Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

THIÊN PHỦ là gì?

            
 
THIÊN PHỦ là gì?
What is THIEN PHU?
                                                                                          Bài viết Bửu Đình, bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.
                                          Viết tặng một người bí danh THIÊN PHỦ
                                                     Writing for a person with nickname: THIEN PHU.

v      NHÀ TO LỚN, KHO TÀNG
* THIÊN PHỦ là đại diện cho các từ như dinh, thự, viện, đền, đài, toà, nhà thờ, chùa, doanh trại, phủ đệ… Nói chung ngôi nhà lớn. Nói THIÊN PHỦ là nhà to lớn là quá dễ nhưng từ THIÊN PHỦ đoán được đó là ngôi chùa, nhà thờ tộc, là cái chợ, là thư viện, là đồn bót… mới khó.
* THIÊN PHỦ còn chủ cái kho như Ngân khố quốc gia, Tổng kho đến nhỏ bé như cái rương, cái tủ, cái túi, cái ví thậm chí chẳng có tiền. Tuỳ thuộc Hung, Cát tinh, và nhóm sao tầm quan trọng.
* Người có sao THIÊN PHỦ thủ MỆNH, ĐIỀN mà thấy nhà chẳng ra phủ, ra phòng, không có gì  để làm kho. Là bị phá cách bởi Tam Không. Vì vậy THIÊN PHỦ cần gặp LỘC TỒN (kho tài lôc) mới hay, dĩ nhiên cần gặp VŨ KHÚC chủ tài lộc, để chỉ đây là cái kho chứa tiền của. Nếu thấy MỆNH ĐIỀN HẠN có sao nầy mà nhà cửa chẳng ra dinh thự thì đừng nghi oan cho ông ấy (tức THIÊN PHỦ xem tiểu mục người già ở dưới) chẳng qua là bị phá cách hoặc bị phản tác dụng mà thôi.
v      GRAND ESTATE, WAREHOUSE:
*THIEN PHU represents words such as mansion, villa, palace, institute, temple, church, pagoda, barrack,  …In general, it’s a grand house. It’s so easy when saying that THIEN PHU is grand house, but it is not easy to predict whether it is a pagoda, a clan shrine, a market, a library, a police station…
* THIEN PHU also denotes the warehouse such as the National Treasury, from big warehouse to small warehouse such as coffer, cabinet, bag, even it’s a wallet without money. Depending on the Hindrance, Fine Stars and the important Stars surrounding it.
* A person who has THIEN PHU in MENH or DIEN TRACH but his/her house is not a villa, or there is nothing to put in the warehouse. The reason is: THIEN PHU combines with “TAM KHONG” ( THIEN KHONG, TUAN KHONG, TRIET KHONG), it leads to THIEN PHU has no effect. So THIEN PHU needs to combine with LOC TON (warehouse which contain fortune) and at the same time it also needs to combine with VU KHUC-denotes money, then it is a warehouse which contain fortune, money. If MENH, DIEN TRACH, Major/Minor TERM has THIEN PHU but we don’t have a villa please don’t blame THIEN PHU. It was only because THIEN PHU has lost its effect or being countered by other stars.

v      PHỦ DỤ, BẢO BAN, VỖ VỀ, AN ỦI, VUỐT VE...:
* Hiệu triệu, phủ dụ, báo ban...Nói chung dùng lời nói của kẻ trên để trấn an, bảo ban đến an ủi, vỗ về kẻ dưới có tính tương trợ là THIÊN PHỦ. So sánh với CỰ MÔN chủ phản đối, THIÊN CƠ chủ cật vấn thì THIÊN PHỦ hay hơn nhiều. Một THIÊN PHỦ tốt là ấm áp trong vòng tay, kẻ ôm qua người khoát lại (trông thấy phát ghen tị) hai mắt cùng thấy, hai lòng cùng ưa.
Nhưng khi mất tác dụng, phản tác dụng mang ý phũ phàng như “Ai cần mày an ủi?”. Hoặc bị phụ rẫy. Cũng là phủ thôi nhưng chuyển từ dấu hỏi sang dấu ngã, hoặc sang dấu nặng. Từ vỗ về biến thành trái đấm, từ vuốt ve chuyển thành cào cấu, từ êm ái biến thành dọa dẫm… Cũng THIÊN PHỦ thôi, bị phản tác dụng mất rồi. Những lời hiệu triệu không còn giá trị nữa. Những lời phủ dụ không còn phỉnh phờ ai được nữa.
v      PLACATE, ADVISE, CONSOLE, COMFORT…:
*Call upon, talked down, advise… In short, using the words like a superior to calm down, advise, console, smooth out the inferiors in term of assisting is THIEN PHU. In compared with CU MON who usually object, THIEN CO who usually interrogate, THIEN PHU is much better. A good THIEN PHU is a pair of warm arms, one person hold on, the other person also hold on (invoke jealousy just by the look of it) both look each other in the eyes, both heart melt into the others.
However, when the star loses its effect, it carries a meaning similarly to brushing off like “Who needs your consolation?” Or even rejection is a part of THIEN PHU trait. From patting encouragingly it turns to punching, from gently stroking it turns to scratching, from gentleness it turns to threat… they are still THIEN PHU’s traits, because the good traits are counterproductive. The calling is not in effect anymore, the talking down is no longer effective with anyone.

