Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Số phận định đoạt

SỐ PHẬN ĐỊNH ĐOẠT.
(DESTINY.FATE.PREDESTINATION.SEIZING)
(“FATE DETERMINES IT ALL”)

 SỐ
Ta thường nghe. Xem số, coi số, số đỏ, số không may, kẻ xấu số, số kiếp, số hên... Đức năng thắng số.
Trong truyện Kiều có câu
Đoan trường là số thế nào,
Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia.
Hoặc
Đã sinh ra số long đong,
Còn mang lấy kiếp má hồng được sao.
Số là sao THIÊN CƠ nó mang trên mình nó những con số lạ kỳ, những thời kỳ tai nạn, tai họa, vui buồn kéo dài bao lâu… Nhìn sao THIÊN CƠ để quyết đoán số may, số xui, số trời ơi đất hỡi tương đối cũng dễ. Nhưng để biết kỳ hạn, thời hạn người viết cũng đành… bó tay.

DESTINY
We usually hear about fortune telling, lucky fortune, unfortunate life, poor soul…. “Your good deed shall change your destiny”.
In Kieu’s story there is a line:
“Doan truong la so the nao,
Bai ra the ay vinh vao the kia”
~ roughly translated:
“Whichever is your destiny,
Your life shall unfold accordingly”
Or
“Da sinh ra so long dong,
Con mang lay kiep ma hong duoc sao”
~ roughly translated:
“Already born with a rough life,
Why so unfortunate you have to be a woman”
Destiny is the star THIEN CO, it carries the incredible numbers; it measures how long are the catastrophic, unfortunate periods… if you want to know how fortunate, unfortunate, god forsaken your destiny is, it’s fairly easy. But if you want to know the time period, even I cannot be sure.

PHẬN
Ta thường nghe. Phận bạc như vôi (bạc tức là mỏng, bạn có bao giờ dùng móng tay gỡ những lớp vôi bong ra từ mảng tường chưa? Bạc như vôi là thế đấy). Thân phận lạc loài. Phận hồng nhan, phận làm anh… Phận lớn phúc dày.Trong truyện Kiều ta lại có:
Nàng rằng: Phận gái chữ tòng,
Chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi!
Hoặc

Rằng: Tôi chút phận đàn bà,

Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến đây.
PHẬN là sao TỬ VI. Chủ địa vị. Sao nầy tốt là phận tốt, sao nầy xấu phận xấu. Phận ta ngồi ở đâu, ta ngồi ở đó đúng chỗ. Phận ta bắt ta cầm cái gì ta cầm cái đó. Phận bắt ta mang cái gì ta mang cái đó. Phận bắt ta bất hiếu, ta đành làm con bất hiếu. Phận bắt ta làm kẻ bất trung, ta đành làm kẻ bất trung. Phận bắt ta làm đồ chơi thiên hạ, ta đành làm đồ chơi thiên hạ. Ta làm khác với phận để dành có được không? Ta cam chịu số phận an bài ư? Ta quyết tâm làm khác.
Nhưng kìa nó khó làm sao. Ví như ta quen xài vi tính bắt ta cầm cuốc. Ta quen dùng con dao bắt ta vọc bấm phím. Ta quen sai khiến bắt ta làm nô lệ. Ta quen tôi đòi bắt ta chỉ huy… Dĩ nhiên là ngồi không đúng chỗ. Anh cam phận như vậy sao? Vì phận tôi không tranh đấu. Anh luôn luôn tranh đấu vì sao? Phận tôi phận tranh đấu. Rõ ràng có phận để dành. Vậy thì khi thấy “VÔ PHẬN SỰ MIỄN VÀO” ta phải đi ra thôi. Vào đó ta có biết việc chi để làm.
Phận là TỬ VI là dễ hiểu, đoán phận cao thấp, tốt xấu cũng dễ thôi suy nghĩ rồi cũng ra, phận bắt cầm bút hay cầm súng cũng dễ. Phận có vẻ quan trọng phải không? Vậy thì nó nằm ở MỆNH mới hay. Phận nằm ở NÔ cung hóa ra bạn bè tôi tớ quyết định số phận của mình…

