồ hành quân đánh địch với các tình huống giả định. Đây là việc làm rất bình thường không phải đợi đến khi có địch mới bàn bạc tìm phương án đánh. phương án rút.
Việc Mỹ hầm hè đòi đập Bắc Hàn là chuyện hư ảo mượn Bắc Hàn làm cái cớ. Đánh Trung Quốc mới là thật. Nhưng Bắc Hàn lại quá ngây thơ gầm gừ nay đánh, mai đánh. Mỹ lại có cớ trang bị cho Nam Hàn và Nhật Bản. Trung Quốc quá bực mình Bắc Hàn cấm vận luôn. Thế là Kim Jong Un tuyên bố “Chính Trung Quốc là kẻ thù”. Điều buồn cười, Bắc Hàn hung hăng bao nhiêu Trung Quốc lo lắng bấy nhiêu.

CÂU HỎI 6:
Trung Quốc có lịch sử lâu đời. Có nhiều chi tiết lạ kỳ không thể nói. Suốt chiều dài lịch sử mở nước. Trung Quốc trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh nội bộ đánh nhau rất ư là sôi nổi. Nhưng chưa hề có 1 danh tướng nào chống ngoại bang nổi tiếng. Đã thế lại bị các dân tộc, thậm chí các bộ tộc phương bắc ít người  đạp phăng vạn lý trường thành vào cai trị. Cũng từng được được giáo dục “Trung thần bất sự nhị quân”. Thế mà cúi đầu làm tay sai cho Kim, Mông Cổ và Mãn Châu (Thanh triều)
Chưa hết vui làm trò cười cho thiên hạ, ngày nay mặc dù hồn ma bóng quế Thanh triều không còn  nữa, người Hoa lục địa không ngớt lời ca ngợi Càn Long, Khang Hy... nhận giặc làm cha. Ca ngợi tể tướng Lưu Dung (Lưu gù) thực chất là tên Hán gian làm tay sai cho giặc. Đập phá đền thờ Khổng Tử (cách mạng văn hoá), ăn cướp nội tạng tù nhân... Những việc làm vô đạo, không biết đâu đúng đâu sai, mất phương hướng,  mất lý tưởng... Bên trong dân chúng phẫn uất, bên ngoài lân bang không ưa. Từ đó đưa đến những hành vi sai trái, phát ngôn bừa bãi. Giọng điệu nhóm cầm đầu Bắc Kinh khi trịch thương, khi láo lếu “rút kiếm biển Đông”. Lúc giang hồ, lúc  không khác gì dân buôn đứng chợ trời, mở miệng là đôi bên cùng có lợi. Như bọn lưu manh đi tán gái môi hở răng lạnh. Cả bầy, cả bọn luôn luôn giống nhau 1 điểm “không có gì để tranh cãi”. Trong khi người ta tranh chấp với mình chỉ đem được 1 câu ra nói. Làm sao tìm ra lý lẽ khi sờ sờ dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa. Trước 1974 chưa hề ai lên tiếng tranh chấp nơi này cả.

Giao du với kẻ xấu là bất lợi. Câu hỏi đặt ra cho bạn là:  Người viết chỉ hỏi giao du là sao gì?.

ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng đầu tiên là Hoang le huy

Tất cả các chính tinh dù muốn hay không đều có tiếp xúc. THAM LANG sẵn sàng tham gia, THIÊN ĐỒNG sẵn sàng làm đồng minh. THIÊN TƯỚNG luôn luôn tiếp xúc với PHÁ QUÂN, THIÊN PHỦ với THẤT SÁT. Cho đến ngôi sao hạn chế có tính kín đáo như Tử Vi, Thái Âm đều có những giao du kín đáo. Vậy giao du là gì? Là chơi, là tiếp xúc trao đổi tin tức. Việc các bạn lên mạng gia nhập các trang mạng xã hội là giao du. Các số điện thoại tùm lum trong máy di động là giao du đó. Giao du tốt là giao hảo, ngoại giao, giao dịch, giao lưu...  giao du xấu là trở thành giao đấu, giao chiến đến giao... cấu.
Giao du không nằm trong các chính tinh.
Đó là nhóm ĐẠI TẤU LỰC. Trong đó Đại Hao chủ trao đổi tin tức, như mail, thư tín, rú ré kêu gọi tụ tập. TẤU THƯ tụ tập nhóm họp, đàn đúm, thảo luận... LỰC SĨ chờ đợi tin tức để nhóm họp, thư tín, đến sớm thì đợi chờ. Đó là bộ sao cơ bản của giao du. Đi với hung tinh là giao du với kẻ xấu. Đi với cát tinh là giao du với kẻ tốt. Bộ sao này luôn luôn có Đà La lôi kéo, KÌNH DƯƠNG khuyến khích.
Cũng bộ sao kể trên, với kẻ xấu là tụ tập, nhóm họp, đàn đúm, bầy đàn, hút xách, bài bạc... nhưng với cát tinh là nhóm họp, thảo luận, hội thảo chuyên đề...

CÂU HỎI 7:
Trung Quốc không tiếc lời phê phán, chỉ trích, thậm chí là đe dọa đánh cho Philippines “sứt đầu mẻ trán” (Theo Kim Nhất Minh – thiếu tướng TQ) thì ngày 15/5, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Đới Bình Quốc lại thêm một tuyên bố gây sốc nữa: Philippines ăn hiếp Trung Quốc!? (báo Giaoduc.net)
Rõ ràng một bọn khùng điên, lưu manh, đá cá lăn dưa, ưa chi nói nấy... Chẳng có tầm vóc lãnh đạo có chăng lãnh đạn.  Cầm đầu là tên Sở Khanh, tên thứ 2 là Mã Giám Sinh. Các tên còn lại lấy các nick Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống, Phúc Khang An, Hứa thế Hanh, Mã Viện, Tô Định, Liễu Thăng, Thoát Hoan, Vương Thông...
Chỉ nghe thôi là phát giận.

Bộ sao nào nghe thôi là cảm thấy nổi khùng. Ý người viết là: “Nghe thiên hạ nói chuyện”  với nhau nhưng lòng mình cũng thấy nổi giận.

ĐÁP ÁN:
ÂM ĐỒNG HOẢ VIỆT.
Là sao THÁI ÂM chủ âm thanh tiếng nói, từ thông tin của THIÊN ĐỒNG. Bộ sao này thường gặp nhau trong các bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hay CƠ ĐỒNG ÂM. Nghe đây là nghe tin tức, nghe thông tin, nghe người ta nói với nhau. Nghe nói như thế là THÁI ÂM cái âm thanh ấy, tiếng nói ấy, lòng mình là THIÊN ĐỒNG, nổi giận là HOẢ VIỆT. Đó là:
“Những điều nghe thấy mà đau đớn lòng”. Lòng bất lực không làm gì được.
Khác với:
“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” THÁI DƯƠNG có THIÊN ĐỒNG lại thêm Hoả Việt. Ví dụ như hình ảnh “Lấy tù nhân làm bia đỡ đạn” ở Tân Cương, những người Ngô Duy Nhĩ đau lòng lắm, trông thấy mà bất lực. Chúng ta người Việt cũng sôi máu giận.
Đa phần các bạn chọn Văn Xương KỴ, bộ sao này chủ nghe những điều cấm đoán, cấm kỵ. Khác hẵn với nghe người ta nói với nhau. Nghe thông tin như thế mình cũng bực mình huống chi người trong cuộc.
TUẾ HỔ PHÙ + PHI LIÊM: Là phi lý chưa kìa, thế mà bày tỏ.
TUẾ HỔ PHÙ + PHI LIÊM + PHƯỢNG CÁC: Phi lý nhưng rất hữu lý. Ta mất, ta có quyền chiếm đoạt lại, cươp đoạt lại, khai chiến, tuyên chiến, dùng vũ lực... Nếu ngại dùng vũ lực là để mất luôn. Chẳng lẽ cầu xin giặc trả lại là chuyện không bao giờ có. Quan niệm như thế chẳng xứng đáng là con cháu vua Lê Lợi. Đó là bộ sao tại Mệnh của vua Lê Lợi đó. Nếu vua Lê Lợi sống lại: “Tất cả khởi binh. Đập nát bét chúng nó đi chứ”. /“Nhưng thưa ngài chúng nó mạnh lắm à”/ “Trẫm đây, ngày xưa không có lấy một cây kiếm, không có lấy 1 tên quân”. (Chuyện kể, ngày xưa vua Lê Lợi lượm được chuôi kiếm, rồi lưỡi  kiếm, ráp lại vừa y).