v      QUẢN LÝ TIỀN CỦA, TÀI SẢN
* Có năng lực quản lý tài sản hoặc thiếu, hoặc yếu năng lực, hoặc chẳng có năng lực quản lý cũng là đây, tùy thuộc các Hung, Cát, Trợ tinh tụ tập để luận đoán. Vì sao THIÊN PHỦ phải quản lý tài sản vì dễ thất thoát (chạy ra ngoài do sao THẤT SÁT nó dòm ngó, chôm được là chôm liền) do kẻ bên trong, hoặc bên ngoài gây ra. Như vậy THIÊN PHỦ kẻ quản lý trong phạm vi hẹp gia đình là kẻ giữ tiền. Đến đây tôi biết rất rõ có kẻ than rằng: Oan cho tui quá Bửu Đình ơi!.  Trường hợp của bạn bị phản tác dụng bị người khác quản lý tiền. Coi chừng nhé không đủ tiền xăng dầu để đi chơi xa, lấy đâu đủ tiền đền bánh tráng (bánh đa). Đúng chưa nào?
* Khi nhìn một vấn đề, thì trước mắt cần sự hỗ trợ. Ta đang bàn đến vấn đề 'quản lý' của THIÊN PHỦ tốt là cần sự hỗ tương như có LIÊM TRINH mới hay. Nếu không được tương hỗ còn bị mất tác dụng tức là yếu kém. Còn bị phản tác dụng, tức tác dụng ngược (ngoài ý muốn của người có dễ đâm ra hoang mang TỬ VI  sai, đúng chưa?) tức là "bị quản lý" bởi tài sản. Chưa kể phản tác dụng còn là nguy hại vì can tội để thất thoát tài sản (quốc gia, tập thể, công ty, gia đình) nguy cơ đứng trước tòa rất rõ. Ví dụ nhỏ là "Nhịn ăn, nhin mặc mua máy vi tính cho mầy học. Tại sao đem bán tiêu sài?". Ví dụ to đọc trên báo chí thiếu chi. Vấn đề muốn biết làm thế nào để biết mất tác dụng, khi nào bị phản tác dụng. Đúng chưa? Đọc đi rồi sẽ hiểu… còn dài mà.
v      ADMINISTER FUNDS, PROPERTY ...:
* Whether THIEN PHU has or lack or doesn’t have completely the ability to manage fund and property is depended entirely on the surrounding Fine, Hindrance Stars. Why does THIEN PHU need to manage the property? Because property and fund are easily lost (to the THAT SAT waiting outside, who are more than willingly to snatch when given a chance) or the inside. In other words, the manager THIEN PHU in the small circle of a family is the one who keep the money. I know some of you when reading to this point shall raise your voice: “I’ve been framed O Mr. Buudinh” (Because you are not given money to keep even you have THIEN PHU). In your case, it is because you are counter-effective so the money is given to other people to manage for you. Beware! You might not have enough money to even make a vacation trip, let alone money to buy treat for yourself? True or not?
*Looking at this matter, first we have to look for the assistance. In order for THIEN PHU to “manage” well, it needs the assistance from LIEM TRINH. If it is not assisted yet being useless it means this THIEN PHU is weak. If it is counter-productive which mean the effect is countered (when you have THIEN PHU in Menh, and encounter this situation, you may doubt that TU VI is wrong, correct?) then you shall be “managed” by property. It is not to mention that if it is counter effective, you could even be charged for losing the fund, property (from the government, society, business, family) that inevitably lead you to criminal court. A small example: “I live cheap to save up to buy a computer for you to study, why do you sell it for money?” For example, in the newspaper you read about such case every day. The trick is to realize which case loses its effect, which case is counter-productive, correct? Keep on reading… the day is still young.  