FATE
We usually hear: “Fate thin like lime” (Vietnamese common saying); fate of an outcast; fate of a beauty; fate of a brother… grand fate, big fortune. In Kieu’s story, we had:
“Nang rang: phan gai chu tong,
Chang di thiep cung quyet long xin di!”
~Roughly translated:
“She said: the fate of a woman is to follow her man,
Therefore if you go, I am willing to follow”
Or:
“Rang: toi chut phan dan ba
Nuoc non lia cua, lia nha den day”
~roughly translated:
“I am with the fate of a woman
who has lost her country, her home and was forced to come here”
FATE is the star TU VI which also means Social Status. If this star is good, you have good status; if not then you have a low status. Your status is where you stand in society and it is predetermined. When the status forces us to do something, we have to comply. The status tell us what we have to wear, we have to comply. The status force us to become ungrateful to our elders, or infidel, or being a toy for others; we have to comply. Can we fight fate? Why do we have to suffer what has been predetermined? We are determined to change it, but it is so difficult. For example, we are familiar with using computer, but now we have to use farming tools. In reverse, we are familiar with using a knife but now have to learn the computer. We are familiar with being the boss, but not we have to be a slave. We are familiar with being a servant now we have to be a commander… of course, we are in the wrong status. Some may question: so you are willing to suffer like this? But the truth is, my status is not familiar with fighting back. I could ask the reverse question: why do you always have to fight? Isn’t it because your status force you to fight. Therefore, when we see “Authorized Personnel Only” we have to turn our back away, because being in the wrong place leave you nothing to be of use.
The status is also TU VI star which is easy to understand. It is not difficult to predict a high or low status, or a good or bad status. Is this person meant to be holding a pen to write or a gun to fight. Status seems to be an important factor, right? That is why it should reside in Menh. If it resides in No Boc Section then isn’t it the friend and servant decide our status? 

ĐỊNH
Tôi có ý định… tôi định đi…, tôi định làm…,  tôi định nói, tôi định viết. Trời định vậy rồi… Tôi nẫy sinh ý định… Tôi định chiếm đoạt…. Vậy định là gì? Định cũng là TỬ VI. Muốn làm gì đầu tiên là ý định nẫy sinh, sau đó thực hiện. Ví dụ tôi nẫy sinh ý định ‘meo’ cho bạn nhưng nghĩ lại tên nầy ăn nói thô bĩ quá đi, không meo nữa. Ví dụ lớn thì quá nhiều. Không phải vô cớ mà nước nầy oánh nước kia. Hôm nay trên mạng, Israel ném bom dải Gaza , thương vong lên tới trên ngàn. Ta không bàn chuyện đúng sai, ta đang bàn ý định nẫy sinh hành động, người viết mượn ví dụ.
Trong Kiều ta có:

Định ngày nạp thái vu qui,

Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong !
Hoặc

Sinh rằng: Giải cấu là duyên,

 Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều.
Ta làm điều gì xấu, ta không làm. Chỉ e không biết điều đó là xấu.
Điều tốt ta làm. Chỉ e điều ấy nói được mà làm không được.
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Thật không? Nếu như sao TỬ VI không nằm trong MỆNH của ta, cung Đại Hạn của ta lấy cái gì để định. Có chăng người khác định, mình có quyền đâu. Vì thế THAM LANG ở Tý Ngọ không hay. Vì ngoài kia TỬ VI quyết định. Cho THAM LANG được ăn thì nó ăn, bắt nó gác thì nó gác, cho nó nghỉ nó nghỉ. THAM LANG muốn suy nghĩ, TỬ VI ngoài kia đã nghĩ dùm mi rồi. Mi khỏi suy nghĩ. Vậy thì lấy đâu THAM LANG tốt ở Tý Ngọ.
Lần nữa ta thấy sao TỬ VI quan trọng, nhưng còn cái quan trọng hơn chưa bàn đến.