CÂU HỎI 8:
Trung Quốc áp dụng chiến thuật đem dân làm bia đỡ đạn. Trong số hơn 120 tàu (tính đến hôm nay) Trung Quốc chỉ có 7 tàu chiến gọi là hạm đội Nam hải tặc. 20 tàu nguỵ trang gọi là kiểm ngư (tìm kiếm cá ngon để bắt), tàu ngư chính (chính sách ăn cướp cá nay thêm nghiệp vụ ăn cướp dầu), tàu cảnh sát biển thực chất là tàu hải tặc đội lốt cảnh sát. Đem theo gần 100 tàu đánh cá dân sự làm bia đỡ đạn hư trương thanh thế.

Hỏi “hư trương“ thanh thế là cách gì?

ĐÁP ÁN:
Người đoán đúng nhất là Long Nguyen.
Người đoán gần đúng là Van Dao  KHOA HƯ
Đó là bộ KÌNH HƯ, Kình chủ trương lên, giương lên. Hư chủ ảo, láo, dối.... Thực sự giương ảo. Cờ giong trống đánh... toàn là quân đánh trống, cầm cờ lao xao thực lực không có quân tác chiến. Dùng để doạ địch hư thực không biết. Ngày nay, lao xao kéo quân tới lui tắc cả đường. Chưa kể chạy vòng vòng đếm hoài không thấy hết. Trò này quân Nhật đã từng doạ quân Pháp ở Việt Nam. Trò cột cây sau đuôi ngựa, ngựa chạy mù trời đất. Ngày nay đại bác giả, hoả tiễn giả giương lên đầy trời.... Còn thật thì sao? Giấu rất kỹ. Khoe ra mà chết.
Kình Thái mới là thật, Kình Hư là giương cao ảo, chỉ doạ, cóc dám đánh xuống lộ hư giả.
Ví dụ: Hoa Dung tiểu lộ. Quan Công công khai giương cờ gióng trống  thật. Nhưng Tào Tháo túc kế đa mưu cho là... hư trương bèn đi vào. Thế là bị tóm.  Đó là do biết tính đa nghi của Tào Tháo. Im lìm tất có phục binh.Trong quân sự thật, giả khó lường.
Đà Thái bày binh bố trận thật. Đà Hư làm trận địa giả. Chỉ cần 3,4 chục tên làm giả 1 sư đoàn như thật. 10 tên làm hiệu thính viên: Alo, nghe đây nghe đây, mật khẩu, mật mã chuyển tứng lừng lựng hoàn toàn vô nghĩa. Các em còn lại di chuyển xe tăng, xe quân sự, hoả tiễn,  kéo lui kéo tới. Thậm chí cả hố bom cũng vẽ giả.
KÌNH hay Đà đi với Hư. Cái giương (là Kình) ra, cái giăng bày (Đà) ra là giả dối. Khi có bộ sao này luôn luôn xuất hiện bộ Kình Đà có THÁI TUẾ.  Bên chơi thật, bên chơi giả.
Trong kinh tế cũng thế. Nhà cửa thì đi thuê, hàng hoá mua chịu hoặc hàng ký gởi. Tài khoản ảo, mượn bỏ vô cái đã, rút ra trả lại cho người ta.
KHOA HƯ có tính khoe khoang khoác lác thiên về nói.
Ví dụ: Tôi sẽ giúp tỉnh anh 10 tỉ đô để phát triển kinh tế, nhưng bây giờ đang kẹt tiền cho mượn đỡ 100 đô, thủ tục chuyển khoản rườm ra quá tiền... ảo nó không chịu chuyển. Các sao Hư này đi với THIÊN KHÔNG bán trời không văn tự.
Cách Vũ Kình Hư y hệt cầm cây súng nhựa doạ người. Doạ giả lại chết thật.