v      BẢO TRỢ, CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG
Bộ PHỦ TƯỚNG là bộ sao chủ bảo trợ, bảo vệ chăm sóc, nuôi dưỡng… Lợi cho sự nuôi trồng, con nuôi, vật nuôi… Dĩ nhiên là phải xét đến mất tác dụng và phản tác dụng. Cho nên nuôi con gà chết theo H5N1, nuôi con tôm chết theo dịch, nuôi con gái… vẫy, vẫy phải Công An. Công An vẫy vẫy chỉ vào trong khám. THẤT SÁT còn là cái khám đấy.
* Tốt là nuôi dưỡng (vật nuôi, cây trồng, người…) thành công, hiếu thảo, chăm sóc phụng dưỡng người già, người thân. Gieo trồng ân tình, ân nghĩa là thực dân tốt. (nói đến thực dân, có người nghĩ đến thực dân Pháp, đâm ra ngao ngán, thực dân mà tốt chi). Đó là ta "bị" thực dân còn đây ta đang bàn ta "được thực dân", ta nên gieo trồng ân đức, gieo niềm tin, gieo trồng người. Dĩ nhiên có người gieo trồng việc ác, việc xấu…
* Xấu là ta bị thực dân, ta bị ai đó gieo vào lòng ta những tư tưởng tay sai, bao che cho ta làm điều xấu xa, trợ giúp ta làm điều bại hoại, ta sống dưới ô dù kẻ xấu, ta núp dưới cái bóng của kẻ ác, ta tiếp tay, ta tương trợ, ta là kẻ giấu mặt làm điều xấu xa, kẻ bịt mặt gây tội ác. Xấu nữa là gì? Chính bạn là kẻ bao che, còn nặng tội hơn là kẻ được bao che làm việc xấu, việc ác… Mà dù THIÊN PHỦ núp kín ở đâu cũng dễ bị lộ, che kín mít cũng dễ bị loài đuôi, sơ hở vấn đề thời gian mà thôi.
* Phức tạp là dễ nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Dễ gặp là chẳng phụng dưỡng người thân cho tròn chữ hiếu. Một vấn đề rất dễ nhưng khó thực hiện.
Vậy thì nuôi gì được nấy kể cả nuôi chí căm thù, trồng gì gặt nấy như quan niệm xưa nay. Có đúng thế không? Không đâu, xin nhớ cho là nuôi, trồng chắc chi có kết quả. Có kết quả chắc chi đã gặt được. Điều quan trọng nên nuôi trồng cái gì mình thích, vô hại với người khác còn gặt hái không nên bận tâm.
v      SPONSORING, CARING, REARING ...:
            * PHU TUONG group is the group denoting sponsoring, protecting, caring, rearing…which is very advantageous for raising produce, livestocks, etc. Of course, we have to see if it has lost its effect or being counter-productive or not. In some case, if you raise poultry, they die because of H5N1; shrimps die because of diseases; calling girl mistakenly call for the undercover cops. The cops call them to enter prison. THAT SAT also denotes the jail.
            *When it is effective, it is rearing (livestocks, produce, human…) successfully, being grateful and takes good care of the elderly, of the kin people. It is planting the seed of love, grace, good harboring. (Talking about harboring, we all think about it as bad) However, it is bad only when being harbored, we have to think about harboring the seed of grace, faith, and good people. Of course, there are numerous people out there, who harbor bad deeds, bad seeds…
            *When it is in bad combination, this star become being conquered, being planted the bad intention, being the hireling, it harbor us to do the bad things, assist us in performing degrading acts, we live under the protection of the bad, we hide under the shadow of the bad, the evil and we help them in their evil plan, we become the culprit who cover our faces to commit crime. If worse? We become the boss, the one who cover up whose crime is more serious than those under cover. Even with a good THIEN PHU, no matter how good in hiding, eventually the tail shall be caught; it is just a matter of time.
            *In complicated cases, it is easy to harbor the wrong person who shall betray us. More commonly is neglecting the elderly and forgetting to be graceful to our parents, grandparents which seem like an easy deed but is indeed very difficult. So, you harvest what you planted, even if it is hate, revenge, is that true? I shall say it is not always the case. Please remember that planting doesn’t guarantee blossoming, blossoming doesn’t guarantee a good harvest. The main point is keep planting what we like and what are harmless to others, let’s care less about what we shall harvest. 

v      MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG:
Mái ấm là THIÊN PHỦ chủ nhà lớn che chở. Tình thương là THIÊN TƯỚNG chủ trợ giúp, thương yêu. Cả 2 sao còn chủ sự vuốt ve, vỗ về an ủi, trợ giúp lẫn nhau. Cho nên có câu:
“PHỦ TƯỚNG triều viên thiên chung thực lộc”. Tức là có ngàn chung thóc để ăn, thật ra có thể đúng với người nầy và sai với nhiều người khác, đó là lối nói thậm xưng. Nói chung là không lo đói có của để ăn, đa phần là nhờ sự trợ giúp của ai đó. Cá biệt bị phá cách mái chẳng ấm, tình chẳng ai thương. Bị bỏ rơi, bị ghen ghét chẳng ai tương trợ.
v. SHELTER:
            *Shelter is THIEN PHU because it denotes a big covering house. Love is THIEN TUONG which denotes assistance, love. Both stars also denotes stroking gently, soothing, assisting. Therefore, there is a saying:
“PHU TUONG group converge  into MENH shall have endless fortune to enjoy” this saying is correct for some people, but incorrect with many others. It is just a way of overstating it. In simple terms, it means those who do not have to worry about food mostly because somebody is helping them. In rare cases of being counter-effective, they don’t even have a roof over their heads, no love, being abandoned, hated and unsupported.