DECIDE
I have an idea… I decide to go… I decide to do… I decide to say, to write. The Devine has decided on such matter… I suddenly have a decision… I decide to seize… so what does Decision mean? It is also the star Tu Vi. In order to proceed with an action, first you have to make a decision. For example, I intended to email you, but I remember that your saying was vulgar so I decide not to. A grander example is very common. It is not based on unreasonable cause that war arose. Today, on the news, Israel bombed the Gaza Strip, the casualty had reached a few thousand. We do not argue whether is it right or wrong. We are just asserting that the decision lead to action. In Vietnam, there is a saying, I use it as an example:
In Kieu’s story, we had:
“Dinh ngay nap thai vu quy,
Tien lung da san viec gi chang xong”

~roughly translated:
“The wedding date has been decided
Money is ready, what cannot be done!”

Or

“Sinh rang: Giai cau la duyen, xua nay nhan dinh thang thien cung nhieu”
~roughly translated: “Sinh said: … from ancient time until now, the will of man has won against the will of the Divine so many times”
We usually do not do what we consider a bad thing, what is unfortunate is that we do not know a bad thing isb ad.
When we do a good thing, it is unfortunate if we decide but cannot proceed  to complete.
Is it true that the will of man can compete with the will of God? If TU VI star does not reside in our Menh or Major Term, what do we have to decide? The only truth then, is the decision lies in someone’s else hand because we lack the jurisdiction. That is why Tham Lang at TY, NGO is a bad position. In that position, the decision lies in TU VI which is in Thien Di Section. If Tu Vi decide THAM LANG could eat, he could eat; if TU VI decide THAM LANG has to be a gate guard, he has to be a gate guard, he cannot rest until he is allowed. THAM LANG wants to think and decide, but the TU VI outside had already done that part for him. That is why THAM LANG in this position is very disadvantageous.
Once again, we see the importance of TU VI star, but there are so much more about TU VI that has not been mentioned. 

