Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Trang Thử Nghiệm Các Đường link

Đây là trang thử nghiệm các đường link Flash của Bửu Đình.
Bài Thu Sầu:
http://www.swfcabin.com/open/1377489170

14 Chinh tinh

Bìa F13

Cuộc thử nghiệm kể như thành công. Với các file có âm thanh, file có độ rộng lớn nhất là 1000 là file bìa F13. File nặng nhất là file Thu Sầu 2,57 MB. File có thể hiệu chỉnh là file 14 chính tinh.

Đăng nhận xét