v      KẺ CHỤP MŨ và bị chụp mũ.
* Tốt là chụp mũ người, xấu là bị người chụp mũ. Phức tạp là hôm nay chụp mũ người ngày mai bị chụp lại y như thế, hay là hôm nay bị chụp mũ ngày mai được chụp lại. Nghiên cứu về cách chụp mũ thì nhiều vô số kể. Những cái mũ khó thừa nhận là phản quốc, hại dân, hại nước… Thế nên cuộc đời có lắm vui buồn. Có khi bị gọi là giặc, có thời kỳ lại là gian hùng, có thời là anh hùng, loay hoay lại bị gọi là giặc. Vì THIÊN PHỦ dễ gặp sao Lịch sử đó là VŨ KHÚC và bộ sao nầy hình thành đa dạng, đâu phải đứng yên tại Tý Ngọ để mà có nhận xét nhất quán.
v. FRAMING AND BE FRAMED:
            *When it is advantageous, it is frame other people, if not, it is you who being framed. When being complicated, one day you frame people, the next day people frame you. There are millions of ways to frame. There are crimes that are difficult for a person to admit to such as: traitors, treason. Therefore, life is full of tears and laughter. One day you are called the enemy, the other you are called the Machiavellian, or hero, then one day they call you enemy again. Because THIEN PHU can easily encounter the star of history: VU KHUC, this combination creates many kind of situations. They do not stand still in TY or NGO for us to draw a concrete conclusion.

v      KẺ BỊT MẶT:
* Do THIÊN PHỦ là sao chủ che đậy và luôn luôn kết hợp với THIÊN TƯỚNG là sao chủ trợ giúp, trong trợ giúp có lúc không muốn ra mặt phải che đậy, phải dấu tên, phải bịt mặt…
Tốt là hiệp sỹ Zorro, Long Hình Quái Khách, kẻ dấu tên… Giúp người không cần trả ơn.
Xấu là Nịna, kẻ nặc danh, kẻ ném đá dấu tay, kẻ đội lốt, bọn 3 chữ K (bên Mỹ)… Gây hại để che tội, làm điều xằng bậy để không ai biết mình.
v. THE MASKED FACE:
            *Due to THIEN PHU  is the star of covering up who always in trine with THIEN TUONG denoting assistance, help, sometimes you don’t want to be known when helping other people, so you have to cover your face…
In good case, it is Zoro, Long Hinh Quai Khach, Anomity… who help other without want pay back.
In bad case, they are the killer ninjas, KKK, … who cover their identity to commit terrible crimes.

v      PHÁN XÉT, NHÂN , CÔNG NHẬN, NHẬN XÉT, NHẬN ĐỊNH, NHẬN THỨC… đến PHỦ NHẬN
Các từ kể trên đương nhiên mỗi từ có một ý nghĩa khác nhau nhưng có chung một nguồn từ ngôi sao THIÊN PHỦ mà ra, nó biến hóa ư? Không phải đâu. Chẳng qua chịu sự tác động vào của Chính tinh, bàng tinh trở thành khi thì được phán xét, khi bị phán xét, khi OK khi NO. Phiền nhất chỗ OK và NO không đúng nơi, đúng chỗ. Từ chỗ được thừa nhận, mặc nhiên thừa nhận biến thành phủ nhận. Cho nên THIÊN PHỦ là ngôi sao có tính thị phi, ồn ào vì chữ nhận và không nhận. Chính xác chỉ 1 từ thôi, đó là từ "nhận" nhưng lại thêm vào trước từ nhận một số từ (tiếp đầu ngữ) như công trong công nhận, không công nhận… xác như xác nhận. Chán thêm ở đầu thì thêm đuôi (tiếp ngữ vỹ) như xét, trong nhận xét. Định trong nhận định. Thức trong nhận thức…
Ví dụ . Và cuối cùng cụ THIÊN PHỦ ừ, nhận thức vấn đề như vậy công nhận là đúng. Một câu văn có 3 từ ừ, nhận thức, công nhận đều là sao THIÊN PHỦ
* Chủ nhận, là tiếng 'ừ', thừa nhận, công nhận là OK…  Nói chung THIÊN PHỦ chủ nhận xét vừa ý thì công nhận, thừa nhận. Nhưng không vừa ý là phủ nhận, và từ chỗ là 'nhận nhau' chuyển thành 'giận nhau'. (Chú thích thêm, ví dụ nhận nhau là bạn, nhận nhau là vợ chồng, giận nhau thành nợ nần. Cách chơi chữ của người viết)
* Nhận định, nhận thức là khi có thêm TỬ VI cao hơn nhận xét (vì ông TỬ VI suy nghĩ đã).
Điều muốn nói THIÊN PHỦ hàm chứa sự thị phi bên trong, vì vậy đi với nhóm sao ngôn ngữ, nhóm thị phi tinh tất có chuyện. (Đảm bảo, khi cãi nhau có chữ 'nhận' làm chủ. 2 bên tiếp đầu ngữ cho chữ nhận, và tiếp vĩ ngữ cho chữ nhận.)