ĐOẠT
Định đã ngon rồi nhưng chưa chắc đã ngon bằng đoạt. Vì sao?
Ví dụ cha mẹ tôi định đoạt hôn nhân của tôi? Hoặc chúng nó định đoạt với nhau tui biết chi.
Có câu ví dụ hay. Không nhớ rõ có lẽ trong Bình Ngô Đại Cáo… nếu không phải không chết ai phải không:
“Đoạt sáo Chư ơng Dương độ.
Cầm Hồ Hàm Tử Quan…”
Đoạt tốt là đoạt được thành trì, đoạt được công danh, địa vị, đoạt được cả mạng sống người khác… đoạt được ngai vàng. Đoạt xấu là gì? Là mất mất cả thành trì, mất cả công danh, mất cả mạng sống, mất cả ngai vàng… Đoạt là gì? Là sao THẤT SÁT. Ví dụ có ví dụ mới tin phải không? Vì TỬ VI không thể cân, đo, đong đếm như ngày nào ta ở trong phòng thí nghiệm để quậy phá thì nhiều, học hành thì ít.
Như Vua Quang Trung bên ngoài TỬ VI định nhưng bên trong THẤT SÁT đoạt được.
Vua Bảo Đại, Nguyễn Thái Học bên trong ta định nhưng bên ngoài THẤT SÁT quá tốt, đoạt mất kẻ thì mất ngai vàng, kẻ mất mạng sống. Đúng chưa.
Phan Thanh Giản với ngôi sao THẤT SÁT (tại Ngọ ngon lành) chủ đoạt, ngộ KÌNH… đã không đoạt được 3 tỉnh miền đông làm mất luôn 3 tỉnh miền tây (trong khi trách nhiệm TỬ VI giao là chuộc lại 3 tỉnh miền đông). Éo le hết chỗ để nói. Đặt bạn vào tình huống ấy, bạn làm sao? (tui không dại đặt tôi vào tình huống ấy, tôi lập luận là phận tui không có cách thương thảo, thương thuyết…)
Bạn chú ý khi tốt cần có sao hỗ tương, nếu gặp sao không tương thích chẳng khác gì lạc hãm. Cũng y hệt trình duyệt của bạn tưởng thêm một add on nào đó để lướt Web an toàn, an toàn đâu không thấy… mà trình duyệt hấp hối. Ví dụ như vậy là sống động.
Bây giờ bạn lấy lá số của ban ra. Đề bên sao THIÊN CƠ chữ số, bên TỬ VI chữ định, phận, bên THẤT SÁT đoạt. Rồi bóp đầu ra…. suy nghĩ. Có như thế mới giỏi được. Tự mình thắp đuốc lên mà đi.
SEIZE
Being able to decide is good, but can it be as good as seizing?
For example: our parents decided our marriage; or, they decide by themselves, I am not aware of anything. There is a very good saying that I cannot recall the source, probably from Binh Ngo Dai Cao, but it doesn’t matter. It said:
“Doat sao Chuong Duong do, Cam Ho Ham Tu Quan…”
It means I seized the fortress, the achievement, the high status, or people’s lives… the thrones. What about reverse (bad) side of seizing? It means I lost the fortress, the chance, the career or even my life, my throne. What is seizing? It is THAT SAT star. For example, because without the example you might not believe me. TU VI is after all, not a scientific subject, it does not have a lab for you to experiment everyday.
For example: QUANG TRUNG King, he is a THAT SAT, with a TU VI to decide on the outside, but inside he is able to seize.
BAO DAI King and Scholar Nguyen Thai Hoc has good TU VI inside but the THAT SAT outside is too strong, their throne and even life had been seized. Is it correct?
Phan Thanh Gian has THAT SAT in advantageous position (NGO) which implied seizing, but he had KINH DUONG… he could not seize the 3 provinces in the East, instead he lost 3 more in the West (his responsibility given by TU VI from the outside was to seize the 3 provinces from the East). It is so ironic. If you are in such a position, what could you do? For me, I do not put myself in that situation at all, because I know I do not have the ability to negotiate.
Please note that, any star even in good position, it requires good minor star to coordinate. If not, it is equivalent to bad position. It is the same with your web browser, sometimes you are suggested an add-on to help your browser to run smoother, but instead it collapsed the whole program.

Now it is your turn to open you TU VI chart, right next to the following stars, you put down the following note: THIEN CO – Fate; TU VI – Status, Decision; THAT SAT – Seize. Then you put your hand over your head and start contemplating. That is the only way to be successful in studying. Light up your own torch! 
 • toiyeuvo toiyeuvo
  Gửi những ai đọc bài viết này của bác Đình. Hai câu thơ "Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm Hồ Hàm Tử quan" trong bài không phải trích trong BNĐC mà của Trần Quang Khải trong   Tòng Giá Hoàn Kinh ( hay còn gọi là "Tụng Giá Hoàn Kinh sư) Đoạt sáo Chương Dương độ Cầm Hồ Hàm Tử quan Thái bình nghi nỗ lực Vạn cổ thử giang san Ở đây bác Đình vô tội nhé, vì có chú thích là không nhớ rõ . Cháu chỉ làm nhiệm vụ bổ sung thông tin thôi ạ.
  • Hoctuvionline Hoctuvionline
   Công nhận càng đọc bài viết của Bác càng cảm phục. Không hiểu bác có bộ sao gì mà am hiểu mọi kiến thức lịch sử, văn chương, viết lách lưu loát đến như vậy. Cháu thuộc thế hệ hơi già già, nên rất mê những loại kiến thức cổ, có gốc có ngọn như vậy. Cám ơn bác đã chia xẻ.
   • Private comment
    • thanh thanh
     • thanh
     • Oct 19, 2009 5:15 PM
     khi đọc tới bài này cháu thấy hay quá bấc ạ . SỐ PHẬN ĐỊNH ĐOẠT cháu sẽ ghi nhớ điều này . cảm ơn bác nhiều
    Đăng nhận xét