CÂU HỎI 9:
Đây chính là câu hỏi của 1 học viên được người viết đem ra làm câu hỏi.
“Trên đời có chuyện anh hùng tạo thời thế không bác? 
Hay mãi mãi vẫn là thời thế tạo anh hùng ạ”. 
Chỉ có thời thế tạo anh hùng mà thôi. Và cũng chỉ có thời thế tạo gian hùng. Đây là thời thế tạo anh hùng cho người Việt. Các Yết Kiêu, Dã tượng có dịp trỗ tài. Là cơ hội các thiên tài quân sự xuất hiện giải quyết bài toán 981 bằng hoả công rẻ tiền nhất, giản dị nhất. Có gì xài nấy dạy cho chúng bài học thô sơ thắng hiện đại, lấy vật dụng vô hại cần thiết làm vũ khí. Chúng nó cần xăng dầu chúng ta cho xăng dầu thế thôi. Mỗi người Việt Nam sẵn sàng ủng hộ nhà nước 1 lít xăng dầu/người. Thế là có đến 90 triệu lít đem ra biển hối lộ cho người Trung Hoa, biến Trung Hoa thành Trúng Hoạ. Không có gì dễ dàng bằng mục tiêu cố định. Với số tiền đó mua được 90 hoả tiễn hiện đại đấy. Nhưng dùng hoả tiễn là hạ sách. Chúng cần học bài học “Thô sơ thắng hiện đại” cũng là bài học cho các dân tộc bị áp bức tại Trung Quốc – có đến 500 dân tộc tại Trung Hoa - vùng dậy. Áp dụng chiến thuật du kích chiến, giao thông chiến. Lấy nông thôn bao vây thành thị... Chính Mao Trạch Đông viết, đã đến lúc gậy ông đập lưng ông.
Thử hỏi các đất nước như Canada, Úc... sống trong hoà bình các thiên tài quân sự sống làm việc trong âm thầm lặng lẽ. Vì họ đâu có cơ hội để phát triển tài năng. Sau đây là 1 câu nói chứng tỏ năng khiếu bẩm sinh về quân sự.
Khi được bạn đọc Tuổi Trẻ hỏi VN cần phản ứng thế nào trước việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào biển VN, tác giả Thế giới phẳng Thomas Friedman đưa ra phương châm "Đi nhẹ nhàng và mang theo một cái gậy thật to"
Điều này chứng tỏ ông ta biết nhưng không có cơ hội hành động. Thiên tài quân sự này an vui với Thế Giới Phẳng” phù hợp với đất nước hoà bình của ông ta.
Cơ hội là của chúng ta làm nên đại thắng. Càng nhiều càng thú vị, lèo tèo 5,7 chiếc tàu quân sự chỉ là tiểu thắng mà thôi.
Cho nên thời thế mới tạo ra anh hùng. Vì nó có cơ hội với người anh hùng, cũng là cơ hội cho bọn gian hùng lập lờ đánh lận con đen, thậm chí là tội đồ của dân tộc. Nếu không có giặc Minh, vua Lê Thái tổ chỉ là một người hào phú của đất Chí Linh mà thôi.
Việt Nam tất có anh hùng.
Vì Trung Quốc lắm thằng khùng, thằng điên.

Vậy cơ hội lớn là bộ sao gì.?
Tham gia trổ tài là bộ sao gì?