v. JUDGING, ADMITTING, ACKNOWLEDGING, COMMENT, AWARE …to DENY
            *Of course, each word above carries a distinct meaning. However, they are all coming from one star THIEN PHU. Is that THIEN PHU changing itself? No. It is simply because it is affected by other Major Stars, Minor Stars making it become the judge or be judged; OK or NO. It is a nuisance when OK and NO are put in the wrong place. From being acknowledged, you can become disowned. Therefore, THIEN PHU is a star surrounded by gossip because of acknowledgement and disowning. It is just one meaning acknowledging but transformed into so many phases. (This part describe how a single word is being added with prefix or suffix to create a whole different meaning, just like a star with different surrounding star shall carry a whole different meaning)
For example: And so, the elder THIEN PHU said yes, acknowledging that perceiving such an idea in such a way was correct. In the above sentence, the words: acknowledge, perceive, yes are all THIEN PHU.
*The word “yes” denote acknowledging, similarly to OK… In general, THIEN PHU denotes assessing, if it fit the standard s/he will acknowledge it, if not s/he will deny. From admitting each other, they turn to being mad at each other (This part the writer used different word playing to express the meaning)
*Perceiving, or being aware when combining with TU VI reach another level (because TU VI denotes thinking).
What I mean is THIEN PHU contains the gossip inside; therefore, when accompanying language stars, gossip stars it shall create drama. (This part the writer also used different part of word playing). 

v      CHE ĐẬY, CHE DẤU, CHE CHỞ:
* THIÊN PHỦ là sao khéo che đậy từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, từ hành động đến lời nói. Vì thế THIÊN PHỦ kị gặp TRIỆT là dấu đầu lòi đuôi, gặp THIÊN KHÔNG là không thể che đậy được. Cho nên sao này được mô tả là cẩn thận như con giao long qua vực.
Phú viết: “Nam THIÊN PHỦ giao long vãn uyên.” sao này luôn có THẤT SÁT đang quan sát, nhòm ngó. Vì vậy THIÊN PHỦ phải che, sợ e THẤT SÁT thấy hoặc đoạt.
Khi THIÊN PHỦ giương cái gì ra đôi khi lại nhằm che đậy một cái khác. Đây là thủ đoạn thường thấy trong chính trị. Ví dụ: Mỹ tuyên bố khủng bố sắp sửa tấn công. Đôi khi cũng chỉ là láo lếu nhằm che đậy sự kiện khác. Từ vị trí sao THIÊN PHỦ nhị hợp luôn luôn có THÁI DƯƠNG nó chủ công khai, cái cần giương ra. Vậy cái mà THIÊN PHỦ cần che nằm ở đâu? Tại vị trí sao THÁI ÂM. Sao này luôn luôn đằng trước sao THIÊN PHỦ.
Do tính chất được che chở, che dấu mà sao THIÊN PHỦ đóng tại cung MỆNH, PHÚC, TẬT rất hay. THIÊN PHỦ ví như được ô dù che chở. Do yếu tố đó mà THIÊN PHỦ cần gặp TỬ VI (chủ bao) tạo thành bộ bao che. Đi với KỴ HÌNH là can tội che dấu.
v. COVER, HIDE, PROTECT:
            *THIEN PHU is good at covering up, literally and figuratively, from action to verbal. Therefore, THIEN PHU is really afraid of TRIET because it denotes the things you hide shall be revealed; it is afraid of THIEN KHONG which denotes cannot cover up. That is why this star was once described as the type of person who is very careful just like a dragon passing an abyss.
            *There is a saying: “a male THIEN PHU is like a careful dragon” because these star always has THAT SAT who always observe and inspect. That is why THIEN PHU has to cover up, because THAT SAT could see and snatch. When THIEN PHU is showing one thing, it could be for the covering up of something else. This is a common tactic in politics. For example: USA announced that the terrorists are about to attack, but in fact it is just a lie to cover up another event. From the position of THIEN PHU, it has the horizontal interaction with THAI DUONG which denotes overt, things that need to be shown. So what is that THIEN PHU want to cover up? It is the position of THAI AM, the star which always precede THIEN PHU.
            Due to the trait of being protected and covered up, THIEN PHU is very suitable to be in the following sections: MENH, PHUC or TAT because in this case THIEN PHU is similar to an umbrella who protect life. Also because of that trait that THIEN PHU needs TU VI (denotes covering). Together they create the complete cover up style, and shall be prosecuted for covering up if accompanying KY HINH

v      NGƯỜI GIÀ:
Chủ người già, bậc cha ông cho nên sao này tại Thân Mệnh còn chủ thọ. Hay nhất là có TẢ PHÙ lại gia thêm KHÔI VIỆT. Vì đã là người già bao giờ cũng cần người giúp đỡ, không phù hợp mấy với HỮU BẬT thiên về tay chân, võ biền.
Nhưng nếu có ai đó có THIÊN PHỦ mà không may dạo chơi miền cực lạc, không chịu lên chức ông nội, ông ngoại… chết khi tuổi còn xuân. Tại vì THIÊN PHỦ mất tác dụng. Ngộ THIÊN KHÔNG có nghĩa chẳng phải ông già đâu?
v. THE ELDERLIES:
It denotes the elderlies, the grandparents. Therefore, if this star resides in MENH, THAN it denotes longevity. It is best when accompanying TA PHU together with KHOI VIET. Because the elderlies always needs assistance unsimilarly to the muscular HUU BAT.
But if someone has THIEN PHU in MENH but accidentally die young, refuse to become a grandpa… it is because THIEN PHU has lost its effect because of THIEN KHONG which denote this is NOT an elderly.

v      LỤC PHỦ trong cơ thể:
THIÊN PHỦ chủ về các cơ quan gọi là lục phủ. Là dạ dày, mật, ruột già, ruột non, bong bóng, ba mạng mỡ. Phủ vì vậy không thể lộ càng kỵ TRIỆT. Vì gặp TRIỆT tức là thấy được ruột gan mình (nói cho có vần). Thấy được bao tử, ruột có chăng ông Bác sĩ thấy còn ta đau ốm cũng nặng lắm rồi. Nhiều người cùng thấy ruột gan ta tức ta chết vậy (đổ ra một đống).
May ra hạn THIÊN PHỦ ngộ TRIỆT  không chết vì cách TRIỆT lộ. Thì chết vì cái điều ta dày công che đậy biết bao nhiêu năm bây giờ phơi bày ra hết. Thế là chết nhưng không chết người mà chết danh giá, chết vì quy chụp bao tội lỗi trên đầu. Nếu là người trọng danh dự thà chết còn sướng hơn.
 Đến đây bạn mới thấy người xưa tài tình làm sao, giỏi làm sao, đáng phục làm sao. Chỉ 1 câu ngắn gọn.
“THIÊN PHỦ tối kỵ KHÔNG VONG ngộ THANH LONG phản vi cát tường”  Tức là khi bị lộ cụ THIÊN PHỦ còn cơ ăn nói, giải thích. Nếu không có THANH LONG hết đường ăn nói. Có nghĩa THANH LONG là tiếng nói. THIÊN PHỦ là lời nói, lời nói mà không có tiếng nói cũng như ta nói thầm…. trong bụng, biết mà nói không được.
v. INTERNAL ORGANS:
            *THIEN PHU denotes the internal organ. It is the stomach, the gall, the guts, narrow guts, the bladder, three body flank. That is why THIEN PHU is really afraid of TRIET, because TRIET also means the organs can be seen. The stomach can only be seen by the doctor, but it means we are in grave health. If a lot of people could see our organs, it means we are dead (guts coming out).
            If you are lucky to evade death in the term of THIEN PHU has TRIET, then you may be dead because of the secret that took you enormous amount of energy to cover up now being revealed. It is also a kind of death, but not the mortal death, but the death of intergrity, of being framed. If it is a proud being, s/he shall prefer the true death.
            Up to here, you realize how talented and genius the TU VI ancestors were when they wrapped it up in one short sentence:
            “THIEN PHU is at utmost disadvantage when encountering KHONG VONG but if it has THANH LONG bad situation shall turn to good one” it means that even when being revealed Mr. THIEN PHU can still have the voice (THANH LONG) to explain and defend himself. If it doesn’t have THANH LONG there is no way to defend. So we have THANH LONG as the voice and THIEN PHU is the thought (words). Thoughts without voice are just us making…monologue. Although we know, we cannot describe. 

v      KHI TỐT:
Là che lấp như ví dụ:
Thế lực sức mạnh  THIÊN PHỦ bao trùm toàn cầu, toàn quốc gia lân bang khiếp sợ. Ví dụ như hãng Microsolf công nghiệp của họ che lấp các công ty khác.
Lời nói trấn an cả hằng triệu con người. Được sự ủng hộ nhiều người.
Nhà cửa nhiều vô số kể, không ai có thể chiếm đoạt.
Được sự che chở của nhiều người đồng thời che chở cho nhiều người khác.
Khi tốt THIÊN PHỦ xem THẤT SÁT là con mắt (camera) là tên lính canh gác nhà cho
THIÊN PHỦ
v. WHEN ADVANTEGEOUS:
It is covering up, for example:
The power of THIEN PHU spread out globally, nationally threatening the neighboring nations. For example: the industry of MICROSOFT making others fading away.
The words that calmed down million of people.
The words that are backed up by a lot of people.
It is having countless of real estates that no one can snatch away.
It is being protected by many and protect many in return.
When being advantageous, THIEN PHU consider THAT SAT his eyes (camera), the guard in front of THIEN PHU estate.