ĐÁP ÁN:
Người đầu tiên đoán đúng là Tran Quang Hoan
Cơ hội lớn là bộ Cự Cơ.
Tham gia trổ tài là bộ Tham Vũ.
Tuy nhiên có cơ hội mà bỏ qua 1 cơ hội không thiếu. Có dịp tham gia trổ tài nhưng rụt rè không dám rất là nhiều. Các sao Cơ, sao Vũ không phát huy tác dụng. Vì bản chất cung Mệnh quá yếu kém chỉ giỏi uy hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ở đâu cũng có loại người này nhưng ở Trung Quốc là nhiều nhất. Sau khi nắm chắc Việt Nam cô thân cô thế như gái đơn thân. Cho rằng cơ hội lớn đây rồi. Chúng đâu biết cơ hội có khi là không phải thời cơ. Là nguy cơ chia 5 xẻ 7, y như lá cờ Trung Quốc 1 ngôi sao tách thành 5 ngôi sao, như số phận đã an bài. Là cơ hội ly tan, ly tán. Là cơ hội quốc phá gia vong.

CÂU HỎI 10:
Thềm lục địa là sao gì trong TỬ VI ? 0,5 điểm.
Năm này sao nào bất lợi nhất.? 0,5 điểm.

ĐÁP ÁN:
Người đầu tiên đoán đúng thềm lục địa là Long Nguyen
Người đầu tiên đoán đúng sao bất lợi nhất là Tran Quang Hoan.
Thềm lục địa đối với tầm vóc vi mô quốc gia là sao THÁI DƯƠNG. Với chúng ta là thềm nhà, hiên nhà phía bên ngoài. Thái Âm là nền trong, lót gạch hoa, trời nóng ngủ rất mát. THIÊN CƠ với chúng ta là cơ ngơi, với tầm quốc gia là cơ đồ.
Sao bất lợi cho năm này là THÁI DƯƠNG vì hoá khí thành Kỵ. Trong tính cách, người nào có thái độ kiêu ngạo quá (tức Thái Dương giương ra thái quá) đều bất lợi dễ bị người ta ghét. Công khai quá đều bất lợi. Ví dụ, Trung Quốc là nước vừa to vừa rộng. Vì điều này ai cũng thừa biết. Nga vừa to vừa dài họ có khoe đâu. Đàn ông bất lợi hơn phụ nữ.

CÂU THƯỞNG: ĐIỀM XẤU
Ở Trung Quốc thường hay xuất hiện điềm xấu. Điềm xấu nhất là 3, 4 mặt trời. Mặc dù có thể giải thích bằng hiện tượng quang học, ngẫu nhiên tạo ra gương phẳng. Nhưng thử hỏi, tại sao không xuất hiện nơi khác lại chỉ có ở Trung Quốc. Sắp tới đây Trung Quốc sẽ bị chia 5 xẻ 7 chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Số phận của Việt Nam là con Hổ Cáp trên trời thiên định đã như thế. Số phận của Trung Quốc là con Kim Ngưu ăn cỏ ở đồng bằng thôi. Ngay bán đảo triều tiên chưa liếm tới, đảo Đài Loan còn đó, huống chi Nhật Bản xa xôi.
Biển Đông Việt Nam toàn san hô và bãi cát đâu có cỏ cho bò ăn.
981 có nghĩa là chết 8, 9 phần còn lại 1 phần. Giương con số này lên là chết thôi em ạ.
Nếu viết xuôi 189 là lên thiên đàng. Viết 981 là xuống địa ngục chính xác là hà bá.
Xem Lạc Trận Thư Pháp:
Hà Bá là sao gì?

ĐÁP ÁN:
Người đầu tiên đoán đúng làTran Quang Hoan

Là sao LƯU HÀ thường hay phối hợp với KIẾP SÁT mang ý tai nạn bất ngờ trên sông nước. Càng mạnh hơn khi đi với KHÔNG KIẾP chủ tai hoạ không ngờ. Đa phần bọn lãnh đạo Trung Quốc đều có bộ sao này tại Mệnh Thân và đại hạn. Việc làm của chúng hôm nay là gây tai hoạ sông nước, di hoạ về sau để lại những hệ luỵ cho nhân dân Trung Quốc. Đánh dấu ngày tàn của chế độ tập đoàn phong kiến kiểu mới ở Trung Nam Hải đang mở đầu.

FBD 10 chưa thể gởi đi được vì bận khách khứa. Mong các bạn thông cảm