v      KHI XẤU:
Là kẻ không nhà, ăn nhờ ở đậu. Bị che, bị lấp, bị vùi, bị phủ lên.
Phũ phàng không được thương yêu vỗ về an ủi. Là phủ phục chịu tội. Là chẳng ai ủng hộ mình.
Khi xấu là bị THẤT SÁT đoạt, là bị soi mói, nhòm ngó trước con mắt canh gác của sao nầy.
LỜI KHUYÊN: Bạn phải học thuộc lòng phú TỬ VI. Dù hiểu hay không hiểu. Nhớ cho rằng từ từ rồi sẽ hiểu. Năm nầy chưa hiểu năm sau sẽ hiểu. Vì phú TỬ VI là vốn liếng để đoán TỬ VI không vốn liếng lấy gì đi buôn đúng chưa?
Tôi viết như vậy bạn có hiểu không? Có khác thiên hạ không? Tôi còn che đậy  điều gì không? Nếu có chẳng qua điều ấy ít quan trọng.
Thật tình tôi không muốn viết dạng nầy tôi muốn viết dạng “Vui Học TỬ VI “ rất nhẹ nhàng, dễ hiểu mưa lâu thấm đất. Tôi cố gắng tối thiểu 2 ngày có 1 bài mới.

v. WHEN DISADVANTEGEOUS:
It is the homeless people, the one living in shelter; the ones being covered up, being buried.
It is the rejected ones loved by no one. It is the one who bow down to admit to crime. It is the one who no one support.
When it is bad, THIEN PHU shall be robbed by THAT SAT, be under surveillance, be watched under the guarding eye of THAT SAT star.
WORDS OF ADVICE: you have to learn by heart all the TU VI phu regardless of understanding or not. You have to remember first and understand later. If you can’t understand this year than next year because TU VI phu are the resource for predicting TU VI. You can’t start a business without the initial resources.
Do you understand what I wrote here? Do you see that it is very much different from what other had talked about this subject? Do you wonder if I am still hiding something? If that is the case, it is just because that thing is not important.

To be honest with you, I do not like to write this style, I prefer to write “Have fun studying TU VI” which is more gentle and easy to understand. We have a saying “the longer it rain, the deeper water is absorbed.” I shall try my best to have one entry every two days. 

         Bài viết được dịch mới lại từ ngày 26 tháng 8/2015 vẫn giữ nguyên bản gốc. Và giữ nguyên kỷ niệm của thời kỳ Yahoo 2009.
                                           
 • Phan Thanh Phan Thanh
  Và bác cho cháu hỏi thêm về câu "
  “THIÊN PHỦ tối kỵ KHÔNG VONG ngộ THANH LONG phản vi cát tường” Khi Thanh Long nhị hợp thì có được tính vào trường hợp phản vi cách này ko vậy bác?
  • Phan Thanh Phan Thanh
   Bác ơi, cho cháu hỏi ở gần cuối phần Lục Phủ có nói đến "Phủ ngộ Triệt", vậy nếu Phủ ngộ Tuần có tính giống như ngộ Triệt ko vậy bác?
   • Private comment
    • Trần Hà phi Trần Hà phi
     vậy thiên phủ ngộ tuần,đường phù,thiên hình,thai phụ,tấu thứ,thiên mã thì luận sao ạ Bác?
     • Haru Tokoshie Haru Tokoshie
      Cháu chào bác Bửu Đình. Đọc xong bài Thiên Phủ, cháu thấy có cái có vẻ đúng, có cái có vẻ sai. Chắc phải chờ đến khi cháu lăn lộn với đời xong mới xác định đúng sai được. Số của cháu là Mệnh Phủ ở Hợi gặp Tuần, Không Kiếp tam hợp, xung chiếu Tử Vi Thất Sát Triệt. Cứu tinh cháu có là Long Trì và Thanh Long tại Mệnh. Về Thanh Long có sách bảo Thanh Long cứu Phủ, có sách lại hoàn toàn không đề cập đến vấn đề này. Bản thân cháu tự nghiệm cuộc đời thì thấy khả năng giữ tiền và tính toán tiền của bản thân khá kém (không có khái niệm tiền bạc). Nếu có trong tay một số tiền lớn thì việc đầu tiên là đem chuyển quyền sử dụng cho người khác xài dùm vì "có giữ trong tay không dùng sau này mất giá, đưa người khác dùng có lẽ có lợi hơn". Tuy nhiên cuộc sống dư dả, khi cần tiền là có ngay (người xung quanh giúp đỡ). Thường ít khi mất tiền vì tính cẩn thận kiểm tra, nhưng khi xài tiền thì không biết tiếc. Bác có ý kiến gì về trường hợp của cháu không ạ? Cháu nhìn mãi vẫn không thấy điềm báo tiền bạc ở đâu nhưng vẫn đủ tiêu dùng, không rỗng túi. Cháu tự thấy hơi lạ ạ.
      • Private comment
       • hunglvfpt hunglvfpt
        Hi bác Bửu Cung tài của cháu có Thiên Phủ và Lộc tồn, liệu cháu có giàu có không?
        • Bửu Đình Bửu Đình
         Trên nguyên tắc là giàu nếu như không thấy KHÔNG KIẾP hội họp quanh đó. Nhà kho đi với cái kho là hợp cách nhưng có KHÔNG KIẾP lại đoán khác, không phải cái kho đâu ạ, cái túi bị thủng.
       • SONG HỈ SONG HỈ
        Ý Bác ơi, cháu quên mất: Thanh Long xung chiếu với Thiên Phủ Ngộ Tuần triệt có được hưởng cách trên không hả Bác.
        Cháu cảm ơn Bác
        • Bửu Đình Bửu Đình
         THANH LONG xung tức bị BỆNH PHÙ không được kể.
       • SONG HỈ SONG HỈ
        Bác ơi,
        “THIÊN PHỦ tối kỵ KHÔNG VONG ngộ THANH LONG phản vi cát tường”
        trường hơp Thiên phủ ngộ Không Vong tam hợp chiếu với Thanh Long có được tính câu phú trên không hả Bác?
        Cảm ơn Bác
        Cháu Song Hỉ
        • Bửu Đình Bửu Đình
         Được chứ, hoàn toàn đúng với cách kể trên, Nếu không có THANH LONG ở đây Phủ bị tắc tiếng, có sao này Phủ vẫn lên tiếng nhờ đó lợi uy tín, tiền của và cả nhà ở. Nếu không có THANH LONG thì mất tất cả.
       • Thai Nam Thai Nam
        Chào chú Bửu Đình! Cháu cũng tuổi Sửu (25). Mệnh cháu cũng có Thiên Phủ nhưng hội Kiếp phùng Thanh Long. Như vậy có xấu không àh? (04:00AM 06/04/1985)..
        Chào chú Bửu Đình! Cháu cũng tuổi Sửu (25). Mệnh cháu cũng có Thiên Phủ nhưng hội Kiếp phùng Thanh Long. Như vậy có xấu không àh? (04:00AM 06/04/1985). Xin chú cho một vài lời giải đoán. Chú cùng tuổi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng . Cháu rất ngượng mộ kiến thức tử vi của chú :D
        • Private comment
         • Private comment
          • Tuan Tuan
           • Tuan
           • Mar 25, 2009 4:12 AM
            Hi bác ,  tình cờ đọc được bài của bác .Quả thật là một điều gì đó rất mới mẻ , nó không giống như những giọng văn thông thường mà mang tính chất mở rất nhiều , ko còn giấu nghề như các cao thủ khác nữa . Bài về thiên phủ của bác đọc rất là hay , phong cách viết khoa học , quả thật mang lại nhiều thông tin hơn bất kỳ cái gì cháu đã đọc về thiên phủ .  Tuy nhiên cháu còn một số thắc mắc : như thiên phủ sợ bại tinh (song hao , tuế hư ) , đặc biệt sợ tuần hơn triệt . Nhưng về căn bản thì cháu không hiểu tại sao nó lại sợ không vong và bại tinh . Các câu trả lời như cái kho bị rỗng không làm cháu hài lòng . Qua nhận định về bài tuần triệt của bác , thấy có vẻ như tuần triệt là 2 sao ( nhiều người nhận định tuần triệt không phải là sao giống như vòng tràng sinh ) . Cháu có rất nhiều thắc mắc về bộ không vong này giống như nhiều người khác , nhưng có vẻ rơi vào cái mê hồn trận của tử vi , vì bản thân thiên can và địa chi cháu cũng không tài nào có thể hiểu được , những tài liệu đã đọc qua  chỉ làm thêm rối mắt , các quy luật về toán học trong tử vi , các con số như 10 can , 12 chi cũng là một mớ bòng bong . Nếu bác có thời gian và vui vẻ thì mong có dịp được chat với bác trực tiếp trên mạng
           • Thiên Phủ Thiên Phủ
            hôm nay xem trả lời của bác thì mới được bíêt bác lớn tuổi hơn cháu nhiều vì bác viết blog này cho con cháu xem , cháu cảm ơn bác đã nhiệt tình luận cho cháu một bài công phu về sao Thiên Phủ , số cháu Phủ ngộ triệt hèn gì từ nhỏ gia đình chia ly thiệt là một tuổi thơ dữ dội không được êm đẹp như những đứa trẻ khác , bác nói Phủ là ông già mà cháu thấy rất đúng vì cháu từ nhỏ đã là ông cụ non , nếu không luỵ chữ tình thì cháu cũng chỉ muốn đi tu mà thôi , cháu để hình đứa bé là vì cháu thấy cháu hồi nhỏ dễ thương ( hơn bây giờ ) nên để ngắm chơi .
            Bài của bác có kiến thức thật phong phú và khác lạ , cách hành văn thiệt phong cách đôi khi khó hiểu , làm cháu nhiều lúc cũng thấy xây xẩm mặt mày
           Đăng nhận xét